Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Gdzie wolałbyś mieszkać: w małym miasteczku czy w dużym mieście?

Gdzie wolałbyś mieszkać: w małym miasteczku czy w dużym mieście?

Jeśli ktoś zapytałby mnie, gdzie wolałabym mieszkać - w małym miasteczku czy dużym mieście, miałabym problemy z podaniem natychmiastowej i prostej odpowiedzi. Niewątpliwie musiałabym przemyśleć ten problem, biorąc pod uwagę wszelkie korzyści i wady wynikające z zamieszkiwania w takich miejscach.

Przypuśćmy, że zdecydowałabym się mieszkać w małym miasteczku. Małe miasteczka są zazwyczaj spokojnymi miejscami położonymi w malowniczym otoczeniu. Powietrze jest czyste, nie jest tak hałaśliwie jak w dużym mieście i nie można się zgubić. Wszyscy mieszkańcy znają się, więc jeśli masz problem, nie jesteś sam ani anonimowy, zawsze możesz liczyć na ludzi, którzy cię otaczają, gdyż na ogół są to twoi znajomi lub przyjaciele. Nie oznacza to, iż życie w małym miasteczku to raj. Nie zapominajmy, że są poważne problemy z edukacją - wybór szkół jest raczej ograniczony, nie wspominając o braku uniwersytetów. Zatem jeśli chcesz studiować, musisz się przenieść do dużego miasta. Kolejnym problemem jest znalezienie dobrej, odpowiedniej pracy. Jest to łatwiejsze w dużym mieście, gdyż na ogół jest tam mniejszy poziom bezrobocia. Ponadto w małym miasteczku jest mniejszy wybór kin, teatrów i klubów kultury.

Lecz jeśli podjęłabym decyzję, że zamieszkam w dużym mieście, to musiałabym pamiętać, że może to okazać się bardziej wygodne i ekscytujące niż mieszkanie na wsi lub małym miasteczku. Jak wspomniałam, miasta oferują lepszy wybór w zakresie edukacji i możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy. Jest duży wybór kin, teatrów i innych miejsc, w których można spędzać wolny czas. Nie oznacza to, iż mieszkanie w dużym mieście ma wyłącznie zalety. Większość mieszkańców mieszka w blokowiskach, gdzie są nie tylko anonimowi, ale zupełnie obcy dla swoich sąsiadów, więc jeśli mają problemy, nie mogą liczyć na ich pomoc. Inne poważne problemy to duży ruch uliczny, zanieczyszczenie powietrza i wysoki poziom przestępczości.

Biorąc pod uwagę te zalety i wady, muszę przyznać, że nie ma idealnego miejsca do zamieszkania. Dokonując wyboru, zawsze coś zyskujemy i tracimy jednocześnie.

Where would you prefer to live: in a small town or a big city?

If someone asked me where I would prefer to live - in a small town or a big city, I would have some problems with giving an immediate and simple answer to the question. Undoubtedly, I would have to think this issue over, taking into account all advantages and disadvantages, which result from living in such places.

Supposing I decided to live in a small town. Small towns are usually peaceful places situated in the picturesque surroundings. The air is clean, it is not so noisy as in a big city and it is impossible to get lost. All inhabitants know one another, so if you have a problem, you are not lonely and anonymous, you can always count on the people who surround you, because they are usually your acquaintances or friends. It does not mean that life in a small town means paradise. Do not forget that there are many problems with education - the choice of schools is rather limited, not to mention that there are no universities. So if you want to study, you have to move to a big city. Another serious problem is finding a good and suitable job. It is much easier in a big city, because the unemployment rate is rather lower there. Moreover, there are usually fewer cinemas, theatres and culture clubs in a small town.

But if I made up my mind and lived in a big city, I would have to remember that it can be more comfortable and exciting than living in the country or a small town. As I have mentioned, cities offer better education and it is easier to find a satisfying job. There is a good choice of cinemas, theatres and other places, where people can spend their free time. It does not mean that living in a big city has only advantages. Most inhabitants live in blocks of flats, where they are not only anonymous, but also complete strangers to their neighbours, so if they have problems they cannot count on their help. Other big problems are big traffic, the air pollution and the high crime rate.

Taking into account all these advantages and disadvantages, I must admit there is no ideal place to live. Making a choice we always win and lose at the same time.

Słowniczek

immediate - natychmiastowy

undoubtedly - niewątpliwie

issue - kwestia, zagadnienie

result from - wynikać z

surroundings - otoczenie

inhabitants - mieszkańcy

count on - liczyć na

paradise - raj

not to mention - nie wspominając

unemployment rate - poziom bezrobocia

make up one's mind - podjąć decyzję

air pollution - zanieczyszczenie powietrza

crime rate - poziom przestępczości

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.