Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Ochrona środowiska w Polsce

Ochrona środowiska w Polsce

Postępująca degradacja środowiska naturalnego spowodowała konieczność jego ochrony. Pierwsze akty prawne chroniące lasy i niektóre gatunki zwierząt zostały wydane przez królów Polski - Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Zygmunta Starego i Zygmunta III Wazę. Pierwsze obszary chronione powstały na obszarze Polski w XX wieku.

Ustawa o ochronie środowiska z 1991 roku wyróżnia 4 rodzaje obszarów chronionych: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu. Oprócz nich istnieje ochrona prawna niektórych gatunków roślin i zwierząt oraz ochrona indywidualna pomników przyrody.

Parki narodowe to obszary nie mniejsze niż 1000 ha, odznaczające się wybitnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Ochroną jest objęty każdy element środowiska. Parki narodowe są powoływane przez Radę Ministrów i finansowane z budżetu państwa. Obecnie istnieją 22 parki narodowe. Zajmują 0,95% powierzchni kraju.

Rezerwaty przyrody są niewielkie obszarowo. Chroni się w nich określony element środowiska (ptactwo, ginące gatunki zwierząt lub roślin, przyrodę nieożywioną). Utworzenie tego rodzaju obszaru zatwierdza Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W Polsce istnieje prawie 1200 rezerwatów przyrody. Zajmują 0,45% powierzchni kraju.

Parki krajobrazowe powoływane są przez wojewodę celem ochrony obszarów o interesujących walorach przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych. Można bez przeszkód prowadzić w nich działalność rolną i leśną nie szkodzącą środowisku. W Polsce istnieje ponad 100 parków krajobrazowych, które zajmują 4,75% powierzchni kraju.

Obszary chronionego krajobrazu obejmują wyróżniające się krajobrazowo tereny. Granice takiego obszaru i zasady gospodarowania w nim ustala Wojewódzki Konserwator Przyrody.

Główną instytucją zajmującą się ochroną przyrody jest Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Premier powołuje, na wniosek ministra, Głównego Konserwatora Przyrody. Organem doradczym ministerstwa jest Państwowa Rada Ochrony Przyrody.

Istnieją liczne społeczne organizacje ochrony przyrody, np. Straż Ochrony Przyrody, Liga Ochrony Przyrody, Greenpeace, a także Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.