Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Kryteria podziału państw

Kryteria podziału państw

Podział państw według poziomu rozwoju nastręcza wiele trudności. Nie ma uniwersalnych mierników uwzględniających specyfikę państw i równocześnie w pełni porównywalnych. Najczęściej używanym kryterium podziału państw jest Produkt Krajowy Brutto (PKB) przypadający na 1 mieszkańca. Porównuje się także strukturę PKB.

Produkt Krajowy Brutto jest to wartość wytworzonych na terenie danego państwa dóbr materialnych i usług niematerialnych pomniejszona o koszty materialne i koszty zakupu obcych usług niematerialnych.

W międzynarodowej statystyce porównuje się także inne wskaźniki:

- Produkt Narodowy Brutto (PNB) - jest to PKB skorygowany o różnicę między dochodami z tytułu własności za granicą oraz obcej własności w danym państwie,

- Produkt Narodowy Netto (PNN) - jest to PNB pomniejszony o amortyzację,

- Dochód Narodowy - PNN pomniejszony o podatki pośrednie (VAT i akcyzę).

Bank Światowy do celów porównawczych używa wartości majątku narodowego przypadającego na 1 mieszkańca. W skład majątku narodowego wchodzą zasoby naturalne, zasoby ludzkie oraz majątek wytworzony przez ludzi.

Innymi kryteriami używanymi do porównywania poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego państw są:

- umieralność niemowląt na 10000 urodzeń;

- ilość energii zużytej do wytworzenia jednostki dochodu narodowego;

- zużycie stali na 1000 dolarów dochodu narodowego;

- wielkość obrotów handlu zagranicznego przypadająca na 1 mieszkańca.

Oprócz podziału państw na wysoko, średnio i słabo rozwinięte wynikającego z wielkości PKB przypadającego na 1 mieszkańca, istnieje wyraźny podział na bogatsze kraje Północy i biedniejsze kraje Południa.

Rozwinięte kraje Północy zamieszkiwane są przez 20% ludności, lecz zużywają one dwie trzecie zasobów Ziemi. Państwa Południa (tzw. państwa rozwijające się) w przeważającej części są biedne. Wyjątkiem są państwa naftowe, gdzie wysokość PKB przypadająca na 1 mieszkańca jest wysoka, lecz struktura PKB jest taka jak w krajach słabo rozwiniętych. Wśród państw Południa wyodrębnia się państwa nowouprzemysłowione charakteryzujące się dużą dynamiką rozwoju.

Należą do nich tzw. „tygrysy azjatyckie” - Korea Południowa, Singapur, Tajwan, Tajlandia, Malezja, Indonezja.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.