Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Księstwo Warszawskie

Księstwo Warszawskie

W 1807 roku na mocy traktatu w Tylży powstało Księstwo Warszawskie. Obejmowało ono ziemie II i III rozbioru pruskiego (wyłączając okręg białostocki przyznany Rosji). Jego władcą został król saski Fryderyk August z dynastii Wettynów.

Ustrój księstwa określała konstytucja nadana przez Napoleona 21 VII 1807 roku.

Główne postanowienia konstytucji

Władza ustawodawcza
 • sejm (stanowili go posłowie wybrani na sejmikach szlacheckich)
 • senat
Władza wykonawcza
 • Rada Stanu (organ doradczy)
Uprawnienia króla
 • mianował ministrów i senatorów
Sprawa chłopska
 • likwidacja poddaństwa chłopów
Prawa
 • wszyscy obywatele równi wobec prawa
 • nietykalność majątkowa
 • urzędy mieli sprawować obywatele księstwa

Całe państwo podzielono na 6 departamentów, którymi zarządzali prefekci. W 1808 roku wydano dekret o powszechnej służbie wojskowej - ministrem wojny został książę Józef Poniatowski.

W 1809 roku trwała wojna Francji z Austrią, w której wielką rolę odegrała armia Księstwa Warszawskiego, którą dowodził książę Józef Poniatowski. 19 kwietnia 1809 roku doszło w ramach tej wojny do wielkiej bitwy pod Raszynem. Bohatersko walczącemu polskiemu wojsku udało się tam powstrzymać idących na Warszawę Austriaków. Po tej bitwie dowodzona przez księcia Józefa Poniatowskiego armia wkroczyła na ziemie polskie będące pod zaborem austriackim, zdobywając między innymi Lublin, Zamość, Sandomierz, Lwów i Kraków.

W wyniku układów pokojowych podpisanych między Austrią i Francją w Wiedniu w dniu 14 X 1809 roku przyznano Księstwu Warszawskiemu ziemie polskie włączone do Austrii po trzecim rozbiorze. Dzięki temu obszar Księstwa zwiększył się ze 104 000 km2 do 151 000 km2, a liczba ludności z około 2 500 000 mieszkańców do 4 000 000.

Księstwo Warszawskie przez cały czas swojego istnienia stanowiło gospodarcze i wojskowe zaplecze dla napoleońskiej Francji. Utrzymywało bardzo dużą jak na swoje możliwości armię, która początkowo liczyła 30 000 żołnierzy, w 1809 roku już około 60 000, a w 1812 poszło w wyprawie Napoleona na Rosję blisko 100 000 żołnierzy Księstwa Warszawskiego.

Klęska Francji w wojnie z Rosją spowodowała prawie dwuletnią okupację terytorium Księstwa przez wojska rosyjskie.

Najważniejsze wydarzenia w czasach istnienia Księstwa Warszawskiego w latach 1807-1815

Daty Przebieg wydarzeń
14 I 1807 Powołanie przez Napoleona Komisji Rządzącej w Warszawie jako tymczasowej władzy na ziemiach polskich zaboru pruskiego zdobytych przez Francję w wojnie z Prusami.
7 VII 1807 Powstanie Księstwa Warszawskiego w wyniku układów między Napoleonem a carem Aleksandrem I podpisanych w Tylży.
22 VII 1807 Napoleon nadał Księstwu Warszawskiemu konstytucję i kodeks cywilny.
1808 Udział wojsk polskich w prowadzonej przez Napoleona wojnie w Hiszpanii.
IV—X 1809 Wojna Francji i Księstwa Warszawskiego z Austrią.
19 IV 1809 Zwycięska dla polskiego wojska bitwa z Austriakami pod Raszynem.
IV—V 1809 Armia Księstwa Warszawskiego dowodzona przez księcia Józefa Poniatowskiego przeprowadza ofensywę, w wyniku której Polacy zajmują znaczną część ziem polskich będących pod zaborem austriackim.
14 X 1809 Układy pokojowe między Francją a Austrią w Wiedniu. Księstwo Warszawskie otrzymuje tereny zdobyte przez armię księcia Józefa Poniatowskiego. Są to ziemie zajęte przez Austrię w trzecim rozbiorze z Krakowem, Lublinem, Zamościem, Sandomierzem. Część ziem polskich należących do zaboru austriackiego otrzymała wtedy będąca w sojuszu z Napoleonem Rosja.
21 VI 1812 Rozpoczęcie wojny Francji z Rosją. Francję wspomaga 100 000 armia Księstwa Warszawskiego.
X—XII 1812 Odwrót Francuzów z Rosji zamieniony w straszliwą klęskę armii napoleońskiej.
I 1813 Wojsko polskie opuszcza Księstwo Warszawskie, do którego wkraczają okupacyjne wojska rosyjskie.
1815 Likwidacja Księstwa Warszawskiego w czasie obrad kongresu wiedeńskiego. Ustanowienie na części jego terytorium zależnego od Rosji Królestwa Polskiego.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.