Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Moje życie w przyszłości

Moje życie w przyszłości

Daniel: Alex, czy mógłbyś mi poświęcić chwilę?

Alex: Tak, o co chodzi?

Daniel: Muszę napisać wypracowanie po angielsku.

Alex: Co? Znowu? Pisałeś wypracowanie zaledwie kilka dni temu. Czy wasza nauczycielka angielskiego nie ma nic do roboty poza ocenianiem waszych wypracowań?

Daniel: Obawiam się, że tak właśnie jest. Mówi, że musimy co tydzień pisać wypracowanie.

Alex: Może powiesz jej, że najlepiej umiesz się wypowiadać poprzez e-maile i SMSy, jakie wysyłasz do przyjaciół.

Daniel: Dobrze, ale najpierw muszę napisać to wypracowanie.

Alex: A jaki jest temat tym razem?

Daniel: Muszę napisać o moim życiu w niezbyt odległej przyszłości. Widzisz, mam problem nie tyle z tym, jak napisać, ile z tym, o czym napisać. Gdybym miał pisać o swoich przeżyciach z przeszłości czy o dniu z mojego życia, przynajmniej miałbym coś do powiedzenia. Ale ty jesteś starszy niż ja i więcej wiesz o życiu. Może powiedsz mi, co myślisz o życiu w najbliższej przyszłości, a ja będę notował.

Alex: Dobrze, dobrze. Mogę podsunąć ci parę pomysłów do wypracowania. Myślę, że nasze życie w przyszłości będzie szybsze, wygodniejsze i lepsze niż życie naszych rodziców i dziadków. Na przykład wierzę, że za parę lat pewne urządzenia będą dostępne dla wszystkich, i to sprawi wielką różnicę.

Daniel: Co masz na myśli? Jakie urządzenia?

Alex: Chodzi mi o osobistego asystenta.

Daniel: O osobistego sekretarza? To będzie kosztować majątek!

Alex: Nie, nie o sekretarza. Mówię o urządzeniu zaprojektowanym w taki sposób, że będzie pełniło parę różnych funkcji, takich jak wideofon, aparat fotograficzny, telewizor, radio, komputer.

Daniel: Czekaj chwilę. Czy powiedziałeś, że jedna z funkcji twojego magicznego urządzenia to wideofon?

Alex: Zgadza się.

Daniel: W takim razie nie mówimy o bliskiej przyszłości, ale o odległej przeszłości. Nawet wideofon jest wynalazkiem zeszłego stulecia. Tata mówi, że po raz pierwszy usłyszał o wideofonach, kiedy był małym chłopcem. Muszą istnieć od co najmniej czterdziestu lat.

Alex: OK. Tata ma rację, ale musisz pamiętać, że wideofony nigdy nie stały się popularne, ponieważ trzeba odczekać około dziesięciu sekund zanim obraz osoby, z którą się rozmawia, pojawi się na ekranie. Dzięki nowoczesnej technologii, można je teraz udoskonalić.

Daniel: W porządku, ale w jaki sposób takie urządzenie może zmienić moje życie?

Alex: Cóż, jedną z najważniejszych cech życia każdego człowieka w XXI wieku jest potrzeba przebywania w kontakcie z innymi i nieoddalania się od nich. Potrzebujemy specjalnych urządzeń, aby pozostawać w kontakcie z innymi ludźmi o każdej porze i przez cały czas. Na przykład moje magiczne urządzenie umożliwi mi wysłuchanie najnowszych wiadomości o sytuacji na drogach. To może mi pomóc w uniknięciu wielkiego korka i w wybraniu najlepszej drogi do celu podróży. Moje urządzenie ostrzeże mnie też o niebezpieczeństwie pożaru w moim mieszkaniu, kiedy będę gdzie indziej. Będę mógł włączyć albo wyłączyć elektryczność w moim mieszkaniu, kiedy będę gdzie indziej. Z pomocą mojego urządzenia będę mógł zajrzeć do mojego mieszkania albo domu i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku.

Daniel: Będziesz mógł zobaczyć włamywaczy, prawda? Wtedy będziesz mógł zamknąć ich i zadzwonić na policję. A jeśli twoje urzadzenie może otworzyć samochód i dom, nie będzie trzeba nosić kluczy ani nawet kart magnetycznych! Dziękuję, Alex. Teraz z łatwością mogę pomyśleć o wielu innych funkcjach i sposobach użycia tego urządzenia. Jednak nie jestem pewien, czy chcę być aż tak dobrze poinformowany.

