Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa w Polsce

Pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa w Polsce

Poza warunkami przyrodniczymi na poziom rolnictwa mają wpływ wszystkie czynniki ekonomiczno-społeczne decydujące o sposobie gospodarowania. Należą do nich: sposób użytkowania ziemi, struktura agrarna, wyposażenie techniczne, nawożenie mineralne, melioracje oraz polityka rolna państwa.

Użytki rolne zajmują w Polsce 59,7% powierzchni kraju. Niewiele jest państw na świecie o tak dużym udziale użytków rolnych. Rolnicze użytkowanie ziemi cechuje się dużą ilością gruntów ornych. Zajmują one 76,7% obszaru użytków rolnych. Największą powierzchnię zajmują w Polsce środkowej, a najmniejszą w górach.

Użytki zielone (łąki i pastwiska) zajmują 21,7% powierzchni użytków rolnych, a sady 1,6%.

Przez strukturę agrarną należy rozumieć stosunki własnościowe oraz wielkość gospodarstw rolnych.

W Polsce zdecydowaną większość powierzchni zasiewów zajmują gospodarstwa indywidualne (prywatne) - 77,3%. Gospodarstwa państwowe stanowią 18,7%, a spółdzielnie rolnicze 4% powierzchni zasiewów. Największy procent powierzchni zasiewów zajętych przez gospodarstwa państwowe mają ziemie odzyskane, a zwłaszcza województwo zachodniopomorskie.

Wyjątkowo niekorzystnie kształtuje się w Polsce struktura wielkościowa gospodarstw, w szczególności gospodarstw indywidualnych.

Struktura wielkościowa gospodarstw indywidualnych w Polsce

Wielkość gospodarstw w ha Procentowy udział w ogólnej liczbie gospodarstw
1,01-4,99 56,3
4,99-9,99 25,0
10 i więcej 18,7

Z powyższego zestawienia wynika, że ponad połowa gospodarstw indywidualnych ma powierzchnię poniżej 5 hektarów. Duże rozdrobnienie gospodarstw jest bardzo trudnym problemem polskiej gospodarki. Małe gospodarstwa z reguły nie są w stanie prowadzić nowoczesnej gospodarki rolnej. Średnia wielkość gospodarstwa indywidualnego wynosi 7,8 ha.

Wyposażenie techniczne polskiego rolnictwa nie odbiega zbytnio od rolnictwa krajów Unii Europejskiej. Na 100 hektarów użytków rolnych przypada 7,4 ciągników. Nieco gorzej wygląda sytuacja z bardziej skomplikowanymi urządzeniami i maszynami rolniczymi (kombajnami zbożowymi i specjalistycznymi).

Produktywność gleb zwiększa się przez nawożenie naturalne i sztuczne. Zużycie nawozów sztucznych, po załamaniu w roku 1990, powoli się zwiększa. W 2005 roku wyniosło 102 kg na 1 ha użytków rolnych. Jest to wskaźnik dużo mniejszy niż w krajach Europy Zachodniej.

Na wielu obszarach w Polsce występuje niedobór lub nadmiar wody. Stosunki wodne można uregulować poprzez meliorację, czyli systemy nawadniające i odwadniające. Powierzchnia użytków rolnych wymagających melioracji wynosi około 9,4 mln ha. W Polsce zmeliorowano około 6,7 mln ha. Jest to 36,2% użytków rolnych.

Każde państwo prowadzi swoją politykę rolną, gdyż rolnictwo jest strategicznym działem gospodarki narodowej. W Polsce zajmuje się tym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W Polsce stosowano wiele form pomocy dla rolników: skup interwencyjny, cła na żywność importowaną, dopłaty do paliwa, preferencyjne kredyty, dopłaty do produkcji rolnej.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.