Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

List o nauce angielskiego w Wielkiej Brytanii

List o nauce angielskiego w Wielkiej Brytanii

Droga Ewo,

Właśnie wróciłam z wycieczki do Swansea, świetnego miasteczka. Mam szczęście, bo moi kuzyni lubią zwiedzać takie małe miejscowości i często zabierają mnie z sobą jadąc samochodem. Swansea jest niedaleko od domu mojej cioci w Cardiff. Jest tam szkoła angielskiego dla uczniów z innych krajów. Mam pewne szczegółowe informacje o pobycie w takiej szkole, które możesz uznać za interesujące. Gdybyś mogła w przyszłym roku przyjechać do Swansea uczyć się angielskiego i gdybym ja mogła w tym samym czasie mieszkać u cioci, nareszcie byśmy się spotkały!

Jeżeli przyjedziesz do Wielkiej Brytanii uczyć się angielskiego, na początku powinnaś sprawdzić, czy szkoła ma rekomendację British Council. W Anglii British Council nie uczy angielskiego, a tylko sprawdza, które szkoły są wystarczająco dobre. Sprawdza standardy nauczania, zakwaterowanie, pomieszczenia, kwalifikacje nauczycieli i tak dalej. Jeśli szkoła ma rekomendację British Council, możesz być pewna, że jakość nauczania będzie dobra. Takie szkoły mają znak British Council.

A teraz o Londynie. Z kilku powodów jest to dobre miejsce do nauki angielskiego. Przybywasz do Londynu i nie musisz kontynuować podróży, aby dostać się do jakiegoś odległego miejsca. W Londynie jest duża konkurencja, bo jest to wielkie miasto z wieloma szkołami. Ceny kursów językowych są niższe niż gdzie indziej. Nauka i pobyt w Londynie daje okazję zwiedzenia wszystkich zabytków Londynu i paru interesujących miejsc za miastem. Jednakże są też minusy nauki angielskiego w takim wielkim mieście. Koszty utrzymania są wyższe niż gdziekolwiek indziej poza Londynem. Jest to wielokulturowe miasto i może być trudno znaleźć prawdziwych Anglików, z którymi można będzie porozmawiać. W małym miasteczku łatwiej jest porozmawiać z jego mieszkańcami. Można też lepiej poznać brytyjski styl życia.

Mam nadzieję, że pomoże Ci to podjąć odpowiednią decyzję. Następnym razem przyślę Ci szczegółowe informacje o kursach.

Tyle na razie.

Pa, Angela

A letter about learning English in Britain

Dear Ewa,

I have just returned form trip to Swansea, a super little town. I am lucky because my cousins like exploring such small places and they often take me in a car. Swansea is not far away from my aunt's house in Cardiff. There is a school of English for foreign students. I have got some details about the stay in such a school which you might find interesting. If you could come to Swansea to learn English next year and if I could stay with my aunt at the same time, we would meet at last!

If you come to Britain to learn English you should first check if the school is recommended by the British Council. In England the British Council does not teach English. It only checks which schools are good enough. They check standard of teaching, the accommodation, the rooms, what qualifications the teachers have and so on. If a school has got their recommendation, you can be sure that the teaching quality will be good. Such schools have got the sings of the British Council.

Now about London. It is good place to learn English for several reasons. You arrive in London and you do not have to continue your journey to a far away place outside London. There is a lot of competition in London because it is a huge city with many schools. The cost of language courses is lower in London. Learning and living in London gives you an opportunity to visit all the sights of London and a few interesting places outside the city. However, there are also disadvantages to learning English in such a big place. The cost of living is higher than anywhere else outside London. It is a multicultural city and it may be difficult to find real English people to talk to. In a small town it is easier to have a conversation with the local people. You can also see more of the British way of life.

I hope this will help you make the right decision. Next time I will send you details about the courses.

That's all for now.

Bye,

Angela

Słowniczek

trip - wycieczka

I am lucky - mam szczęście, jestem szczęściarzem

to explore - badać, odkrywać

far away (not far away) from... - daleko (niedaleko) od...

foreign - zagraniczny, cudzoziemski

detail - szczegół, detal

stay - pobyt

at the same time - w tym samym czasie

at last - nareszcie

to check if... - sprawdzić, czy...

to recommend - polecać

good enough - wystarczająco dobry

accommodation - kwatera

quality - jakość

and so on - i tak dalej

for several reasons - z kilku powodów

far away - daleko

far away place - odległe miejsce

competition - współzawodnictwo, konkurencja

sights - zabytki

disadvantage - wada, strona ujemna

multicultural - wielokulturowy

conversation - rozmowa

way of life - styl życia

to make a decision - podjąć decyzję

Pogłębiaj wiedzę w temacie: List o nauce angielskiego w Wielkiej Brytanii

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.