Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Represje popowstaniowe na ziemiach polskich

Represje popowstaniowe na ziemiach polskich

Powstanie i jego upadek spowodowało pogorszenie sytuacji Polaków w trzech zaborach. Wobec nastrojów rewolucyjnych w Europie państwa Świętego Przymierza zacieśniły związki. Na zjeździe monarchów w 1833 roku w MÜnchengratz (Mnichovo Hradiste) został podpisany układ o wspólnym zwalczaniu ruchów rewolucyjnych. Państwa Europy Zachodniej nie mieszały się do spraw wewnętrznych państw Świętego Przymierza.

Z obawy przed ruchami rewolucyjnymi w Państwie Kościelnym encykliką „Cum primum” w 1832 roku papież pod naciskiem Rosji, Prus i Austrii potępił powstanie polskie, czym zraził do siebie wielu polskich patriotów.

W Królestwie Polskim zwycięzcy dążyli do zlikwidowania konstytucji, wojska polskiego i sejmu. Temu miał służyć uchwalony tzw. statut organiczny (1832) zapewniający odrębność administracyjną, ogólnikowo swobody obywatelskie i funkcjonowanie Stanów Prowincjonalnych. Jednak wobec ponowienia się ruchów spiskowych w Królestwie nie wszedł w życie, a rządy prawie despotyczne sprawował już teraz car Mikołaj I.

- kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy polskich wcielono siłą do armii rosyjskiej wysyłając ich na Daleki Wschód i Syberię,

- przywódcy powstania zostali skazani przez trybunał na kary więzienia za zdradę stanu. Skazańcom jak i emigrantom skonfiskowano majątki,

- zamknięto Uniwersytet Warszawski i Towarzystwo Przyjaciół Nauk, wiele zbiorów zostało wywiezionych bezpowrotnie do Rosji,

- w 1833 r. po odnowieniu się spisków w Królestwie został wprowadzony stan wojenny - administracja cywilna została podporządkowana naczelnikom wojennym, obowiązywały trybunały wojskowe; trwał 25 lat,

- na Królestwo Polskie nałożono obowiązek dostarczania rekruta do wojska rosyjskiego, gdzie panowała surowa dyscyplina i terror,

- w Warszawie została zbudowana Cytadela a w X pawilonie utworzone więzienie polityczne i siedziba Komisji Śledczej,

- Iwan Paskiewicz otrzymał tytuł księcia warszawskiego i został namiestnikiem Królestwa,

- Rada Administracyjna została utrzymana, jednak dominował w niej element rosyjski, pozostając organem wykonawczym dla namiestnika. Została przeprowadzona redukcja komisji rządowych do trzech. W 1839 roku powstał Warszawski Okręg Naukowy podległy bezpośrednio Ministerstwu Oświaty w Petersburgu. Niebawem sądownictwo Królestwa podporządkowano odpowiednim ministerstwom w Petersburgu, likwidując Radę Stanu,

- zlikwidowano województwa, w ich miejsce tworząc gubernie, w których władzę administracyjną, wojskową i sądowniczą sprawowali gubernatorzy,

- na terenach Królestwa wprowadzono rosyjski system monetarny i rosyjski kodeks karny.

W Galicji przed 1830 rokiem rząd próbował zjednać sobie szlachtę polską. Jednak po powstaniu listopadowym porzucił „grę pozorów”. Rozpoczęło się tropienie spiskowców, rewizje, aresztowania. Władze austriackie organizowały obławy na patriotów i emisariuszy. Niestety, mogły w tym liczyć na pomoc chłopów.

Represje nie ominęły także Wielkopolski. Namiestnik książę Antoni Radziwiłł został usunięty ze stanowiska. Prezesem prowincji został Edward von Flottwell, wrogo nastawiony do Polaków. Rozpoczął się 10-letni okres kursu antypolskiego i germanizacji. Władze pruskie zlikwidowały klasztory, a ich majątki przekazały na fundusz szkolny. Ograniczono możliwość używania języka polskiego.

W wyniku działań zbrojnych Kraków został zajęty przez wojska rosyjskie. Dopiero pod naciskiem Prus i Austrii Rosjanie niechętnie wycofali się z miasta. W konsekwencji w 1833 roku konstytucja Wolnego Miasta Krakowa uległa rewizji - ograniczono prawa sejmu, zmieniono skład Senatu. Konferencja Rezydentów stała się organem zwierzchnim nad sejmem i senatem. W 1835 roku między Austrią i Rosją został podpisany tajny układ, dający możliwość w razie zamieszek wcielenia Krakowa do Austrii. Po zamordowaniu agenta Bahrensa w 1836 roku rozpoczęła się austriacka okupacja miasta i rugi obcopoddanych. Choć w 1841 roku wojska austriackie wycofały się, to jednak ich miejsce zajęła, utworzona z weteranów austriackich, policja. Konferencja Rezydentów zawiesiła obieralność sędziów. W praktyce stała się naczelnym organem rządzącym w Wolnym już jedynie z nazwy Mieście Krakowie.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Ziemie polskie w latach 1815-1846
 • Liceum
 • Historia
 • Ziemie polskie w latach 1815-1846
 • Liceum
 • Historia
 • Ziemie polskie w latach 1815-1846
 • Liceum
 • Historia
 • Ziemie polskie w latach 1815-1846

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.