Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz dział

Jak uczę się angielskiego (1)

Jak uczę się angielskiego (1)

Angielskiego uczę się z trudem. To najkrótsza odpowiedź, jaka przychodzi mi do głowy, kiedy myślę o uczeniu się obcego języka. Nauka angielskiego jest dla mnie trudna z kilku powodów.

Po pierwsze nie mam silnej motywacji do nauki obcego języka. Gdybym wiedział, że pod koniec roku szkolnego odbędzie się wycieczka do Anglii czy Niemiec, uczyłbym się pilniej, bo musiałbym poznać mnóstwo nowych słów i użytecznych zwrotów. Nie mam motywacji, bo zamiast tego uczę się na sprawdziany. Chcę dostawać dobre oceny, ale to nie to samo, co prawdziwy cel w życiu. Mam nadzieję, że wkrótce się to zmieni.

Po drugie słyszę język angielski i posługuję się nim tylko podczas lekcji angielskiego. Poza klasą mówię tylko po polsku. Jeśli chcę zapamiętać to, czego się nauczyłem, planuję czas powtórki tak samo jak w przypadku innych przedmiotów. Oprócz angielskiego i niemieckiego mam 12 innych przedmiotów i muszę starannie rozplanować czas. Staram się powtarzać nowe angielskie słówka regularnie i tak często, jak tylko to możliwe.

Po trzecie, angielskiego trudno się nauczyć, bo ma nielogiczną pisownię i wymowę. Słowa takie jak „through”, „cough” i „rough” wszystkie kończą się na „ough”, ale wymawia się je zupełnie inaczej.

Wreszcie, uważam, że bardzo trudno jest radzić sobie z nudnymi lekcjami. Nie mogę usiedzieć w spokoju przez dłuższy czas i obawiam się, że moja zdolność koncentracji jest bardzo mała. Myślę, że mam szczęście, bo moja nauczycielka ma zrozumienie dla takich problemów. Kiedy tylko zaczynamy się wiercić, zapowiada zabawę, w której musimy używać angielskich słów albo jakieś zajęcie, w którym biorą udział ręce i całe ciało.

W tym tygodniu nauczyłem się nowego przydatnego wyrażenia: „powoli, ale pewnie”. Kiedy rodzice zaczną się skarżyć na moje słabe oceny z angielskiego, będę mógł odpowiedzieć, że moje postępy są powolne, ale wyraźne i robię je w swoim własnym tempie.

How I learn English

I learn English with a difficulty. That’s the shorthest answer and the first thing that comes to my mind when I think of learning a foreign language. There are several reasons why learning English is difficult for me.

Firstly, I don’t have strong motivation for learning a foreign language. If I knew there would be a study trip to England or Germany at the end of the school year I’d study hard for my trip because I’d need to learn a lot of new words and useful expressions. I lack motivation because I study for my class tests instead. I want to get good marks but that’s not the same as having a real life goal. I hope this will change soon.

Secondly, I hear English and speak it only in my English class. Outside the classroom I use Polish all the time. If I want to remember what I have learned in class I plan my review time just like I do for other school subjects. Apart from English and German I’ve got twelve other subjects and I have to calculate my time carefully. I try to revise new English words regularly and as often as it is possible.

Thirdly, English is a difficult language to learn because it has inconsistent spelling and pronunciation. Words like “through”, “cough”, “rough” all end in “ough” but all with very different pronunciations.

Finally, I find it very difficult to cope with boring lessons. I cannot sit still for a normal amount of time and I’m afraid my concentration span is very short. I think I’m lucky to have a teacher who’s understanding about such problems. As soon as we start fidgeting she announces a game in which we must use English words or an activity in which we do things with our hands and bodies.

I’ve learnt a new useful expresion this week: slowly but surely. When my parents start complaining about my poor marks in English, I can say I’m making a slow but definite progress, at my own speed.

Słowniczek

with a difficulty - z trudem, z trudnością

the shortest - najkrótszy

to study hard - uczyć się pilnie

useful - przydatny, pożyteczny

expression - wyrażenie

I lack (something) - brakuje mi (czegoś)

mark - ocena

goal - cel

to change - zmienić (się)

soon - wkrótce

apart from - poza, oprócz

carefully - starannie, uważnie

revise - powtarzać

inconsistent - niekonsekwentny, nielogiczny

spelling - pisownia

boring - nudny

to sit still - siedzieć spokojnie, bez ruchu

amount - ilość

I'm lucky - mam szczęście, jestem szczęściarzem

to fidget - kręcić się

to announce - ogłosić, zapowiedzieć

activity - czynność, zajęcie

slowly - powoli

surely - pewnie

to complain - skarżyć się

poor - nędzny, kiepski

definite - określony, wyraźny

speed - prędkość

Zobacz podobne opracowania

 • Gimnazjum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Gimnazjum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Gimnazjum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Gimnazjum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Gimnazjum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.