Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

List z Polski

List z Polski

Drodzy Ben i Kathy,

Pozdrowienia z wakacji w Białymstoku - jedynego miasta na Podlasiu. Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy w Warszawie w czerwcu moi rodzice przenieśli się do naszego domu w pobliżu Białegostoku. Od kilku lat jest to nasz drugi dom, w którym spędzamy lato i Boże Narodzenie. Nie muszę Wam mówić, że musiałem dołączyć do rodziców, kiedy zaczęły się moje wakacje. Nigdy nie lubiłem przyjeżdżać do Białegostoku, który moi rodzice uważają za najatrakcyjniejszą część Polski. Jednak w tym roku zaczynam podzielać ich entuzjazm dla tego miejsca. Może dlatego, że tego lata przyjeżdżacie do nas na kilka tygodni?

Mój ojciec mówi, że największą zaletą tego regionu są jeziora, rozległe lasy, wiele pól uprawnych, otwarte przestrzenie i czyste powietrze. Moja mama mówi, że Waszym rodzicom szczególnie spodoba się zróżnicowanie grup etnicznych w tym mieście. W Białymstoku i wokół niego mieszka ludność pochodzenia litewskiego, białoruskiego, ukraińskiego i żydowskiego. Waszej mamie i tacie spodoba się też życie kulturalne miasta. W Białymstoku są dwa uniwersytety, kilka kin, orkiestra symfoniczna, kilka muzeów i kilka niezłych restauracji. Jestem pewien, że polubią mieszkańców Białegostoku tak bardzo, jak my. Są serdeczni, przyjacielscy i bardzo cenią życie rodzinne, podobnie jak Amerykanie. Moi rodzice zdecydowali się spędzać wakacje w Białymstoku, bo mówią, że tempo życia jest tu o wiele wolniejsze, a mieszkańcy starają się zachować tradycyjny styl życia. Na przykład wielu ludzi chodzi na zakupy do sklepów spożywczych z własnymi koszykami.

Co ta okolica ma do zaproponowania nastolatkom, takim jak Wy i ja? Tego właśnie staram się dowiedzieć. Na pewno są tu niepowtarzalne możliwości obserwowania ptaków (jedne z najlepszych w Europie). Biebrzański Park Narodowy, największy park narodowy w Polsce, jest ulubionym środowiskiem wielu gatunków ptaków. W sumie żyje ich tu 270, czyli ponad połowa wszystkich gatunków ptaków żyjących w Polsce. Można tu spotkać bociany, czaple, jastrzębie, sowy i derkacze. Nie zapomnijcie zabrać wyposażenia do obserwacji ptaków. Żeby zaostrzyć Wam apetyt, powiem, że można tu spotkać mniej popularne gatunki, takie jak rybitwa białoskrzydła. Czy jesteście zainteresowani? Załączam mapę Basenu Południowego, gdzie Biebrza wpada do Narwi. Jest to ulubione środowisko dubelta i wodniczki. Jednak królem parku jest łoś. W dolinie Biebrzy żyje ok. 500 osobników.

Jeśli zmęczy Was obserwowanie ptaków, możecie zwiedzać park pływając łódką. Głowny szlak wodny ma długość 139 km.

Jestem pewien, że inne atrakcje tego regionu zaintersują Kathy i jej przyjaciół z kółka fotograficznego. Będzie mogła odwiedzić tatarską wieś, stare meczety, siedemnastowieczne synagogi i kilka skansenów.

Na koniec - co może się Wam tu nie spodobać? Odpowiedź jest prosta. Kuchnia jest inna niż we Francji, a pogoda nie taka, jak w Kalifornii.

Czekam na Waszą wizytę.

