Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Najważniejsze rzeczy w życiu człowieka są niewidzialne

Najważniejsze rzeczy w życiu człowieka są niewidzialne

Wszyscy ludzie mają swój własny prywatny kodeks, według którego ustalają, co jest dla nich ważne a co nie. Dla niektórych ludzi najważniejszą rzeczą w życiu jest posiadanie dużej ilości pieniędzy, dla innych to miłość czy rodzina. Zgadzam się ze stwierdzeniem w tytule, ponieważ odpowiada on mojemu systemowi wartości. Myślę, że najważniejsze rzeczy w życiu człowieka są niewidzialne, ponieważ nie są one materialne. Nie można więc ich zobaczyć czy dotknąć, ale można je rozważać w abstrakcyjny sposób.

Pierwszą z rzeczy, które mam na myśli jest miłość. Miłość jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje, aby czuć się szczęśliwym i spełnionym. Ludzie szukają miłości przez całe życie i uważają, że bez niej życie jest puste i bez znaczenia. Miłość daje poczucie bezpieczeństwa i przynależności, jest najlepszym lekarstwem na samotność i smutek. Miłość daje siłę i moc do pokonywania problemów i trudności. Jest źródłem radości i satysfakcji. Wielu ludzi odnajduje najgłębszy sens swojej egzystencji w dzieleniu miłości z członkami swojej rodziny i najukochańsze osoby są dla nich najważniejsze na świecie.

Drugą rzeczą jest zdrowie. Nie ma nic cenniejszego od zdrowia. Ludzie zazwyczaj zaczynają je doceniać, kiedy jest już za późno i są poważnie chorzy lub kalecy. Wtedy zdają sobie sprawę, że to zdrowie pozwala im żyć we właściwy sposób. Dobre zdrowie jest ważne, kiedy chce się uzyskać absorbującą pracę, powiększyć rodzinę czy wziąć ślub. Jest ono również ważne, kiedy chcemy korzystać z przyjemności związanych z naszym życiem. Trzeba być zdrowym, żeby uprawiać wszelkie rodzaje sportu czy chodzić po górach. Ja sama bardzo doceniam zdrowie, ponieważ moja mama poważnie zachorowała i poszła do szpitala, kiedy miałam około jedenastu lat. Wiele razy odwiedzałam ją w szpitalu i widziałam mnóstwo cierpiących i smutnych ludzi - w tym malutkich dzieci. Było to przerażające doświadczenie.

Trzecia rzecz, którą uważam za bardzo ważną w życiu i która znowu jest „niewidzialna” - to przyjaźń. Jest ona podobna do miłości, ale nie taka sama. Sposób, w jaki znajdujemy przyjaciół różni się od znajdowania męża czy żony. Nie trzeba być atrakcyjnym czy szczupłym, ponieważ to nie jest ważne w przyjaźni. Posiadanie prawdziwego przyjaciela ma wiele dobrych stron. Przyjaciele dają ci oparcie kiedy masz kłopoty, zarówno emocjonalne, jak i nawet finansowe. Wysłuchają cię kiedy masz problem i zachęcą do znalezienia najlepszego rozwiązania. Możesz porozmawiać ze swoim przyjacielem, kiedy czujesz się smutny, samotny czy przygnębiony. Twój przyjaciel zawsze cię zrozumie i da ci najlepszą radę na jaką go stać. Przyjaźń jest prawdziwą wartością w codziennej egzystencji.

Wszystkie te trzy rzeczy, o których pisałam - miłość, zdrowie i przyjaźń są niewidzialne, ale bardzo ważne w życiu ludzi.

The most important things in life are invisible

All people have their own private code according to which they decide which things are important and which are not. For some people the most important thing in life is having a lot of money, for others it is love of the family. I agree with the second statement because it reflects my own system of evaluation. I think that the most important things in life are invisible because they are not material things. Therefore they cannot be seen or touched but only considered in an abstract way.

The first of the things I have in mind is love. Love is something everybody needs to be happy and fulfilled. People look for love for their whole life and claim that life without love is empty and meaningless. Love gives the sense of security and belonging, it is the best cure for loneliness and sorrow. Love gives the strength and power to overcome problems and difficulties. It is the source of joy and satisfaction. Many people find the deepest meaning of their existence in sharing love with the members of their family and the beloved persons are the most important thing for them.

The second thing is good health. There is nothing more precious than health. People usually start to appreciate health when it is already too late and they are seriously ill or crippled. Then they realize that good health is something which enables them to live properly. Good health is important when you want to have a demanding job, when you want to start family or get married. It is also essential when you consider all pleasures connected with living. You need to be healthy if you want to practise any kind of sport or walk in the mountains. I myself appreciate good health very much because my Mum got seriously ill and went to the hospital when I was about eleven. I visited her in the hospital many times and I saw numbers of suffering and sad people - including little children. It was an appalling experience.

The third thing which I consider very important in life and which again is “invisible” is friendship. It is similar to love but it is not the same. The way you find friends is different from the way of finding a husband or a wife. You do not have to be attractive or slim because this does not matter in friendship. Having a real friend has many advantages. Friends can support you in time of trouble either emotionally or even financially. They listen to you when you have a problem and encourage you to find the best solution. You can talk to your friend when you feel sad, lonely or depressed. Your friend will always understand you and give you the best advice he can. Friendship has a great value in everyday existence.

All the three things I have written about - love, good health and friendship are invisible yet very important in human life.

Słowniczek

code - kodeks

statement - opinia

to reflect - odzwierciedlać

evaluation - ocena

material - materialny

therefore - zatem

to consider - rozważać

abstract - abstrakcyjny

fulfilled - spełniony

to claim - twierdzić

empty - pusty

meaningless - pozbawiony znaczenia

sense of - poczucie (czegoś)

security - bezpieczeństwo

belonging - przynależność

cure for - lekarstwo na

loneliness - samotność

sorrow - smutek

strength - siła

power - moc

difficulty - trudność

joy - radość

meaning - znaczenie

existence - istnienie

to share - dzielić się

beloved - ukochany

precious - cenny

to appreciate - doceniać

already - już

crippled - kaleki

to enable - umożliwić

properly - właściwie, odpowiednio

demanding - wymagający

to start family - założyć rodzinę

essential - ważny

pleasures - przyjemności

connected - związany

to practise sport - uprawiać sport

suffering - cierpiący

including - w tym

appalling - przerażający

advantage - zaleta

to support - wspierać

to encourage - zachęcać

solution - rozwiązanie

depressed - przygnębiony

advice - rada

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.