Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Polska na arenie międzynarodowej

Polska na arenie międzynarodowej

W polityce zagranicznej Polski okres po przewrocie majowym charakteryzuje się zwiększoną aktywnością dyplomacji polskiej na arenie międzynarodowej. W atmosferze względnej stabilizacji międzynarodowej i dobrej koniunktury gospodarczej (do 1930 roku) Francja i Anglia zmierzały do unormowania stosunków z Niemcami, co wiązało się z odchodzeniem od postanowień traktatu wersalskiego.

Przewrót majowy został na ogół dobrze przyjęty na Zachodzie. Niestety w rywalizacji z Niemcami polska dyplomacja odniosła jedynie częściowy sukces. W roku 1926 Niemcy zostały przyjęte do Rady Ligi Narodów jako jej stały członek, a Polska jako „półstały”, z możliwością ponownej kadencji na trzy lata.

- Ze strony ZSRR po 1926 r. rozpoczęły się ataki na rząd polski. Mimo deklarowanych przez stronę radziecką prób podpisania wzajemnych układów stosunki polsko-radzieckie były bardzo napięte.

- Także nie najlepsze były kontakty polsko-litewskie. Co jakiś czas odżywał problem sporu o Wilno, co mogło doprowadzić do wojny.

- Wobec ustępstw francuskich w polityce niemieckiej osłabieniu uległ sojusz polsko-francuski.

- Dyplomacja angielska uznała Piłsudskiego za zdolnego do porozumienia z ZSRR, Niemcami i Litwą - udzielenie Polsce poparcia.

Zapamiętaj!

Za pośrednictwem oddanych sobie ministrów polską polityką zagraniczną kierował Józef Piłsudski. Uważał on, że jak długo między Niemcami a ZSRR będą nieporozumienia i niesnaski, tak długo ze strony tych państw nie grozi Polsce niebezpieczeństwo. Uważał, że należy zachować równowagę w stosunkach z naszymi dwoma największymi sąsiadami. Realizatorem takiej polityki zagranicznej państwa polskiego był płk Józef Beck, od 1932 r. minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

- W stosunkach ze Związkiem Radzieckim udało się polskiej dyplomacji w styczniu 1932 r. parafować pakt o nieagresji. Ostatecznie 25 lipca 1932 r. w Moskwie został podpisany polsko-radziecki pakt o nieagresji - wyrzeczenie się wojny, zobowiązanie się do nieuczestniczenia w układach wymierzonych przeciwko drugiej stronie (dokument miał obowiązywać trzy lata, był sukcesem dyplomacji polskiej i wzmacniał nasze stanowisko wobec Niemiec).

- Po dojściu Hitlera do władzy (styczeń 1933) nastąpiły ataki propagandy hitlerowskiej na Polskę i próby podważania postanowień traktatu wersalskiego. Piłsudski sondował nawet w Paryżu możliwość ewentualnej wojny prewencyjnej, ale wobec nastrojów pacyfistycznych nie znalazł uznania dla takich działań. Doszło natomiast do zmiany stanowiska Niemiec wobec Polski. Powstrzymana została antypolska propaganda, Hitler przyjął polskiego posła w Berlinie. W roku 1933 Niemcy wystąpiły z Ligi Narodów, co postawiło je w międzynarodowej izolacji. Na zbliżenie polsko-niemieckie największy wpływ miały przede wszystkim dobre stosunki polsko-radzieckie. W styczniu 1934 roku została podpisana polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy we wzajemnych kontaktach. Polsce dokument ten dawał szansę podjęcia samodzielnej dyplomacji wobec ZSRR i Francji.

- W odpowiedzi na zbliżenie polsko-niemieckie doszło do podpisania w maju 1934 r. w Moskwie dokumentu przedłużającego pakt polsko-radziecki o nieagresji (na 10 lat). Sukcesem polskiej dyplomacji było ponowne uznanie przez ZSRR polskiej granicy wschodniej.

Niestety negatywne wrażenie na arenie międzynarodowej wywarło wypowiedzenie przez Polskę małego traktatu wersalskiego (dotyczył poszanowania praw mniejszości). Dyplomacja polska domagała się powszechnego uregulowania spraw mniejszości, a nie tylko narzucania tak krępujących nakazów wybranym państwom.

Polityka równowagi lansowana przez Piłsudskiego doprowadziła do nieprzystąpienia Polski do Paktu Wschodniego, który, jak uważał Marszałek, naruszałby równowagę w stosunkach między Polską a Niemcami i ZSRR.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • II Rzeczpospolita w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • II Rzeczpospolita w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • II Rzeczpospolita w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • II Rzeczpospolita w latach 1918-1939

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.