Wasz

Tomek

A letter from Poland

Dear Ben and Kathy,

Holiday greetings from Białystok - the only city in Podlasie. After ten months of working hard in Warsaw, in June my parents moved to our house near Białystok. For a few years now this has been our second house for the summer and for Christmas time. I need not tell you that I had to join my parents when my summer holidays started. I am staying here for the rest of my holidays. I have never liked coming to Białystok which my parents think is the most attractive part of Poland. This year, however, I am beginning to share their enthusiasm for this place. Is it so because you are going to stay with us for a few weeks this summer?

My father says that the biggest advantage of this region is its lakes, extensive forests, lots of farmlands and open space and clean air. My mum says that your parents will especially enjoy the city’s diversity of ethnic groups. There are people of Lithuanian, Belorussian, Ukrainian and Jewish origins in and around Białystok. Your mum and dad will also enjoy the city’s cultural life. The city has two universities, a theatre, several cinemas, a symphony orchestra, a few museums and a few quite good restaurants. I’m sure they will like the people of Białystok as much as we do. They are warm and friendly and family-centered, just like Americans. My parents decided to spend holidays in Białystok because they say that pace of life is much slower here and the local people try to preserve their traditional way of life. For example, many people take their own baskets to food shops to carry home their purchases.

What does this place have to offer to teenagers such as you and myself? Well, this is exactly what I am trying to find out. You can be sure to have unique opportunities for bird-watching (some of the best in Europe). The Biebrza National Park, the largest national park in Poland, is the favourite habitat of many species of birds. There is a total of 270 species which is more than half of all species recorded in Poland. You will find here storks, cranes, hawks, owls and corncrakes. Don’t forget to take your birdwatcher’s equipment. Just to whet your appetite, I would like to tell you that you can see some less common varieties of birds such as the white-winged tern. Interested? I am enclosing a map of the Southern basin (Basen Południowy) of the park where the Biebrza River flows into the Narew. It is the favourite habitat for the great snipe and aquatic warbler. The king of the park however is the elk. There are about 500 specimens living in the valley of the Biebrza.

If you become tired of bird watching, you can explore the park by boat. The main water route is 139 km long.

I am sure that other pluses of this region will be of interest to Kathy and her friends from the Photography Club. She can explore Tartar villages, ancient mosques, 17th century synagogues and a few skansens.

Finally, what you may not like about being here? It is not hard to guess. The cuisine here is not French and the weather is not Californian.

I am looking forward to your visit.

Yours,

Tomek

Słowniczek

greetings - pozdrowienia

to move - przeprowadzić się, przenieść się

to join - przyłączyć (się)

rest - reszta

attractive - atrakcyjny

hovewer - jednak

to share - dzielić

advantage - zaleta

extensive - rozległy

farmland - pole uprawne

open space - otwarta przestrzeń

diversity - zróżnicowanie

Lithuanian - litewski

Belorussian - białoruski

Ukrainian - ukraiński

Jewish - żydowski

origins - pochodzenie

around - wokół

symphony orchestra - orkiestra symfoniczna

warm - serdeczny

friendly - przyjacielski

pace of life - tempo życia

to preserve - zachować

way of life - styl życia

basket - koszyk

to carry - nieść

purchases - zakupy (rzeczy kupione)

to offer - zaproponować

exactly - dokładnie

to find out - dowiedzieć się

unique - jedyny, niepowtarzalny

opportunity - okazja

bird-watching - obserwowanie ptaków

favourite - ulubiony

habitat - środowisko naturalne

species - gatunek

total - ogólna liczba

recorded - zapisany, odnotowany

stork - bocian

crane - czapla

hawk - jastrząb

owl - sowa

corncrake - derkacz

to whet somebody's appetite - zaostrzyć czyjś apetyt

less common - mniej popularny

to enclose - załączyć

elk - łoś

specimen - osobnik, okaz

valley - dolina

tired - zmęczony

to become tired - zmęczyć się

to explore - badać, zwiedzać

water route - szlak wodny

Tartar - tatarski

ancient - stary

mosque - meczet

synagogue - synagoga

cuisine - kuchnia (potrawy)

Pogłębiaj wiedzę w temacie: List z Polski

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.