Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czy Polacy są tolerancyjni w stosunku do ludzi niepełnosprawnych?

Czy Polacy są tolerancyjni w stosunku do ludzi niepełnosprawnych?

Bez wątpienia, aby odpowiedzieć na powyższe pytanie powinniśmy zdefiniować pojęcie tolerancji. Mówi się, iż tolerancja należy do tej kategorii wartości, które składają się na rdzeń ludzkiej godności. Zapewne, pod tym terminem, wszyscy rozumiemy szacunek dla prawa każdego człowieka do poszanowania poglądów na tematy między innymi polityczne i społeczne. Jest to również nasza zdolność rozumienia, iż każdy może mieć własne motto życiowe. Innymi słowy, tolerancja oznacza szacunek dla istot ludzkich. Dlatego nie można powiedzieć, iż jest się tolerancyjnym, jeśli nie akceptuje się innych sposobów życia, postaw i zwyczajów (które dodają piękna naszemu światu).

Biorąc wszystko to pod uwagę, nie można powiedzieć, by Polacy byli narodem tolerancyjnym, w szczególności w stosunku do ludzi chorych (cierpiących na AIDS lub po prostu niepełnosprawnych). I nie ma tu znaczenia, czy ktoś jest niepełnosprawny psychicznie, czy fizycznie. Ludzie w Polsce (bez względu na wiek) są pozbawieni tolerancji. Zachowują się tak, jakby niepełnosprawni zaliczali się do gorszej kategorii obywateli. To co możemy zauważyć, to nie tylko brak zrozumienia dla ich cierpienia i prawa do prowadzenia normalnego życia, ale również brak szacunku, a nawet pogarda. Można to dostrzec w zachowaniu zwykłych ludzi i w postawie, jaką prezentują lokalne władze. W większości polskich miast i miasteczek (nie wspominając o wioskach), nie znajdzie się udogodnień dla ludzi niepełnosprawnych, bez których oni po prostu nie mogą się poruszać, kontaktować z innymi, robić zakupów itp.

Podsumowując, nie sposób rozmawiać o tolerancji wobec niepełnosprawnych w naszym kraju. Jest to smutne, ale niestety prawdziwe.

Are Poles tolerant for disabled people?

No doubt, that in order to answer this question, we should define the concept of tolerance. It is said that tolerance belongs to the category of virtues which constitute a core of human dignity. Certainly, under this term all of us understand an esteem of every man’s right to possess his own views concerning among others political and social problems. It is also our ability to understand that everybody can have his own motto for life. In other words, tolerance is a respect for human beings as such. That’s why, one cannot say he is tolerant if he doesn’t accept different ways of life, attitudes or customs (which add beauty to our world).

Taking it into account, we can’t say that Poles are a tolerant nation, especially for ill people (suffering from AIDS or even for the disabled). It does not matter, whether someone is disabled (handicapped) mentally or physically. People in Poland (regardless of their age) are deprived of tolerance. They behave as if the disabled belonged to the inferior category of citizens. That’s why, what we can notice is not only lack of understanding for their suffering and the right to live a normal life, but also disrespect or even contempt. It can be seen both in ordinary people’s behavior and in attitude represented by local authorities. In most Polish cities and towns - not to mention villages - you won’t find any facilities for the disabled, without which such people can’t move, get in touch with others, do the shopping etc.

To sum up, it’s impossible to talk about tolerance for disabled people in our country. It is sad but true, unfortunately.

Słowniczek

no doubt - bez wątpienia

concept - pojęcie, koncepcja

virtues - cnoty

core - rdzeń

dignity - godność

respect - szacunek, respekt

taking it into account - biorąc to pod uwagę

the disabled - ludzie niepełnosprawni

handicapped - upośledzeni

regardless of - niezależnie od, bez względu na

inferior - gorszy

contempt - pogarda

local authorities - władze lokalne

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.