Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Moje rodzinne miasto

Moje rodzinne miasto

Za każdym razem gdy myślę o moim rodzinnym mieście, mnóstwo wspomnień z dzieciństwa i młodości przychodzi mi na myśl i staję się bardzo nostalgiczna. Gdybym tylko mogła powrócić teraz do Nowego Sącza

- miejsca, w którym dorastałam. Od pewnego czasu mieszkam w Warszawie, ale w moich snach zawsze mogę wracać do mojego rodzinnego miasta i poczuć się tak jak gdybym tam była.

Kiedy mieszkałam w Nowym Sączu, było to piękne miasteczko, malownicze i spokojne. Mieszkaliśmy na przedmieściach, w dzielnicy Nowa Kolonia. To miejsce, w którym moja rodzina mieszkała od pięćdziesięciu lat. Zapomniałam wyjaśnić, że miałam dużą rodzinę - mieszkaliśmy z naszymi dziadkami. Można by pomyśleć, że jeśli trzy pokolenia mieszkały pod jednym dachem, to nie było to łatwe i wiele konfliktów mogło mieć miejsce w naszej rodzinie. Lecz tak nie było. Obydwoje moi rodzice pracowali - mama była dziennikarką, a tata był inżynierem. Mówiąc prawdę, spędzali większość czasu w pracy jak typowi pracoholicy. Lecz ani ja ani żaden z moich dwóch braci nie czuliśmy się zaniedbywani. Może było tak dzięki naszym dziadkom, którzy opiekowali się naszą rodziną od zawsze. Teraz tęsknię za moim domem rodzinnym, może dlatego, że jestem tak daleko od niego... a może dlatego, że moi dziadkowie już nie żyją.

O ile dobrze pamiętam, wszystko w moim miasteczku było lepsze niż w mieście. Nie przesadzam. Pomimo iż było małe, miasto to przepełnione było atrakcjami takimi jak unikatowe i cenne zabytki historyczne (ruiny zamku, ratusz, kilka kościołów), muzea i parki. Powietrze było czyste, nie było hałaśliwie i trudno było się zgubić. A co ważniejsze, ludzie, którzy mnie wtedy otaczali byli moimi najlepszymi przyjaciółmi. To właśnie w Nowym Sączu przeżyłam moją pierwszą, cielęcą miłość. Był to czas radości i szczęścia. A ja kochałam to miejsce i uważałam za najwspanialsze na świecie.

My hometown

Whenever I think about my hometown, a lot of memories from my childhood and adolescence come to my mind and I become very nostalgic. If only I could return to Nowy Sącz now - the place where I was growing up. For some time I have been living in Warszawa, but in my dreams I can always come back to my hometown and feel as if I were there.

When I lived in Nowy Sącz, it was a beautiful town, picturesque and quiet. We used to live in the suburbs of the town, in the district called Nowa Kolonia. It was a place in which my family had lived for fifty years. I forgot to explain I had a big family - we lived with our grandparents. One could think that if three generations lived under the same roof, it was not easy and many conflicts could happen within our family. But it was not true. Both my parents worked - my mother was a journalist and my father was an engineer. To tell you the truth, they spent most of their time at work like typical workaholics. But neither my two brothers nor me felt neglected. Maybe it was so thanks to our grandparents who had always cared for our family. Now I miss my home so much, maybe because I am so far away from the place where it used to be... maybe because my grandparents no longer live.

As far as I remember, everything in my town was much better than in a city. I do not exaggerate. In spite of being small, it was full of attractions such as unique and precious historical monuments (the ruins of the castle, the Town Hall and a few churches), museums and parks. The air was clean, it was not noisy and it was impossible to get lost. And what is more important, people who surrounded me at that time were my best friends. It was my hometown, where I experienced my first puppy love. It was time of joy and happiness. And I loved this place and regarded it as the most wonderful in the world.

Słowniczek

memories - wspomnienia

adolescence - młodość, okres dorastania

picturesque - malowniczy

noisy - hałaśliwy, głośny

surround - otaczać

puppy love - cielęca miłość

regard as - uważać za

exaggerate - przesadzać

in spite of - pomimo

precious historical monuments - cenne zabytki

Town Hall - Ratusz

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Moje rodzinne miasto

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.