Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Nadzieje Polaków związane z wojną krymską

Nadzieje Polaków związane z wojną krymską

W latach 1839-1840 toczyła się wojna egipsko-turecka, w czasie której ujawniła się wielka słabość Imperium Ottomańskiego. Sytuację tę próbowały wykorzystać mocarstwa europejskie, przede wszystkim Anglia, Francja, Rosja i Austria.

Car Mikołaj I, nie do końca zorientowany w stosunkach międzynarodowych, chciał dokonać podziału stref wpływów w Turcji między Rosję, Austrię i Wielką Brytanię. Liczył, że w ten sposób Francja zostanie odsunięta od wpływów w Turcji, a przede wszystkim Rosja będzie mogła sprawować opiekę nad miejscami świętymi w Palestynie. Wysłany do Stambułu poseł rosyjski, książę Mienszykow, zażądał od sułtana zgody na objęcie przez Rosję opieki nad wyznawcami prawosławia na ziemiach tureckich oraz wyłącznej kontroli i opieki prawosławia nad miejscami świętymi.

Wobec ultimatum rosyjskiego dla Turcji Anglia i Francja zawarły porozumienie, naciskając na sułtana, by ten nie zgodził się na żądania rosyjskie. Jednocześnie wojska rosyjskie zajęły Mołdawię i Wołoszczyznę. Mając poparcie sojuszu państw zachodnich, sułtan wypowiedział wojnę Rosji, jednak jego flota została pokonana koło Synopy przez okręty rosyjskie. W odpowiedzi floty angielska i francuska wpłynęły do cieśnin czarnomorskich, a Francja i Anglia formalnie przystąpiły do wojny.

Zapamiętaj!

Wojna krymska toczyła się w latach 1853-1856 na Morzu Czarnym i terenach wokół, a także na Morzu Bałtyckim. Przeciwko Rosji wystąpiły aktywnie wojska Francji i Anglii.

Rosja do wojny nie była dostatecznie przygotowana. Mimo to źle dowodzeni żołnierze rosyjscy bili się po bohatersku i z wielkim oddaniem. Momentem przełomowym w walkach i symbolem słabości państwa rosyjskiego była klęska wojsk rosyjskich w Sewastopolu na Krymie (wrzesień 1855).

Tymczasem wśród państw sprzymierzonych doszło do nieporozumień na tle celów i konieczności dalszego prowadzenia wojny. Dopiero groźby Napoleona III poruszenia sprawy włoskiej i polskiej stały się przyczyną tego, że król pruski Fryderyk Wilhelm IV, obawiając się ponownego pojawienia problemu polskiego i zmian terytorialnych w Europie, skłonił nowego cara rosyjskiego Aleksandra II do ustępstw.

Podpisany w Wiedniu pokój (luty 1856), a następnie obradujący w Paryżu kongres pokojowy zakończył wojnę między Rosją a Wielką Brytanią, Austrią, Francją, Sardynią i Prusami. Rosja utraciła zdobycze na Kaukazie (ziemie te wróciły do Turcji), miała zakaz posiadania floty wojennej na Morzu Czarnym, utraciła protektorat nad Mołdawią i Wołoszczyzną. Rosja została pokonana, ale faktycznym zwycięzcą była jedynie Wielka Brytania, która teraz nie musiała obawiać się konkurencji Rosji w Turcji i na Wschodzie. Francuzi, mimo że znaleźli się w obozie zwycięzców, nie wynieśli z wojny wymiernych korzyści. Wobec nieporozumień z Anglią doszło nawet do zbliżenia francusko-rosyjskiego. Austria od tej pory była izolowana zarówno przez Rosję jak i przez państwa zachodnie. Nastąpił faktyczny rozpad państw Świętego Przymierza, a rozbieżności między niedawnymi sojusznikami miały się z czasem pogłębiać.

Napoleon III, choć nigdy do końca jasno i wyraźnie, obiecywał być rzecznikiem sprawy polskiej. Została nawet utworzona dywizja polska pod wodzą Władysława Zamoyskiego. Książę Adam Czartoryski został uznany przez państwa zachodnie za oficjalnego reprezentanta sprawy polskiej. Liczył on na poruszenie kwestii polskiej przez Anglię i Francję i wywarcie presji na Rosję oraz Austrię w celu dokonania zmian terytorialnych. Niestety, Napoleon III tylko obiecywał, a dyplomaci angielscy nie byli zainteresowani tą kwestią. Na skutek protestu Austrii dywizja Zamoyskiego nie wzięła udziału w walkach. Jedynie pułk kozaków sułtańskich Sadyk Paszy Michała Czajkowskiego został użyty w walkach po stronie wojsk tureckich. Niestety, intrygancka działalność samego Czajkowskiego osłabiła na dworze sułtańskim wpływy polskie.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Lata 1849-1871
 • Liceum
 • Historia
 • Lata 1849-1871
 • Liceum
 • Historia
 • Lata 1849-1871
 • Liceum
 • Historia
 • Lata 1849-1871

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.