Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

List o szkolnym konkursie

List o szkolnym konkursie

Drogi Nick,

Jest już prawie koniec semestru. W przyszłym semestrze biorę udział w szkolnym konkursie. Wszyscy uczestnicy muszą napisać test. Test zawiera osiemdziesiąt pytań dotyczących legendy o Robin Hoodzie. Muszę powtórzyć imiona wszystkich znanych postaci, miejsc i nazw w legendzie o Robin Hoodzie. Mam krótką listę z najtrudniejszymi pytaniami. To są tylko przykłady, które mają mi pomóc przygotować się do prawdziwego testu. Mam już odpowiedzi na wszystkie pytania, ale nie jestem pewny, czy są poprawne. Obawiam się, że potrzebuję Twojej pomocy przy kilku bardzo podchwytliwych pytaniach. Oto odpowiedzi. Czy możesz je przeczytać i sprawdzić czy są poprawne?

Są trzy rodzaje trudnych pytań. Najpierw odpowiedzi na pytania o las Sherwood. Jest to las w środkowej Anglii, około czternaście mil albo dwadzieścia trzy kilometry od Nottingham. Potrafię nazwać tylko dwa rodzaje drzew w lesie Sherwood. Są to dęby i cisy. Jeden z dębów, gigantyczny Wielki Dąb, tysiącletni, był miejscem spotkań Robina i jego ludzi. Nadal rośnie w lesie Sherwood. Jego obwód wynosi około trzydzieści trzy stopy albo dziesięć metrów. Korona ma dziewięćdziesiąt dwa metry. Robin i jego ludzie robili łuki z drewna cisowego.

Dalsze odpowiedzi na pytania dotyczą Robin Hooda i jego towarzyszy. W dawnych czasach tylko król miał wstęp do lasu i mógł tam polować. Robin Hood był wyjęty spod prawa, ponieważ żył i polował w lesie Sherwood. Robin i jego ludzie prawdopodobnie jedli dziczyznę - mięso jelenia oraz pili piwo. Ich główny kucharz nazywał się Braciszek Tuck. Był bardzo dużym mężczyzną. Ważył około stu trzydziestu kilogramów.

Trzeci typ pytań to pytania o wroga Robina, szeryfa z Nottingham i o króla Anglii. Mam kłopot z pytaniem o króla w czasach Robina. Był to Ryszard Lwie Serce, Edward II albo król Jan! Mam nadzieję, że nie będę musiał rozwiązać tego problemu. No cóż, to wszystko. Dzięki, że to przeczytałeś. Odpisz szybko i życz mi powodzenia!

Na razie,

Filip

P.S. Czy mogę powiedzieć, że William Wallace był szkockim Robin Hoodem?

A letter about a school competition

Dear Nick,

It’s nearly the end of term. Next term I’m taking part in a school competition. All participants in the competition have to write a test. It has eighty questions on the legend of Robin Hood. I have to revise names of all famous people, places and events in the story of Robin Hood. I’ve got a short list of the most difficult questions. They are only examples to help me prepare for the real test. Now I’ve got my answers to all of the questions but I’m not sure if they are correct. I’m afraid I need your help with a few very tricky questions. Here are the answers. Can you read them, please and check that they are correct?

There are three types of answers to difficult questions. Firstly, there are answers to questions about Sherwood Forest. It’s a forest in central England, about fourteen miles or twenty-three kilometres from Nottingham. I can name only two kinds of trees in Sherwood Forest. They are oak trees and yew trees. One of the oak trees, the gigantic Major Oak, one thousand years old, was the meeting place of Robin and his men. It is still growing in Sherwood Forest. The measurement around Major Oak is about thirty-three feet or ten metres. Its branches go out ninety-two metres. Robin and his men made their bows out of yew trees.

Secondly, there are the answers to questions about Robin Hood and his companions. In ancient times only the king could go and hunt in a forest. Robin Hood was an outlaw because he lived and hunted in Sherwood Forest. Robin and his men probably ate venison - meat from a deer, and they drank beer. Their chief cook was Friar Tuck. He was a very big man. He weighed about a hundred and thirty kilograms.

Thirdly, there are the answers to questions about Robin’s enemy, the Sheriff of Nottingham and the king of England. I have a problem with the question about the king in Robin Hood’s time. It was Richard the Lionheart, Edward II or King John! I hope I don’t have to solve this problem. Well, that’s it. Thanks for reading this. Write back soon and wish me good luck!

Bye for now,

Filip

P.S.

Can I say that William Wallace was a Scottish Robin Hood?

Słowniczek

nearly - prawie

term - semestr

take part in something - wziąć udział w czymś

have to write something - musieć coś napisać

famous - sławni

events - zdarzenia

story - opowiadanie

list - lista

examples - przykłady

real - prawdziwy

be sure - być pewnym

correct - poprawne

tricky - podchwytliwe

check - sprawdzić

type - rodzaj

central - środkowa

fourteen - czternaście

miles - mile

twenty-three - dwadzieścia trzy

name - nazwać

oak - dąb

yew - cis

gigantic - gigantyczne

still - nadal

grow - rosnąć

thirty-three - trzydzieści trzy

feet - stopy

metre - metr

ninety-two - dziewięćdziesiąt dwa

ancient - pradawny

king - król

hunt - polować

probably - prawdopodobnie

venison - dziczyzna

meat - mięso

deer - jeleń

beer - piwo

hundred - sto

enemy - wróg

sheriff - szeryf

Richard the Lionheart - Ryszard Lwie Serce

solve (a problem) - rozwiązać (problem)

that's it - to wszystko

wish - życzyć

Pogłębiaj wiedzę w temacie: List o szkolnym konkursie

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.