Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Krasicki, Ignacy (1735-1801)

Najsłynniejszy pisarz polskiego Oświecenia urodził się w 1735 r. w Dubiecku koło Sanoka, w rodzinie zubożałej arystokracji. Już w dzieciństwie przeznaczono mu karierę duchownego. Kształcił się w seminarium duchownym misjonarzy w Warszawie, studia pogłębiał w Rzymie. Był człowiekiem o gruntownej i wszechstronnej wiedzy.

Dzięki zaletom osobistym (w tym błyskotliwej inteligencji i dowcipowi) został nie tylko wyniesiony do godności kościelnych, ale i zyskał przychylność stolnika litewskiego Stanisława Poniatowskiego (późniejszego króla), który wybrał go na swojego kapelana. W wieku 31 lat został biskupem warmińskim, częściej jednak, niż w siedzibie biskupstwa w Lidzbarku Warmińskim, przebywał w Warszawie, aktywnie uczestnicząc w życiu kulturalnym i towarzyskim dworu królewskiego.

Po pierwszym rozbiorze Polski w roku 1772 został poddanym króla Prus, Fryderyka II. Mimo to nie zaprzestał uczestnictwa w życiu politycz nym Warszawy. Żywo popierał program patriotyczny Konstytucji 3 maja. W swoich pismach, publikowanych na łamach „Monitora” (pierwszej gazety politycznej), krytykował wady narodowe (głównie szlacheckie i magnackie) i gorąco propagował postępowe poglądy oświeconych patriotów. Po trzecim rozbiorze Polski w 1795 roku Krasicki został mianowany arcybiskupem gnieźnieńskim. W swoich utworach literackich piętnował sarmacką ciemnotę, egoizm, pijaństwo.

Najgroźniejszą bronią księcia biskupa był żart. Pisał żartobliwe poematy: Myszeida (gdzie pod postaciami walczących ze sobą kotów i myszy ukazał skłócone stronnictwa sejmowe), Monachomachia, czyli wojna mnichów, w której ośmieszył niegodne życie duchowieństwa, Satyry, w których napiętnował najgorsze skłonności szlachty. Najwięcej jednak talentu i mistrzostwa Krasickiego ujawniło się w Bajkach i przypowieściach.

W krótkich i dowcipnych utworach Krasicki rozprawił się z głównymi grzechami szlachty: ciemnotą, zabobonnością, pijaństwem, pychą, okrucieństwem, chciwością, rozrzutnością, służalczością, pieniactwem i awanturnictwem. Przy tym każda z tych niewielkich form literackich jest arcydziełem zwięzłości i celności słowa.

W dorobku pisarza znalazła się również pierwsza polska powieść pt. Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki oraz następna, zatytułowana Pan Podstoli.

Krasicki, cieszący się przychylnością dworu pruskiego i powszechnym uznaniem, zmarł w 1801 roku w Berlinie.

Nadano mu przydomek „Książę poetów”, na który w pełni zasłużył tak ze względu na istotne treści, którymi wypełniał swoje utwory, jak i z uwagi na piękny, elegancki i swobodny styl poetycki.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.