Wybierz dział

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem

W celu ochrony powietrza podejmowane są różne działania, np.:

- stosowanie w przemyśle filtrów kominowych odpylających i odgazowujących;

- stopniowe zastępowanie węgla przez inne czystsze źródła energii, np. gaz ziemny;

- stosowanie benzyny bezołowiowej, katalizatorów spalin, napędu gazowego i elektrycznego w samochodach;

- zakaz emisji gazów szczególnie niebezpiecznych dla środowiska.

Najważniejszym elementem ochrony wód są oczyszczalnie ścieków. Pełny cykl oczyszczania ścieków składa się z kilku faz:

- oczyszczania mechanicznego - usuwanie części stałych i zawiesin przy użyciu różnego rodzaju krat, sit i osadników;

- oczyszczania fizykochemicznego - poprzez zastosowanie odpowiednich substancji chemicznych prowadzących do wytrącania się substancji szkodliwych;

- oczyszczania biologicznego - usuwanie zanieczyszczeń organicznych za pomocą procesów biochemicznych wywoływanych przez pewne mikroorganizmy.

Wody podziemne chroni się poprzez:

- właściwe składowanie odpadów;

- zabezpieczenie szczelności szamb oraz podziemnych zbiorników produktów ropopochodnych;

- ograniczenie wykorzystywania niektórych nieodnawialnych zasobów wody podziemnej.

Aby zaradzić problemowi odpadów, proponuje się następujące rozwiązania:

- selekcję odpadów i odzyskiwanie surowców wtórnych możliwych do wykorzystania;

- spalanie odpadów komunalnych w specjalnie do tego przystosowanych spalarniach;

- wprowadzanie nowych technologii przemysłowych opartych na recyklingu, czyli wykorzystywaniu odpadów produkcyjnych i surowców wtórnych do wytwarzania nowych produktów;

- rekultywację terenów składowisk odpadów.

Aby przeciwdziałać degradacji gleby należy:

- właściwie przeprowadzać melioracje gleb;

- zalesiać stoki górskie;

- stosować orkę poziomicową w poprzek stoku;

- zachowywać miedze na stokach;

- ograniczać stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin do niezbędnego minimum.

Ochrona biosfery polega głównie na:

- tworzeniu obszarów chronionych - parków narodowych i rezerwatów;

- ochronie gatunkowej zagrożonych zwierząt i roślin;

- zalesianiu nieużytków.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.