Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Dziwne, ale prawdziwe - wiadomości i opinie

Dziwne, ale prawdziwe - wiadomości i opinie

Kilka tygodni temu nauczycielka poprosiła nas o napisanie bardzo krótkiego tekstu, o długości około 50 słów, na temat komputerów w naszym życiu. Temat brzmiał: „Jakie znaczenie ma dla ciebie twój komputer?”. Potem odbyliśmy dyskusję w klasie.

Moja nauczycielka wie bardzo dobrze, jakie pytania zadawać, kiedy chce, żebyśmy dyskutowali w klasie. Mówiliśmy bez końca o naszej miłości do komputerów. Mówiąc krótko - komputery mają dla nas ogromne znaczenie. Są wszystkim: przyjacielem, książką, czasopismem, zabawką, narzędziem, przewodnikiem i innymi rzeczami. Ale nasza nauczycielka nie musiała zadawać tego pytania. Wie bardzo dobrze, jak bardzo zajęci jesteśmy naszymi komputerami i jak trudno nam znaleźć czas na inne rzeczy - na przykład naukę. Ale jest rozsądna i wie bardzo dobrze, że jeśli nie może nas pobić, musi się do nas przyłączyć. I tak właśnie zrobiła.

Teraz cała klasa zajmuje się realizowaniem jednego z „niewinnych” projektów naszej nauczycielki. Wydaje się, że wszyscy dobrze się bawimy - przynajmniej na razie. Jest on zatytułowany: „Dziwne, ale prawdziwe - wiadomości i opinie”.

Musimy mieć oczy (i uszy) szeroko otwarte na wszystkie wiadomości, które są niezwykle dziwne, ale prawdziwe. Oczywiście możemy - i musimy - używać naszych komputerów do surfowania w Internecie w poszukiwaniu informacji, która brzmi (i wygląda) jak nie z tego świata. Co miesiąc prezentujemy w klasie to, co znaleźliśmy i głosujemy na najlepszą historyjkę miesiąca. Musimy też przedstawić streszczenie historyjki po angielsku. Potem odbywa się krótka dyskusja, w której wyrażamy opinie o historyjce, którą właśnie usłyszeliśmy.

Oto moja historyjka na prezentację w klasie.

W Anglii mieszka pewien dziwny człowiek, który zajmuje się czymś niezwykłym. Bierze udział w wyścigach na cele dobroczynne ubrany w kompletny skafander nurka sprzed około stu lat. Skafander jest autentyczny, bo wypożycza go z muzeum. Jest nie tylko bardzo stary, ale też bardzo ciężki. Jest zrobiony z metalu i ma coś w rodzaju okrągłego hełmu i rurkę, która do niego prowadzi. Człowiek ten brał udział w londyńskim maratonie ubrany w ten skafander. Zajęło mu to pięć dni. Robi to, żeby zebrać pieniądze na cele dobroczynne, zwłaszcza dla chorych na raka. Jego ostatnie osiągnięcie było jeszcze bardziej niezwykłe niż poprzednie. W tym samym starym skafandrze przeszedł po dnie jeziora Loch Ness. Zajęło mu to 12 dni! Musiał znaleźć jakiś sposób, żeby jeść, ale nie mam pojęcia, co i w jaki sposób jadł. Oczywiście dookoła była woda...

Kiedy skończyła się jego przygoda, zdobył wiele pieniędzy na cele dobroczynne. Oczywiście wszyscy zadawali mu pytanie, czy widział potwora z Loch Ness. Powiedział, że nie i, co dość dziwne, w ciągu 12 dni widział tylko dwie ryby! To może oznaczać dwie rzeczy: albo w jeziorze nigdy nie było ani ryb, ani potwora, albo był tam potwór lub jakieś inne stworzenie, które zjadło wszystkie ryby i wyniosło się.

Uważam, że dziwny Anglik z mojej historyjki jest współczesnym bohaterem. Nie tylko zgromadził mnóstwo pieniędzy na cele dobroczynne, ale także wziął udział w poszukiwaniu potwora z Loch Ness.

Strange but true - news and views

A few weeks ago our teacher asked us to write a very short text, about fifty words on the subject of computers in our life. The topic was: “What does your computer mean to you?”. Then we had a discussion in class.

My teacher knows very well what questions to ask when she wants us to have a class discussion. We went on and on about our love of computers. To put it shortly: computers mean a lot to us. They are everything: a friend, a book, a magazine, a toy, a tool, a guide and more. But my teacher didn’t have to ask that question. She knows very well how busy we are with our computers and how difficult it is for us to find the time for other things in life. For example, schoolwork. Yet, she’s sensible woman and she also know very well that if she can’t beat us, she must join us. This is exactly what she did.

Now the whole class is involved in yet another of my teacher’s “innocent” projects. At least, we all seem to enjoy the project, for the time being, that is.

It’s called Strange but True - News and Views.

We are to keep our eyes (and ears) open wide for any piece of news that is extremely strange but true. Of course, we can and we must use our computers to surf the Internet far and wide in search for information that sounds (and looks) as if it is out of this world. Every month we have a class presentation of our findings and we vote for the best news story of the month. We also have to present a summary of the the story in English. Then we have a short discussion in which we express our views on the story we’ve just learnt.

Here is my news story for the presentation in class.

There is a strange man in England who does something most unusual. He does charity races dressed in full diving suit from about a hundred years ago. The suit is an authentic one as he borrows it from a museum. It’s not only very old but very heavy as well. It’s made of metal and it has a round helmet thing and a pipe that goes up to it. He’s done London Marathon on earth in this suit. It took him five days. He does this for money for charity, especially cancer charities. His latest achievement was even stronger than the previous one. He used the same old suit to walk under Loch Ness. He was walking on the bottom of the lake for twelve days! He must have had some way of eating but I’ve no idea what and how he ate. Of course, there was plenty of water around...

When he finished his adventure he raised a lot money for charity. The obvious question everybody asked him was if he saw the Loch Ness monster. He said, that he didn’t and strangely enough, he saw only two fish in twelve days! This can mean two things: either there have never been fish and monster in the lake or there was a monster or something that ate all the fish and left the lake.

I think that the strange Englishman in my news story is a modern hero. He has not only collected a lot of money for charities but made a contribution to the search for Loch Ness monster as well.

Słowniczek

a few weeks ago - kilka tygodni temu

on the subject of... - na temat...

to mean - znaczyć

magazine - czasopismo

guide - przewodnik

sensible - rozsądny

whole - cały

to be involved - być zaangażowanym

innocent - niewinny

to enjoy (something) - być zadowolonym (z czegoś)

for the time being - obecnie, w tej chwili

news - wiadomości

piece of news - wiadomość

out of this world - nie z tego świata

every month - co miesiąc

finding - znalezisko

to vote - głosować

summary - streszczenie

to express views - wyrażać poglądy

strange - dziwny

unusual - niezwykły

charity - cele dobroczynne

diving suit - skafander nurka

to borrow from... - pożyczyć od...

previous - poprzedni

bottom - dno

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Dziwne, ale prawdziwe - wiadomości i opinie

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.