Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Ostatnie dni pokoju

Ostatnie dni pokoju

Zajęcie przez Niemcy części Czechosłowacji było ostatnim ustępstwem państw zachodnich w stosunku do Hitlera. Wielu polityków zdawało sobie sprawę, że polityka ustępstw i szukania pokoju za wszelką cenę jest krótkowzroczna, bo Hitler dąży do konfrontacji. Kolejne żądania Niemiec w sprawie zmiany statusu Wolnego Miasta Gdańska i zgody rządu polskiego na eksterytorialną autostradę i linię kolejową łączącą Niemcy i Prusy Wschodnie, spotkały się ze sprzeciwem Anglii i Francji.

- Politycy zachodni zdali sobie sprawę, że działania Hitlera prowadzą do wojny. Nastąpiła zmiana stanowiska Francji i Anglii wobec Niemiec. Politycy tych państw postanowili dać do zrozumienia, że atak na Polskę wywoła natychmiastową reakcję Zachodu.

- Dla udowodnienia fÜhrerowi zmiany stanowiska podjęto próbę zawarcia z ZSRR sojuszu wojskowego na wypadek akcji niemieckiej. W połowie kwietnia 1939 r. rozpoczęły się w Paryżu, kontynuowane później w Moskwie, rozmowy francusko-radzieckie. Dyplomaci radzieccy zajmowali chwiejne stanowisko odwlekając zakończenie rozmów. Po trzech miesiącach nie kończących się negocjacji, ustępstw francuskich, strona radziecka postawiła niespodziewany warunek wywarcia nacisku na Polskę i Rumunię w celu wyrażenia przez nie zgody na przemarsz przez ich terytoria wojsk Armii Czerwonej. Zawarcie porozumienia wojskowego strona radziecka uzależniała od możliwości obsadzenia portów i wysp przybrzeżnych państw nadbałtyckich. Stawianie takich nierealnych warunków było szukaniem pretekstu do zakończenia rozmów. Brak zgody państw zachodnich na żądania radzieckie stał się argumentem do zerwania rokowań, obciążając winą za to państwa zachodnie. Było to celowe działanie dyplomacji radzieckiej, ponieważ już w tym czasie Stalin rozpoczął poszukiwania możliwości porozumienia z Niemcami.

W lipcu 1939 roku stosunek Niemiec hitlerowskich do ZSRR uległ zmianie - spotkanie w Berlinie ministra spraw zagranicznych Rzeszy Joachima von Ribbentropa z ambasadorem ZSRR (rozmowy o wzajemnych interesach i sprawach - kwestia granic i ziem polskich - zarówno ZSRR jak i Rzesza znalazły wspólne stanowisko). Wiaczesław Mołotow przedstawił propozycję przyjazdu delegacji niemieckiej do Moskwy. Stalin grał na zwłokę, stawiając jako warunek zawarcie jawnego paktu o nieagresji i tajnego protokołu o specjalnych interesach obu stron. W czasie kiedy trwały jeszcze rozmowy francusko-radzieckie doszło do podpisania umów między ZSRR a III Rzeszą Niemiecką.

Zapamiętaj!

23 sierpnia 1939 r. Joachim von Ribbentrop w Moskwie podpisał w imieniu rządu Rzeszy Niemieckiej jawny protokół - traktat o nieagresji i ściśle tajny dodatkowy protokół - przewidujący podział stref wpływów w wypadku politycznych i terytorialnych zmian na obszarze Polski i państw bałtyckich. Granica między Niemcami a ZSRR na ziemiach polskich miała przebiegać wzdłuż rzek: Narew - Wisła - San. Pakt Ribbentrop-Mołotow dał Hitlerowiwolną rękę w zaatakowaniu Polski, a stronę radziecką czynił współodpowiedzialną za rozpoczęcie wojny.

Mimo podpisanych układów rozmowy z państwami zachodnimi zostały zerwane dopiero 25 sierpnia.

Hitler mając zapewnione współdziałanie z ZSRR naznaczył dzień 26 sierpnia jako datę rozpoczęcia ataku na Polskę. Dzień wcześniej - 25 sierpnia - został zawarty polsko-angielski układ o wzajemnej pomocy (wcześniejsze zawarcie układu polsko-brytyjskiego i potwierdzenie sojuszu polsko-francuskiego - kwiecień 1939). Hitler częściowo zaskoczony stanowiskiem Wielkiej Brytanii i doniesieniami od Mussoliniego o nieprzygotowaniu Włoch do wojny, musiał odroczyć agresję. Realizacja planu wojny - Fall Weiss (Biały Plan) - została przesunięta jedynie o kilka dni. O świcie 1 września 1939 roku okręt niemiecki „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał polskiej placówki na Westerplatte. Tak zaczęła się II wojna światowa.

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Historia
  • II wojna światowa
  • Liceum
  • Historia
  • II wojna światowa

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.