Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Struktura i rola ONZ

Struktura i rola ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) jest największą z istniejących organizacji międzynarodowych. Należą do niej prawie wszystkie państwa świata. Powstała 26 czerwca 1945 roku w wyniku podpisania Karty Narodów Zjednoczonych.

Zadaniami ONZ są m.in.:

- utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie;

- działania na rzecz przestrzegania praw człowieka;

- zwalczanie problemu głodu i niedożywienia na świecie;

- organizowanie pomocy dla krajów dotkniętych klęskami żywiołowymi;

- pomoc dla państw słabo rozwiniętych w szerzeniu oświaty, szczególnie przy zwalczaniu analfabetyzmu;

- pomoc przy zwalczaniu chorób na świecie;

- organizowanie współpracy międzynarodowej w celu zmniejszenia dysproporcji rozwoju gospodarczego w różnych rejonach świata;

- działania na rzecz ochrony środowiska.

Głównym organem ONZ jest Zgromadzenie Ogólne zbierające się raz w roku. Każde państwo członkowskie dysponuje w nim jednym głosem. Siedzibą Zgromadzenia Ogólnego jest Nowy Jork.

Drugim ważnym organem ONZ jest Rada Bezpieczeństwa. Składa się ona z 5 członków stałych (Chiny, Francja, Stany Zjednoczone, Rosja, Wielka Brytania), którym przysługuje prawo weta, oraz 10 członków niestałych wybieranych na 2 lata. Zadaniem tego organu są działania na rzecz utrzymania pokoju na świecie.

Sprawami społeczno-ekonomicznymi świata zajmuje się Rada Gospodarcza i Społeczna. Składa się ona z 54 członków. Co roku Zgromadzenie Ogólne wybiera do niej 18 członków na 3 lata.

Swoje cele statutowe ONZ realizuje poprzez działalność wyspecjalizowanych agend. Najważniejszymi z nich są:

- UNESCO - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury z siedzibą w Paryżu, która koordynuje współpracę w dziedzinie szkolnictwa, kultury i nauki;

- UNICEF - Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom - wspomaga działania na rzecz praw dzieci;

- FAO - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa z siedzibą w Rzymie, prowadzi działania w zakresie wyżywienia i zwalczania klęski głodu;

- WHO - Światowa Organizacja Zdrowia - zajmuje się zwalczaniem epidemii, kształceniem personelu medycznego. Wspiera także programy badawcze;

- UNDP - Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju;

- UNEP - Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska;

- IMF - Międzynarodowy Fundusz Walutowy - pobudza rozwój handlu międzynarodowego, wspomaga międzynarodowy system finansowy;

- IBRD - Międzynarodowy Bank Rozbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) - udziela kredytów na realizację programów gospodarczych prowadzących do rozwoju państw;

- ILO - Międzynarodowa Organizacja Pracy - dąży do poprawy warunków pracy na świecie. Jej siedziba jest w Genewie.

Ogółem agend ONZ jest około 30.

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Geografia
  • Geografia świata
  • Liceum
  • Geografia
  • Geografia świata
  • Liceum
  • Geografia
  • Geografia świata

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.