Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czasopismo, które chciałbym polecić

Czasopismo, które chciałbym polecić

Sądzę, że czasopisma dla dzieci powinny być dobre, bardzo interesujące i nie powinny nic kosztować. Są dobre, kiedy podają dużo pożytecznych informacji o zwierzętach na wolności i o zwierzakach domowych.

Dzieci lubią się uczyć w szkole o zwierzętach. Takie lekcje są zawsze naszymi ulubionymi. Uwielbiamy mieć zwierzaki domowe i czytać o nich. Chcemy wiedzieć, jak uszczęśliwić nasze zwierzaki. Lubimy także chodzić do zoo i patrzeć na zwierzęta.

Wiele informacji o tych wszystkich sprawach możemy znaleźć w czasopiśmie „Cztery Łapy”. I nie musimy za to czasopismo płacić. Zawsze, gdy odwiedzam sklep zoologiczny, żeby kupić karmę dla mojego zwierzaka, mogę poprosić o bezpłatny egzemplarz tego czasopisma. Warto je przeczytać. Ma czternaście stron, ale tylko dwanaście z artykułami o zwierzętach. W jednym cienkim egzemplarzu można znaleźć informację o zwierzakach, zwierzętach z ogrodów zoologicznych, o zwierzęcych chorobach, o karmie dla zwierząt i wiele innych.

W jednym z numerów z 2004 roku mogę przeczytać wiadomości o dogoterapii, psach, kotach i królikach jako zwierzakach domowych, o zwierzęcych pasożytach i o żyrafach. Artykułom towarzyszą kolorowe zdjęcia i ogłoszenia reklamowe dotyczące karmy i klinik dla zwierząt.

Jest kilka stałych kolumn w tym czasopiśmie. Dwie są poświęcone kłopotom ze zwierzakami. Są zatytułowane „Listy do i od weterynarza” oraz „Weterynarz radzi”. W kolumnie „Listy” można przeczytać odpowiedź na listy. W drugiej kolumnie można znaleźć radę, jak pomóc zwierzakom pozostać zdrowymi lub wyzdrowieć po chorobie. Wydawcy czasopisma dają wiele pożytecznych informacji na temat higieny miejsca, w którym ludzie i ich zwierzaki przebywają razem. Są wskazówki, jak czyścić miejsce swojego ulubieńca i jak zapobiegać chorobom zwierząt.

Moje ulubione artykuły w numerach z bieżącego roku opowiadają o królikach trzymanych jako zwierzęta domowe i o małej żyrafce z warszawskiego zoo. Króliki cieszą się dużą popularnością wśród dzieci z mojej szkoły. Chcemy przeczytać ten artykuł i omówić go w klasie. Artykuł o żyrafce zawiera fascynujące szczegóły na temat życia żyraf. Wyjaśnia, w jaki sposób mama żyrafa pielęgnuje swoje dziecko i jak dorosłe żyrafy dbają o swoje długie szyje, aby były zdrowe.

Lubię czytać „Cztery Łapy”. Szkoda, że to czasopismo nie ma stałej kolumny poświęconej zagrożonym gatunkom zwierząt.

A magazine I’d like to recommend

I think that magazines for children should be very good, very interesting and they shouldn’t cost anything. They are good when they give a lot of useful information about animals in the wild and pets.

Children like learning about animals at school. Such lessons are always our favourite lessons. We love keeping pets and reading about them. We want to know how to make our pets happy. We also like going to the Zoo and looking at animals.

We can find a lot of information on all these topics in a magazine “Cztery Łapy”. And we don’t have to pay for the magazine. Every time I visit a pet shop to get some food for my pet I can ask for a free copy of the magazine. It’s worth reading. It has fourteen pages but only twelve with articles about animals. In one thin issue of the magazine we can find information on pets, animals in zoological gardens, animal diseases, animal food, and much more.

In one of the 2004 issues of “Cztery Łapy” I can read latest news on dog therapy, on dogs, cats and rabbits as pets, animal parasites and giraffes. The articles are accompanied by colour photos and advertisements of animal food and animal clinics.

There are several regular columns in this magazine. Two of them are devoted to problems with pets. They’re entitled “Letters to and from a Vet” and “Vet’s Advice”. In the “Letters” column you can read a reply to readers’ letters. In the second column you can find advice on helping pets stay healthy or get well.

The editors of the magazine give a lot of useful information about hygiene in the place where people and their animals live together. There are tips on how to clean your pet’s place and how to prevent animal diseases.

My favourite articles in this year’s issues are about rabbits which are kept as pets and about a baby giraffe from the Warsaw Zoo. Rabbits are very popular pets with children from my school. We want to read this article and discuss it in class. The article about a baby giraffe contains fascinating details about the life of these animals. They explain how a mother giraffe cares for her baby and how adult giraffes take care of their long necks to stay healthy.

I like reading “Cztery Łapy”. It’s a pity this magazine doesn’t have a regular column devoted to endangered species.

Słowniczek

cost - kosztować

in the wild - na wolności, żyjące dziko

pet - zwierzę domowe

such - takie

keep, kept - trzymać, trzymany

topic - temat

pay - płacić

visit - odwiedzać

pet shop - sklep zoologiczny

buy - kupować

food - jedzenie

ask for - prosić o...

free copy - bezpłatny egzemplarz

worth reading - wart przeczytania

issue - numer (czasopisma)

disease - choroba

therapy - terapia

rabbit - królik

parasite - pasożyt

giraffe - żyrafa

is accompanied by - towarzyszy mu

colour photo - kolorowe zdjęcie

advertisement - reklama, ogłoszenie

several - kilka

regular column - stała kolumna

devoted to - poświęcone (czemuś)

entitled - zatytułowane

advice - rada, rady

reply - odpowiedź

pet owner - właściciel zwierzaka

stay healthy - pozostać zdrowym

get well - wyzdrowieć

sick - chory

editor - redaktor

hygiene - higiena

place - miejsce

tip - wskazówka

clean - czyścić

prevent - zapobiegać

discuss - omawiać, dyskutować

contain - zawierać

fascinating - fascynujący

detail - szczegół

explain - wyjaśnić

care for - pielęgnować, opiekować się

neck - szyja

it's a pity - szkoda

species - gatunki (zwierząt)

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Czasopismo, które chciałbym polecić

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.