Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czy religia jest ważna w życiu ludzi?

Czy religia jest ważna w życiu ludzi?

Niełatwo jest udzielić odpowiedzi na takie pytanie. Myślę, że zależy ona od ludzi i kultury, która na nich wpływa.

Bez wątpienia w polskim społeczeństwie, w którym 97% to katolicy, większość ludzi nie wybiera swojej religii. Wyboru tego dokonują ich rodzice, jako że zostają oni chrześcijanami w wieku niemowlęcym, gdy nie mogą być świadomi czegokolwiek. Będąc wychowywani zgodnie z katolickimi zasadami moralnymi, są przekonani, że ich wiara jest najlepsza, a nawet, że jest jedyną opcją dla ludzi wierzących. W ten sposób religia staje się bardzo ważna w ich życiu. Oczywiście w miarę upływu czasu stają się coraz bardziej świadomi tego, w co wierzą. Muszą zaakceptować dogmaty, zrozumieć zasady postępowania i uczestniczyć w życiu kościoła.

Inną kwestią jest pytanie, czy pojęcie Boga nie jest anachronizmem - niemożliwym do zaakceptowania we współczesnych czasach. Ponadto można by rozważyć problem „życia po życiu”. Dla katolików powyższa kwestia nie jest wcale kontrowersyjna. Wierzą w obecność Boga i istnienie życia wiecznego, a nawet w kilka dogmatów, których nie da się udowodnić naukowo. Twierdzą, iż akceptują to bez zrozumienia, ponieważ jest to kwestia wiary, która pochodzi z serca, a nie umysłu.

Myślę, że dzięki takiemu podejściu, katolicy mają szansę prowadzić moralne i szczęśliwe życie, jeśli tylko będą wierni swojej wierze.

Is religion important in people’s lives?

It is not so easy to answer this question. I think it depends on people and the culture which influences them.

No doubt that in Polish society (in which 97% are Roman Catholics) most of people do not choose their religion. The choice is made by their parents, as they become Christians at the very young age when they can’t be aware of anything. When they are brought up according to Catholic moral rules of behaviour they get convinced that their faith is the best or even the only option for believers. In such a way, religion is very important in their lifestyles. Of course, with time they become more and more aware of what they believe in. They have to accept the dogmas, understand the rules of behaviour and participate in the church life.

Another problem is, whether the concept of God is anachronic - impossible to accept in modern times. What is more, one could also consider the problem of "life after life". For Catholics, such an issue is not controversial at all. They believe in the presence of God, the existence of eternal life and even in some dogmas, which cannot be proved scientifically. They claim that they accept it without understanding, because it is a matter of belief, which comes from their hearts - not from their minds.

I think that thanks to such an attitude, Catholics have a chance to live a moral and happy life if only they are faithful to their beliefs.

Słowniczek

faith = belief - wiara

believer - wyznawca, osoba wierząca

participate - uczestniczyć

issue - kwestia, problem, zagadnienie

eternal - wieczny

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.