Alex: Chyba wiem, co masz na myśli. Nie musisz się martwić. Nie będziesz musiał kontaktować się z resztą świata podczas gry w piłkę czy pływania. Po prostu je wyłączysz.

My life in the future

Daniel: Alex, could you spare me a moment, please?

Alex: Yes, what is it?

Daniel: I have got to write a composition in English.

Alex: What? Again? You wrote one only a few days ago. Doesn’t your English teacher have anything to do other than mark your compositions?

Daniel: I am afraid that is the case. She says we must write a composition every week.

Alex: Why don’t you tell your teacher you can express yourself best through e-mailing and text messaging your friends.

Daniel: OK, I will but I have to write that composition first.

Alex: And what is the topic this time?

Daniel: I have to write about my life in the not too distant future. You see, my problem is not so much how to write as what to write about. If I were to write about my past experiences or a day in my life, I would at least have something to say. But you are older than me and more knowledgeable about life. Why don’t you tell me what you think about life in the near future while I’m taking notes of what you are saying.

Alex: All right, all right. I can give you some ideas for your composition. I think our life in the future will be faster, more comfortable and better than the life of our parents and grandparents. For example, I believe that in a few years from now gizmondos will be available to everyone and this will make a big difference.

Daniel: What do you mean? What gizmondo?

Alex: I mean a personal assistant.

Daniel: A personal secretary? It is going to cost a fortune!

Alex: No, not a secretary. I am talking about a piece of equipment which is designed to have several different uses such as: a videophone, a camera, a TV, a radio, a computer.

Daniel: Wait a second. Did you say that one of the functions of your magic gizmo was a videophone?

Alex: Yes, I did.

D: In that case we are not talking about the near future but about a distant past. Even the videophone is an invention of the last century. Dad says he first heard of videophones when he was a little boy. They must be at least forty years old.

Alex: OK. Our dad is right though you must remember that videophones have never become popular because you have to wait about ten seconds before you can see someone’s picture on the screen. Thanks to modern technology. They can now be improved.

Daniel: All right, but how can a gizmo change my life?

Alex: Well, one of the most important features of everybody life in the 21st century is the need to stay in touch and never be far away. We need special tools to stay in touch with other people at any time and all the time. For example, with my magic gizmondo I will be able to listen to the latest news of the situation on the roads. This can help me avoid a huge traffic jam ahead and choose the best road to get to my destination. My gizmondo will also warn me of the danger of fire in my flat while I am away. I will be able to turn on or off electricity in my flat while I am staying away. With the help of my gizmondo I will be able to have a look inside my flat or my house and see if everything is all right.

Daniel: You will be able to see burglars inside, won't you? Then you can lock them inside and call the police. And if your gizmondo can open a car and a house, there will be no need to carry keys or even swipe cards! Thank you Alex. Now I can easily think of many other functions and uses of gizmondos. I am not sure though if I want to be so well informed.

Alex: I think I know what you mean. You needn't worry. You will not have to stay in touch with the rest of the world while playing football or swimming. You will simply switch your gizmondo off.

Słowniczek

spare - poświęcić, użyczyć

composition - wypracowanie

to mark - oceniać

mark - ocena

text message - SMS

topic - temat

this time - tym razem

distant - odległy, daleki

experience - doświadczenie

at least - przynajmniej

knowledgeable - uczony, wykształcony

near - bliski

to take notes - notować, robić notatki

gizmondo, gizmo - urządzenie, które jeszcze nia ma nazwy, gadżet

available to everyone - dostępny dla wszystkich

a piece of equipment - urządzenie

designed - zaprojektowany

several - kilka

videophone - wideofon

he first heard of it when... - po raz pierwszy usłyszał o tym, kiedy...

he is right - ma rację

remember - pamiętać

improve - poprawić, ulepszyć, udoskonalić

important - ważny

feature - rys, cecha

to stay in touch - być w kontakcie

tool - urządzenie, narzędzie

at any time - o każdej porze

all the time - przez cały czas

for example - na przykład

avoid - unikać

traffic jam - korek, zator uliczny

choose - wybrać

destination - cel podróży

danger - niebezpieczeństwo

fire - ogień, pożar

flat - mieszkanie

turn on, switch on - włączyć

turn off, switch off - wyłączyć

to have a look - spojrzec

to have a look inside - zajrzeć (do wnętrza)

burglar - włamywacz

lock - zamknąć na kluczW

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Moje życie w przyszłości

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.