Przejdź na stronę główną Interia.pl

Mój najlepszy kolega

Mój najlepszy kolega

Droga Ciociu Alice,

Dziękuję za list i zaproszenie. To będą moje pierwsze wakacje za granicą. Fantastycznie! Skaczę z radości, ale moja siostra nie skacze. Nadal ma nogę w gipsie i musi zostać w domu. Czy sądzisz, że zamiast niej mógłbym przyjechać z moim najlepszym kolegą? Mama zawsze się bardzo cieszy, kiedy robimy coś wspólnie. Mówi, że on ma na mnie dobry wpływ, bo jest moim przeciwieństwem. Co Ty na to?

Pozwól, że opowiem Ci więcej o moim najlepszym koledze, zanim podejmiesz decyzję. Ma na imię Adam. Jest bardzo nietypowym chłopcem. W domu jest schludny i zorganizowany. Swój pokój utrzymuje w czystości i pomaga mamie w pracach domowych. W szkole dostaje najwyższe oceny z większości przedmiotów i nigdy nie patrzy z góry na innych uczniów. Nie mogę powiedzieć, że jest molem książkowym. Myślę, że jest bardzo zdolny, bo nie poświęca na zadanie domowe więcej czasu niż inni uczniowie. Nigdy nie obija się jak inni chłopcy, ale starannie planuje swój dzień i przestrzega swojego planu. Lubię odrabiać zadanie domowe z Adamem. Bardzo łatwo rozprasza mnie hałas na zewnątrz, głośna muzyka, a nawet moje myśli! Adam pomaga mi się skoncentrować i myśleć jasno. Podziwiam go za samodyscyplinę i silny charakter. Okazał wspaniały charakter, gdy opiekował się młodszą siostrą, kiedy jego mama była w szpitalu w ubiegłym roku.

Adam jest także wysportowany. Jesteśmy w szkolnej drużynie koszykówki. Jest najwyższym chłopcem w klasie i prawie zawsze trafia do kosza. Po szkole idziemy pływać lub gramy w tenisa.

Fotografowanie to coś, co obaj lubimy najbardziej. W szkole nie ma kółka fotograficznego, ale Adam chodzi do klubu, który jest w naszym domu kultury. Chce, abym zapisał się do klubu po wakacjach. Adam często pożycza aparat cyfrowy od swojego taty, a ja mam kolorową drukarkę, więc wspólnie oglądamy nasze zdjęcia na monitorze i wybieramy te najlepsze. Drukujemy tylko najlepsze zdjęcia i przechowujemy je w specjalnym albumie, na wystawę zdjęć w domu kultury. Mamy świetne pomysły na projekt fotograficzny i chcielibyśmy, aby Sam przyłączył się do nas, kiedy będziemy w lecie w Anglii.

Mam nadzieję, że mój list wyjaśnia, dlaczego chcę zabrać Adama. Daj znać proszę, co o tym sądzisz i czy się zgadzasz.

Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy.

Ucałowania

Michał

My best friend

Dear Aunt Alice,

Thank you for your letter and the invitation. This is going to be my first holiday abroad. How exciting! I’m jumping for joy but my sister isn’t. Her leg is still in plaster and she has to stay at home. Do you think I could come with my best friend instead? Mum is always happy to see us do things together. She says he’s a good influence on me because he’s my opposite. How do you like that?

Let me tell you more about my best friend before you make a decision. His name is Adam. He’s a very unusual boy. At home he’s tidy and organized. He keeps his room clean and he helps his mum with the housework. At school he gets top marks in most of the subjects and he never looks down on other students. I cannot call him a bookworm. I think he’s very clever because he doesn’t spend more time on his homework than other students. He never hangs around like other boys but plans his day carefully and sticks to his plan. I like doing homework with Adam. I am easily distracted by the noise outside or loud music and even my thoughts! Adam helps me concentrate and think clearly. I admire him for his self-discipline and a strong character. He showed great character looking after his younger sister when his mum was in hospital last year.

Adam is also good at sports. We are in the school basketball team. He’s the tallest boy in class and nearly always shoots a basket. After school we go swimming or play tennis.

One thing we both like doing more than anything else is taking photographs. We don’t have a Photography Club at the school but Adam goes to one at our local Community Centre. He wants me to join the Club after summer holidays. Adam often borrows a digital camera from his dad and as I have a colour printer, we can look at our snapshots on screen and choose the best ones. We print only the best shots and keep them in a special album for a photographic exhibition at the Community Centre. We have some great ideas for a photographic project and would like Sam to join us while we are in England this summer.

I hope my letter explains why I want to take Adam with me. Please, let me know what you think and if it’s OK with you.

I hope to see you soon.

Lots of love,

Michał

Słowniczek

how exciting! - jakie ekscytujące!

jump for joy - skakać z radości

leg - noga

in plaster - w gipsie

be a good influence on somebody - mieć na kogoś dobry wpływ

my opposite - moje przeciwieństwo

make a decision - zadecydować

tidy - schludny

organized - zorganizowany

housework - prace domowe

top marks - najlepsze oceny

in most of - z większości

look down on somebody - patrzeć na kogoś z góry

bookworm - mól książkowy

spend - spędzać, poświęcać

hang around - obijać się

stick to a plan - przestrzegać planu

easily - łatwo

distract - rozpraszać/odwracać uwagę

my thoughts - moje myśli

clearly - jasno

admire - podziwiać

self-discipline - samodyscyplina

character - charakter

look after somebody - opiekować się

in hospital - w szpitalu

basketball team - drużyna koszykówki

shoot a basket - strzelić do kosza

more than anything else - bardziej niż cokolwiek innego

take photographs - robić zdjęcia

digital camera - cyfrowy aparat fotograficzny

colour printer - drukarka kolorowa

snapshot, shot - zdjęcie

screen - ekran

photographic exhibition - wystawa fotograficzna

explain - wyjaśnić

while we are in ... - w czasie naszego pobytu w ...

let me know - daj znać

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Mój najlepszy kolega

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.