Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Globalizacja

Globalizacja

Terminem globalizacja określa się zmiany, które zachodzą w gospodarce światowej i wśród społeczeństw wynikające z gwałtownego wzrostu międzynarodowej wymiany handlowej i kulturowej. W ekonomii globalizacja oznacza wszelkie zjawiska związane z wolną wymianą handlową. W szerszym znaczeniu odnosi się do coraz większej integracji i współzależności między przedsiębiorstwami działającymi globalnie. W sensie społecznym globalizacja to proces zacierania się różnic kulturowych pomiędzy ludźmi żyjącymi w różnych miejscach świata.

Proces globalizacji gospodarczej na dużą skalę rozpoczął się po II wojnie światowej. Wzmogły się wówczas działania mające na celu usunięcie ograniczeń. Doprowadziło to do utworzenia Światowej Organizacji Handlu czyli WTO, której celem jest pośrednictwo w sporach handlowych pomiędzy państwami. Działania te doprowadziły do znacznego zmniejszenia lub zniesienia ceł w handlu zagranicznym. Szczególnymi przykładami integracji gospodarczej było utworzenie Unii Europejskiej oraz Północnoamerykańskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

W 1960 roku Marshall McLuhan wprowadził pojęcie „globalnej wioski” aby opisać „kurczenie się” świata w wyniku wprowadzania nowych technologii komunikacyjnych, a zwłaszcza szybkości przekazywania informacji.

Obecnie wyróżnia trzy główne aspekty globalizacji: ekonomiczny, polityczny i kulturowy.

Globalizacja w wymiarze ekonomicznym polega na:

- ujednoliceniu rynków i obracanych na nich towarów

- zniesieniu barier hamujących wymianę międzynarodową

- tworzeniu wielkich korporacji ponadnarodowych

Globalizacja w wymiarze politycznym przejawia się w tworzeniu wielkich organizacji międzynarodowych takich jak Światowa Organizacja Handlu, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Unia Europejska. Organizacje te wpływają na gospodarkę światową, a przez to mogą ograniczać niezależność państw.

Globalizacja w wymiarze kulturowym spowodowana jest rozwojem masowej turystyki, wzmożonymi migracjami oraz rozwojem środków masowego przekazu. Prowadzi to do zacierania się różnic i upodabniania się stylu życia ludzi w różnych zakątkach świata.

Globalizacja ma zarówno przeciwników (tzw. alterglobalistów), jak i zwolenników.

Za negatywne strony globalizacji uważa się:

- rozpad państw narodowych,

- zanik tożsamości narodowej,

- niszczenie lokalnych kultur i tradycji,

- konflikty rasowe i etniczne będące wynikiem migracji,

- zwiększanie się różnic między bogatą a biedną częścią ludności świata,

- koncentracja kapitału w niewielkiej liczbie bogatych państw,

- zwiększający się wpływ wielkich korporacji ponadnarodowych na instytucje demokratyczne.

Pozytywnymi stronami globalizacji mogą być:

- rozwój państw biednych, w których powstają inwestycje wielkich koncernów przez co zmniejsza się bezrobocie i wzrasta poziom życia,

- wzrost znaczenia wielu słabiej rozwiniętych państw na arenie międzynarodowej,

- rozszerzanie demokracji,

- poznawanie innych kultur.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Globalizacja

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.