Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Dawni artyści

Dawni artyści

Kiedy myślę o jakichś słynnych artystach z przeszłości, wyobrażam ich sobie jako ludzi żyjących w odosobnieniu. Jest tak dlatego, że myślę o artyście jako o kimś, kto pracuje sam, spędzając długie dnie, tygodnie albo miesiące na tworzeniu dzieła sztuki na płótnie, na ścianie kościoła czy w kamieniu. Jego praca kontrastuje z masową produkcją kalendarzy czy zdjęć w albumach, które sprzedają się w wielkich ilościach. Stworzenie przez artystę osobistego arcydzieła zabiera dużo czasu, dużo energii i wymaga specjalnych warunków. Myślę, że wielcy artyści żyją w dwóch całkowicie różnych światach albo gdzieś pomiędzy światem sztuki i światem zwykłego życia. Dobre przykłady to życie Rembrandta, van Gogha czy Gauguina.

Zeszłego lata moja rodzina pojechała na wakacje do Włoch. Spędziliśmy tydzień w Rzymie. Zwiedziliśmy Kaplicę Sykstyńską, która po renowacji w 1994 roku zapiera dech w piersiach. To właśnie w Kaplicy Sykstyńskiej coś odkryłem. Michał Anioł nie pasuje do mojej koncepcji artysty. Jego freski w kaplicy zajmują olbrzymie powierzchnie ścian i sklepienia. Każda praca na taką wielką skalę musiała być starannie zaplanowana i wykonana. Dzisiaj myślę o Michale Aniele jako o bardzo sprawnym kierowniku, który prowadzi wielkie przedsiębiorstwo, zatrudnia ludzi i zajmuje się nim.

Past artists

When I think of some famous artists of the past, I imagine them as living an isolated life. That is because I think of an artist as someone who works alone spending long days, weeks or months creating a masterpiece on canvas, on a church wall or in stone. His work contrasts with mass production of calendar or album photographs which sell in great numbers. Creating artist's own personal masterpiece takes a long time, much energy and requires special conditions. I think that great artists live in two completely different worlds or somewhere between the world of art and the world of ordinary life. A good example of this is the life of Rembrandt, van Gogh or Gauguin.

Last summer my family went for holidays to Italy. We spent a week in Rome. We visited the Sistine Chapel which, after the renovation in 1994 is breath-taking. It was in the Sistine Chapel that I discovered something. Michelangelo does not fit my idea of an artist. His frescoes in the chapel cover enormous areas of wall and ceiling space. Any work on such a big scale had to be carefully planned and carried out. Today I think of Michelangelo as a very efficient manager who runs a big company, employs people and looks after it.

Słowniczek

famous - słynny

imagine - wyobrażać sobie

isolated - odosobniony

alone - sam (w samotności)

to create - stworzyć

masterpiece - arcydzieło

on canvas - na płótnie

in stone - w kamieniu

to contrast - kontrastować

mass production - produkcja masowa

in great numbers - w wielkich ilościach

takes a long time - zabiera (zajmuje, wymaga) dużo czasu

between - pomiędzy

ordinary - zwykły, codzienny

to go for holidays - wyjechać na wakacje

chapel - kaplica

renovation - renowacja

breathtaking - zapierający dech w piersiach

to discover - odkryć

Michelangelo - Michał Anioł

to fit - pasować

fresco, frescoes - fresk, freski

enormous - olbrzymi

area - obszar

on a big scale - na dużą skalę

carefully - starannie

to plan - zaplanować

to carry out - wykonać

efficient - sprawny, skuteczny

manager - kierownik

to run a company - kierować przedsiębiorstwem (firmą)

to employ - zatrudniać

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Dawni artyści

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.