Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czy mąż i żona powinni mieć ten sam zawód lub pracować w tym samym miejscu?

Czy mąż i żona powinni mieć ten sam zawód lub pracować w tym samym miejscu?

Nie dostrzegam żadnego powodu, dla którego mąż i żona nie powinni wykonywać tego samego zawodu albo pracować w tym samym miejscu. Dlaczego tak uważam? Moja opinia wynika z mojego doświadczenia. Moi rodzice są nauczycielami, a ponadto pracują w tej samej szkole od dwudziestu lat i nawet uczą tego samego przedmiotu - historii.

Można powiedzieć, ze nie mieli specjalnego wyboru - pobrali się będąc studentami, a potem dostali pracę i mieszkanie w maleńkiej miejscowości, w której była jedna szkoła średnia.

Moim zdaniem to, iż uprawiają ten sam zawód sprawia, że rozumieją się lepiej. Jeśli jedno z nich ma jakieś zawodowe problemy, to drugie może z łatwością pomóc je rozwikłać.

Ponadto, pracując razem mogą się wzajemnie wspierać i polegać na sobie. Nawet jeśli atmosfera w ich pracy nie byłaby miła i nie byłoby możliwe znalezienie przyjaciela wśród pozostałych członków grona nauczycielskiego, to oni wiedzą, że nie czuliby się w takiej sytuacji osamotnieni.

W końcu, mają zawsze wakacje w tym samym czasie, dzięki czemu mogą wspólnie planować atrakcyjne wyjazdy.

Podsumowując, nie widzę żadnych wad sytuacji, w której małżonkowie pracują w tym samym zawodzie i/lub w jednym miejscu.

Should a husband and a wife have the same profession or work in the same place?

I cannot see any reason, why a husband and a wife should not have the same profession or work in the same place. Why do I think so? My opinion results from my own experience. Both my parents are teachers and what is more, they have been working in the same school for twenty years. They even teach the same subject - History.

One can say, they did not have a choice - they got married when they were students, then both of them were offered a job and a flat in a small town, in which there was only one high school.

In my opinion, the fact that they have the same job makes them understand each other better. If one of them has some professional problems, the other one can easily help solve them.

Moreover, working in the same place they can support each other and rely on each other. Even if the atmosphere in their place of work is not nice, and it is impossible to find friends among other members of staff, they know they will never feel lonely in such a situation.

Finally, they always have holidays at the same time, thanks to which they can plan attractive trips together.

To sum up, I cannot see any disadvantages of the situation in which both a husband and a wife have the same profession and/or work in the same place.

Słowniczek

experience - doświadczenie

choice - wybór

solve - rozwiązać, rozwikłać

support - wspierać

rely on - polegać na

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.