Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zanieczyszczenie wód

Zanieczyszczenie wód

Woda jest surowcem, z którego korzysta wiele gałęzi przemysłu, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki komunalnej. Zanieczyszczanie rzek i jezior następuje na skutek wpuszczania do nich ścieków miejskich i przemysłowych. Jeżeli ścieki nie są oczyszczane w oczyszczalniach, powoduje to duże zanieczyszczenie wód substancjami:

- lotnymi, np.: CO2 dwutlenek węgla, SO2 dwutlenek siarki, H2S siarkowodór, HCL kwas solny, CL chlor;

- stałymi, np. solami metali ciężkich, takich jak: Cu miedź, Zn cynk, Pb ołów;

- ciekłymi, np.: olejami, smarami, detergentami.

Nagromadzenie w wodach azotanów i fosforanów pochodzących z pól uprawnych i ścieków powoduje zakwity rzek i jezior (czyli nadmierny rozwój glonów powodujących zielone zabarwienie wody), co z kolei prowadzi do zmniejszenia tlenu w wodzie. Do wód dostają się również zanieczyszczenia z powietrza, np. opadające pyły i substancje radioaktywne.

W ocenie czystości wody bierze się pod uwagę jej przejrzystość, barwę, zapach, pH (czyli stężenie jonów wodorowych, dla czystej wody pH wynosi 7), obecność mikroorganizmów. Do najbardziej zanieczyszczonych rzek w Polsce należą: Odra, Wisła, Nysa Łużycka, Barycz, Brynica. Również wody Morza Bałtyckiego są zagrożone zanieczyszczeniem. Obecnie w strefie przybrzeżnej niektórych akwenów, np. Zatoki Puckiej, Zatoki Gdańskiej, Zalewu Szczecińskiego obserwuje się zachwianie równowagi biologicznej i chemicznej. Powstały tam pustynie tlenowe (obszary, gdzie nie występuje tlen), które wywołują duże zatrucie ryb, np. dorszy, węgorzy, szprotek.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Człowiek i środowisko
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Człowiek i środowisko
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Człowiek i środowisko
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Człowiek i środowisko
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Człowiek i środowisko

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.