Wybierz dział

Struktura towarowa i geograficzna handlu zagranicznego

Struktura towarowa i geograficzna handlu zagranicznego

Handel zagraniczny jest dziedziną gospodarki, która zajmuje się wymianą dóbr materialnych wytwarzanych w danym kraju na dobra materialne wytwarzane w innych krajach. Przedmiotem handlu zagranicznego mogą być także usługi.

Handel zagraniczny obejmuje:

- import - przywóz towarów z zagranicy w celu ich wykorzystania wewnątrz kraju;

- eksport - wywóz towarów wyprodukowanych w danym kraju za granicę;

- reeksport - wywóz towarów, które zostały wcześniej przywiezione z innych krajów. Najczęściej są to towary przetworzone.

Różnica między wartością eksportu i importu to bilans handlu zagranicznego. Dodatni bilans to nadwyżka handlowa, a ujemny to deficyt handlowy.

Wymiana handlowa przyspiesza rozwój gospodarczy państw. Obecnie największe korzyści z handlu zagranicznego czerpią państwa wysoko rozwinięte. Z reguły sprzedają one wysoko przetworzone drogie towary, a sprowadzają stosunkowo tanie surowce i półprodukty.

W handlu zagranicznym widoczna jest tzw. zasada bliskości geograficznej. Prawidłowość ta polega na tym, że handel zagraniczny odbywa się najczęściej pomiędzy krajami leżącymi blisko siebie. Zasada ta ujawnia się szczególnie wewnątrz różnych regionalnych ugrupowań gospodarczych. Na przykład głównymi partnerami handlu zagranicznego krajów Europy Zachodniej są inne kraje tego regionu. Innym przykładem mogą być duże obroty handlowe między Japonią i Chinami. Zasada bliskości geograficznej nie zachodzi w sytuacji, gdy sąsiadujące ze sobą kraje mają bardzo podobną gospodarkę. Na przykład niewielka wymiana handlowa między naftowymi krajami Zatoki Perskiej. Ich głównymi partnerami handlowymi są wysoko rozwinięte państwa Europy Zachodniej, Japonia i Stany Zjednoczone.

Największymi obecnie eksporterami i importerami na świecie są Stany Zjednoczone, Niemcy, Japonia, Francja i Wielka Brytania.

Ważnym wskaźnikiem ekonomicznym jest wartość eksportu i importu w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wskaźnik ten określa znaczenie handlu zagranicznego dla gospodarki państwa.

W międzynarodowej statystyce towary będące przedmiotem handlu zagranicznego podzielone są na następujące grupy:

1. surowce,

2. paliwa mineralne,

3. maszyny, urządzenia i środki transportu,

4. produkty przetwórstwa przemysłowego,

5. artykuły rolno-spożywcze.

Kraje słabo rozwinięte eksportują przede wszystkim surowce mineralne oraz nisko przetworzone artykuły rolno-spożywcze. Taka struktura eksportu wiąże się z dużymi zasobami surowców mineralnych oraz monokulturowym rolnictwem, będącym spuścizną po czasach kolonialnych. Słabo rozwinięty przemysł przetwórczy zmusza te państwa do importu maszyn i urządzeń oraz innych produktów wysoko przetworzonych. Skala tego importu uzależniona jest od możliwości finansowych kraju.

W strukturze importu i eksportu krajów wysoko rozwiniętych dominują produkty wysoko przetworzone. W większości tych państw duży udział w imporcie mają paliwa mineralne.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.