Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rząd polski na emigracji

Rząd polski na emigracji

Utworzenie rządu emigracyjnego

Z 17 na 18 września 1939 r. rząd polski przekroczył granicę rumuńską i został internowany. Internowanie rządu polskiego w Rumunii spowodowało powołanie nowych władz Rzeczypospolitej w celu zachowania ciągłości państwa polskiego. 23 IX 1939 r. prezydent Ignacy Mościcki na podstawie konstytucji kwietniowej wyznaczył gen. Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego (ambasadora Polski w Rzymie) na swojego następcę. Rząd francuski odmówił uznania tej nominacji i wówczas prezydent Mościcki wyznaczył na swojego następcę

Władysława Raczkiewicza, byłego marszałka Senatu i prezesa Związku Polaków za granicą, anulując poprzednie postanowienie.

Władze polskie na emigracji

Prezydent Władysław Raczkiewicz, lata 1939-1945
Rada Narodowa (polski parlament na emigracji) Rząd - premier Naczelny Wódz
 • 1939-1942 r. przewodniczący Ignacy Paderewski
 • 1942-1944 r. przewodniczący Stanisław Grabski
 • 1944 r. powstała Rada Jedności Narodowej - na jej czele Kazimierz Pużak
 • 1939-1943 r. gen. Władysław Sikorski
 • 1943-1944 r. Stanisław Mikołajczyk
 • 1944-1945 r. Tomasz Arciszewski
 • 1939-1943 r. gen. Władysław Sikorski
 • 1943-1944 r. gen. Kazimierz Sosnkowski
 • 1944-1945 r. gen. Władysław Anders
Siedziba rządu:
1939-1940 r. - Angers i Paryż
od 1940 r. - Londyn

Mimo że rząd emigracyjny stawiał na pierwszym miejscu konieczność kontaktu z krajem i niesienie mu pomocy, organizację wojska i walkę zbrojną u boku aliantów o niepodległość, to starał się jednocześnie określić w przybliżeniu przyszły ustrój Polski. W wydanej przez rząd deklaracji stwierdzono, że podstawą ustroju politycznego Polski będzie wolność i samorząd. Upaństwowiony zostanie przemysł poniemiecki, przeprowadzona będzie reforma rolna. Uregulowana zostanie również sprawa mniejszości narodowych.

Główną rolę w rządzie odgrywały cztery partie: Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Narodowe, Stronnictwo Pracy, WRN (Wolność Równość Niepodległość).

Rząd uznany został przez Francję, Wielką Brytanię i państwa neutralne za legalne przedstawicielstwo narodu polskiego.

Działalność wojskowa rządu emigracyjnego

Głównym zadaniem rządu na emigracji było odtworzenie polskiego potencjału militarnego w państwach sojuszniczych.

Działalność wojskowa rządu emigracyjnego. Rząd polski zawarł umowę wojskową z rządem Francji w sprawie tworzenia armii polskiej. W umowie określono: warunki rekrutacji żołnierzy spośród Polaków zamieszkałych na stałe we Francji; zaopatrzenie i uzbrojenie oddziałów polskich. W 1940 r. Armia Polska we Francji liczyła 82 tys. żołnierzy i oficerów.

Stosunki rządu emigracyjnego z ZSRR

1939-1941 Po wkroczeniu Armii Czerwonej we wrześniu 1939 r. na wschodnie tereny Polski, stosunki dyplomatyczne między rządem radzieckim a rządem polskim na emigracji zostały zerwane (minister spraw zagranicznych ZSRR, Mołotow, otwarcie wyraził zadowolenie z upadku Polski). Rząd Sikorskiego uznał w swej deklaracji, że Polska znajduje się w stanie wojny z Niemcami i ZSRR.
1941-1943 Po napaści Niemiec na ZSRR sytuacja w stosunkach radziecko-polskich uległa zmianie. 30 VII 1941 r. zawarty został układ polsko-radziecki.
Główne założenia:
 • strona radziecka stwierdziła, że traktaty radziecko-niemieckie straciły moc;
 • oba rządy postanowiły przywrócić stosunki dyplomatyczne zerwane 17 IX 1939 r.;
 • rządy zobowiązały się do wzajemnej pomocy i poparcia w wojnie przeciwko Rzeszy;
 • zapowiedziano utworzenie armii polskiej w ZSRR;
 • rząd radziecki zobowiązał się do udzielenia amnestii wszystkim obywatelom polskim deportowanym w ZSRR (dekret o amnestii wszedł w życie 12 VIII 1941 r.).
Po ujawnieniu sprawy katyńskiej, rząd radziecki w kwietniu 1943 r. zerwał stosunki dyplomatyczne z rządem polskim w Londynie.
1944-1945 Po niemieckim ataku na Związek Radziecki 30 lipca 1941 roku doszło do podpisania polsko-radzieckiego układu zwanego układem Sikorski-Majski. Rosjanie unieważnili traktaty podpisane z Niemcami z 1939 r. oraz nawiązali ponownie stosunki dyplomatyczne z Rzeczpospolitą. Rozwiązana została Delegatura Rządu RP na Kraj oraz rozwiązała się podziemna Rada Jedności Narodowej.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska w czasie II wojny światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska w czasie II wojny światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska w czasie II wojny światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska w czasie II wojny światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska w czasie II wojny światowej

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.