Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Palestyna

Palestyna

W czasach starożytnych Palestyna (zwana też Kanaan) była krainą geograficzną, położoną na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Zamieszkiwali ją m.in. Fenicjanie, Filistyni i plemiona izraelskie. Od wschodu Palestynę otaczają obszary pustynne. Przepływa przez nią rzeka Jordan, która wpada do Morza Martwego (z powodu wielkiego zasolenia w jego wodach nie istnieje życie). Na terenie Palestyny jest niewiele żyznej ziemi. Spotyka się tam niewielkie doliny, pokryte łąkami i polami, sadami i winnicami. Kraj przecinają w wielu miejscach góry.

Ludność na tym terenie trudniła się - obok rolnictwa i pasterstwa - handlem i rzemiosłem.

Czy wiesz, że...

Na terenie Palestyny znajduje się najstarsze miasto świata - Jerycho - sprzed 10 tysięcy lat! Jednak niezwykłość historii tej ziemi polega na tym, że stała się ona świadkiem powstania wiary w jedynego Boga imieniem Jahwe, co znaczy „Ten, który jest”.

Historię plemion izraelskich, ich religię oraz powstanie państwa można poznać m.in. ze zbioru ksiąg historyczno-religijnych zamieszczonych w Starym Testamencie.

Biblia żydowska, czyli Stary Testament zawiera m.in. opis stworzenia świata, przekazuje naukę o jedynym Bogu, imieniem Jahwe, który zawarł przymierze z narodem żydowskim, a także dostarcza informacji historycznych o dziejach narodu żydowskiego. Pisano ją przez okres ponad tysiąca lat (od XII do I wieku p.n.e.). Żydzi oraz chrześcijanie uważają Biblię za „Księgę Świętą” i traktują ją jako podstawową wykładnię swoich przekonań religijnych.

Zanim plemiona żydowskie (Izraelici i Judejczycy) osiedliły się w Palestynie około XIII wieku p.n.e., miały dwukrotnie miejsce wędrówki tej ludności, o których informacje odnajdujemy w Biblii:

I - około 1700 roku p.n.e. z miasta Ur nad Zatoką Perską (kraina Mezopotamia) wyruszył do ziemi Kanaan patriarcha (głowa rodu, przywódca) Abraham, któremu Bóg obiecał oddać w posiadanie Ziemię Obiecaną. W Palestynie nazwano wędrowców Hebrajczykami, czyli przybyszami „z zewnątrz”. Później lud ten nazwał siebie Izraelem - od imienia wnuka Abrahama.

II - około 1200 roku p.n.e. część Izraelitów, która od paru wieków zamieszkiwała Egipt, wyruszyła pod wodzą Mojżesza do kraju Kanaan i w tym czasie na górze Synaj Mojżesz otrzymał od Boga dziesięć przykazań. Dekalog, czyli dziesięć bożych przykazań, to ponadczasowy zapis norm moralnych, nie mający równorzędnego odpowiednika.

Zapamiętaj!

Izraelici byli wyznawcami religii opartej na wierze w istnienie jedynego Boga; określamy to pojęciem monoteizmu, czyli jedynobóstwa. W ten sposób różnili się wiarą od innych ludów starożytnego Wschodu, którzy wyznawali wiarę w wielu bogów.

Religia była głównym czynnikiem spajającym społeczność żydowską w czasach wielokrotnych zmian miejsca pobytu i przemieszania się z ludnością krajów osiedlenia.

Ostatecznie zjednoczenie plemion żydowskich nastąpiło za panowania króla Saula, pod koniec XI wieku p.n.e. Jego następca - Dawid - rozbił Filistynów i zepchnął ich ku morzu, a miasto Jerozolimę obwołał swą stolicą.

Królestwo Izraela swą największą świetność przeżyło w X wieku p.n.e., za panowania Dawida i jego następcy, króla Salomona. Salomon wzniósł w Jerozolimie wspaniałą świątynię ku czci Jahwe - jedynego Boga.

Po śmierci Salomona królestwo Izraela rozpadło się na część północną, Izrael, oraz południową, ze stolicą w Jerozolimie - Judeę. W VIII wieku p.n.e. Izrael został podbity przez Asyrię, natomiast Judeę w VI wieku p.n.e. zniszczyła Babilonia, a ludność wysiedlono (tzw. okres „niewoli babilońskiej”), spalono także świątynię wzniesioną przez Salomona.

W tym trudnym okresie dziejów żydowskich działali liczni prorocy (prorok to człowiek przepowiadający wolę Boga i mający dar widzenia rzeczy przyszłych), którzy wzywali naród żydowski do poprawy, wierząc, że Bóg ześle w przyszłości Mesjasza, czyli Wybawiciela. Prorokami byli Eliasz, Jeremiasz, Izajasz, Ezechiel i inni.

Kres panowaniu Babilończyków położyli Persowie, którzy pozwolili Judejczykom (Żydom) powrócić do ojczyzny i odbudować świątynię i całą Jerozolimę. Żydzi nie odzyskali jednak wolnego państwa. Drugą świątynię jerozolimską zniszczyli Rzymianie w 70 roku n.e., do dziś został tylko fragment muru, przy którym Żydzi modlą się, nazywając go „ścianą płaczu”.

Żydzi, którzy osiedlili się wśród innych ludów, zachowali pamięć o swej ojczyźnie i pozostali wierni własnej religii i starym obyczajom.

Czy wiesz, że...

Wiara w jedynego Boga, stwórcę i pana świata, głoszona przez judaizm (nazwa religii wyznawanej przez Żydów), stała się podstawą nowej religii monoteistycznej - chrześcijaństwa, a ziemia palestyńska została nazwana „Ziemią Świętą”.

Historia starożytnej Palestyny trwała od XVIII wieku p.n.e. do I wieku p.n.e.

Biblia, czyli Pismo Święte
Stary Testament Nowy Testament
zawiera: opis stworzenia świata, dzieje narodu żydowskiego, przymierze Boga Jahwe z Abrahamem i Mojżeszem, Dekalog i proroctwa, a także Księgę Psalmów, czyli Psałterze zawiera: 4 Ewangelie, Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, Dzieje Apostolskie, Listy św. Pawła i Apokalipsę św. Jana
czasy przed narodzeniem Chrystusa (p.n.e.) czasy po narodzeniu Chrystusa (n.e.)

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Palestyna

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.