Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rewolucja październikowa

Rewolucja październikowa

Okres dwuwładzy nie przyniósł poprawy w polityce gospodarczej i wewnętrznej Rosji, słaby Rząd Tymczasowy nie panował nad sytuacją. Żołnierze rosyjscy nie chcieli walczyć. W tej sytuacji doszło do dalszego wzrostu nastrojów rewolucyjnych i znaczenia bolszewików.

We wrześniu 1917 roku Lenin wrócił do Piotrogrodu i postanowił przejąć władzę w Rosji. W nocy z 24 na 25 października (6 na 7 listopada) wybuchło w Piotrogrodzie zbrojne powstanie, na czele którego stanął Lenin. Oddziałom Gwardii Czerwonej udało się opanować kluczowe punkty miasta, pocztę, centralę telefoniczną, dworce, banki i elektrownie.

O pierwszej w nocy z 25 na 26 października (7 na 8 X) Pałac Zimowy, siedziba Rządu Tymczasowego, został zdobyty, a ministrowie rządu aresztowani i osadzeni w twierdzy.

Nowy rząd ogłosił szereg dokumentów, m.in.:

- Dekret o pokoju - zapowiadano w nim przystąpienie do pertraktacji pokojowych.

- Dekret o ziemi - znoszono w nim własność prywatną ziemi i przekazywano chłopom grunty majątków obszarniczych i kościelnych.

- Deklaracja praw narodów Rosji - zagwarantowano w niej równość, suwerenność narodów oraz możliwość samookreślenia, włącznie z prawem do utworzenia własnego państwa.

Te pięknie brzmiące hasła miały głównie znaczenie propagandowe.

Wkrótce po zdobyciu władzy bolszewicy podjęli starania mające na celu zawarcie rozejmu z państwami centralnymi. 5 XII 1917 roku nastąpiło zawieszenie broni na froncie wschodnim, a pod koniec miesiąca przystąpiono do rozmów pokojowych w Brześciu. Rokowania były trudne i długotrwałe. 3 III 1918 roku doszło do zawarcia traktatu między Rosją Radziecką a Niemcami (traktat brzeski)

Warunki traktatu były ciężkie dla Rosji, musiała ona:

- wyrazić zgodę na oderwanie od Rosji znacznych terytoriów Litwy, części Łotwy i Estonii, części Białorusi i Królestwa Polskiego,

- uznać niepodległość Finlandii i Ukrainy,

- przekazać Zakaukazie Turcji,

- zobowiązać się do demobilizacji armii i floty oraz części jednostek nowo organizowanej Armii Czerwonej.

Kalendarium wydarzeń:

- kwiecień 1917 r. - Włodzimierz Lenin powraca z emigracji do Rosji i kilka dni później publikuje „Tezy kwietniowe” (program przejścia od rewolucji burżuazyjno-demokratycznej do dyktatury proletariatu),

- maj 1917 r. - upada rząd księcia Lwowa, premierem zostaje Aleksander Kiereński,

- wrzesień 1917 r. - Lenin powraca z Finlandii do Piotrogrodu, aby obalić władzę w Rosji;

24/25 października 1917 r. (6/7 listopada)

- w Piotrogrodzie wybucha zbrojne powstanie, na czele którego staje Lenin. Oddziałom Gwardii Czerwonej udaje się opanować kluczowe punkty miasta: pocztę, centralę telefoniczną, banki i elektrownię;

25/26 października 1917 r. (7/8 listopada)

- Pałac Zimowy, siedziba Rządu Tymczasowego, został zdobyty, a ministrowie aresztowani i osadzeni w twierdzy. Na II Ogólnorosyjskim Zjeździe Delegatów Rad wybrana została Rada Komisarzy Ludowych, na czele stanął W. Lenin jako jedyna władza wykonawcza. Ogłoszone zostały dekrety o pokoju i o nacjonalizacji ziemi.

Dekret o pokoju i nacjonalizacji ziemi - znosił on całkowicie i bez odszkodowania wszelką prywatną własność ziemi - obszarników, Kościoła, samorządów, chłopów. Ziemia stała się własnością ogólnonarodową i przechodziła w użytkowanie tych, którzy na niej pracowali.

5 grudnia 1917 r.

- nastąpiło zawieszenie broni na froncie wschodnim i rozpoczęły się (22 grudnia) rozmowy pokojowe w Brześciu nad Bugiem.

3 marca 1918 r. został zawarty traktat brzeski między Rosją radziecką a państwami centralnymi.

Warunki traktatu:

Część ziem Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi i Królestwa Polskiego została oderwana od Rosji radzieckiej.

Rosja radziecka uznała niepodległość Finlandii i Ukrainy.

Zakaukazie przekazane zostało Turcji.

Demobilizacja armii i floty radzieckiej.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.