Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zjawisko promieniotwórczości

Zjawisko promieniotwórczości

PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ NATURALNA - samorzutny rozpad jąder atomowych prowadzący do powstania atomów lżejszych pierwiastków, któremu towarzyszy emisja cząstek α i β oraz promieniowania γ.

Cząstki alfa - jądra helu złożone z 2 protonów i 2 neutronów, o masie atomowej 4 u i ładunku +2.

Cząstki β - strumień elektronów wysyłanych przez jądra atomowe pierwiastków promieniotwórczych podczas przemiany jądrowej typu β-.

Promieniowanie γ - promieniowanie elektromagnetyczne o bardzo dużej energii.

Reguła przesunięć Soddy’ego-Fajansa:

- W czasie przemiany α następuje zmniejszenie liczby masowej izotopu o 4 a liczby atomowej o 2, pierwiastek przesuwa się w Układzie Okresowym o 2 miejsca w lewo, np.

Na skutek emisji cząstki alfa liczba masowa polonu ulega zmniejszeniu o 4, a liczba atomowa o 2 (84 - 82). Pierwiastek, który powstaje w tej przemianie ma liczbę masową 209, a jego liczba atomowa wynosi 82, jest to izotop ołowiu - 209.

- w czasie przemiany β- liczba atomowa izotopu wzrasta o 1, a liczba masowa nie ulega zmianie, pierwiastek przesuwa się o jedno miejsce w układzie okresowym w prawo, np.

Na skutek przemiany liczba masowa pozostaje taka sama, zmienia się tylko liczba atomowa (wzrasta o 1) izotopu z 6 na 7. W przemianie tej powstaje izotop azotu - 14 (sprawdzamy, jaki pierwiastek znajduje się pod liczbą atomową Z - 7 w Układzie Okresowym).

Szereg promieniotwórczy - ciąg przemian promieniotwórczych, którym ulega produkt przemiany promieniotwórczej aż do momentu powstania trwałego izotopu, zwykle ołowiu lub bizmutu (ok. 10-14 reakcji).

Emisja promieniowania elektromagnetycznego γ - polega na wysyłaniu przez jądro dodatkowej energii, celem przejścia ze stanu wzbudzonego do stanu podstawowego.

Okres połowicznego rozpadu izotopu promieniotwórczego (okres półtrwania) - czas, po którym połowa pierwiastka ulega rozpadowi, równocześnie zmniejsza się o połowę ilość wysyłanego promieniowania.

Im krótszy jest okres połowicznego rozpadu, tym szybszy jest rozpad izotopu (izotop jest mniej trwały, ma większą aktywność), np.:

Okres połowicznego rozpadu uranu, radu, polonu, bizmutu.

Zadanie 1

Wiedząc, że okres połowicznego rozpadu izotopu bizmutu-210 wynosi 5 dni, oblicz, jaka ilość izotopu pozostanie z początkowej próbki o masie 1 grama po upływie 15 dni. (Uwaga: przedstawione poniżej metody są poprawne tylko w przypadku, gdy czas, który upłynął, jest całkowitą wielokrotnością czasu połowicznego rozpadu.)

Rozwiązanie:

Z 1 g Bi-210 po 5 dniach zostanie 0,5 g próbki, po kolejnych pięciu - 0,25 g, a po dalszych pięciu (w sumie 15) zostanie 0,125 g.

Czas połowicznego zaniku.

Odpowiedź:

Z próbki Bi-210 o masie 1 g po 15 dniach zostanie 0,125 g izotopu.

Omówienie:

Okres połowicznego rozpadu dla Bi-210 wynosi 5 dni, czyli po pięciu dniach z próbki o masie 1 g zostanie połowa, a więc 0,5 g. Po kolejnych pięciu dniach zostanie połowa z 0,5 g, a więc 0,25 g i kiedy minie kolejnych 5 dni (w sumie 15) zostanie połowa z 0,25 g tj. 0,125 g izotopu.

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Chemia
  • Budowa atomu
  • Liceum
  • Chemia
  • Budowa atomu
  • Liceum
  • Chemia
  • Budowa atomu

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.