Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Jak uczę się angielskiego

Jak uczę się angielskiego

Angielskiego uczę się z trudem. To najkrótsza odpowiedź, jaka przychodzi mi do głowy, kiedy myślę o uczeniu się obcego języka. Nauka angielskiego jest dla mnie trudna z kilku powodów.

Po pierwsze nie mam silnej motywacji do nauki obcego języka. Gdybym wiedział, że pod koniec roku szkolnego odbędzie się wycieczka do Anglii czy Niemiec, uczyłbym się pilniej, bo musiałbym poznać mnóstwo nowych słów i użytecznych zwrotów. Nie mam motywacji, bo zamiast tego uczę się na sprawdziany. Chcę dostawać dobre oceny, ale to nie to samo, co prawdziwy cel w życiu. Mam nadzieję, że wkrótce się to zmieni.

Po drugie słyszę język angielski i posługuję się nim tylko podczas lekcji angielskiego. Poza klasą mówię tylko po polsku. Jeśli chcę zapamiętać to, czego się nauczyłem, planuję czas powtórki tak samo jak w przypadku innych przedmiotów. Oprócz angielskiego i niemieckiego mam 12 innych przedmiotów i muszę starannie rozplanować czas. Staram się powtarzać nowe angielskie słówka regularnie i tak często, jak tylko to możliwe.

Po trzecie, angielskiego trudno się nauczyć, bo ma nielogiczną pisownię i wymowę. Słowa takie jak „through”, „cough” i „rough” wszystkie kończą się na „ough”, ale wymawia się je zupełnie inaczej.

Wreszcie, uważam, że bardzo trudno jest radzić sobie z nudnymi lekcjami. Nie mogę usiedzieć w spokoju przez dłuższy czas i obawiam się, że moja zdolność koncentracji jest bardzo mała. Myślę, że mam szczęście, bo moja nauczycielka ma zrozumienie dla takich problemów. Kiedy tylko zaczynamy się wiercić, zapowiada zabawę, w której musimy używać angielskich słów albo jakieś zajęcie, w którym biorą udział ręce i całe ciało.

W tym tygodniu nauczyłem się nowego przydatnego wyrażenia: „powoli, ale pewnie”. Kiedy rodzice zaczną się skarżyć na moje słabe oceny z angielskiego, będę mógł odpowiedzieć, że moje postępy są powolne, ale wyraźne i robię je w swoim własnym tempie.

How I learn English

I learn English with a difficulty. That’s the shorthest answer and the first thing that comes to my mind when I think of learning a foreign language. There are several reasons why learning English is difficult for me.

Firstly, I don’t have strong motivation for learning a foreign language. If I knew there would be a study trip to England or Germany at the end of the school year I’d study hard for my trip because I’d need to learn a lot of new words and useful expressions. I lack motivation because I study for my class tests instead. I want to get good marks but that’s not the same as having a real life goal. I hope this will change soon.

Secondly, I hear English and speak it only in my English class. Outside the classroom I use Polish all the time. If I want to remember what I have learned in class I plan my review time just like I do for other school subjects. Apart from English and German I’ve got twelve other subjects and I have to calculate my time carefully. I try to revise new English words regularly and as often as it is possible.

Thirdly, English is a difficult language to learn because it has inconsistent spelling and pronunciation. Words like “through”, “cough”, “rough” all end in “ough” but all with very different pronunciations.

Finally, I find it very difficult to cope with boring lessons. I cannot sit still for a normal amount of time and I’m afraid my concentration span is very short. I think I’m lucky to have a teacher who’s understanding about such problems. As soon as we start fidgeting she announces a game in which we must use English words or an activity in which we do things with our hands and bodies.

I’ve learnt a new useful expresion this week: slowly but surely. When my parents start complaining about my poor marks in English, I can say I’m making a slow but definite progress, at my own speed.

Słowniczek

with a difficulty - z trudem, z trudnością

the shortest - najkrótszy

to study hard - uczyć się pilnie

useful - przydatny, pożyteczny

expression - wyrażenie

I lack (something) - brakuje mi (czegoś)

mark - ocena

goal - cel

to change - zmienić (się)

soon - wkrótce

apart from - poza, oprócz

carefully - starannie, uważnie

revise - powtarzać

inconsistent - niekonsekwentny, nielogiczny

spelling - pisownia

boring - nudny

to sit still - siedzieć spokojnie, bez ruchu

amount - ilość

I'm lucky - mam szczęście, jestem szczęściarzem

to fidget - kręcić się

to announce - ogłosić, zapowiedzieć

activity - czynność, zajęcie

slowly - powoli

surely - pewnie

to complain - skarżyć się

poor - nędzny, kiepski

definite - określony, wyraźny

speed - prędkość

Jak uczę się angielskiego (2)

Moja mama mówi, że uczę się prawą półkulą mózgową, tak samo jak ona. Ona bardzo lubi obrazki i wyobrażanie sobie różnych rzeczy. Ja też szukam ilustracji w książkach, które czytam, a one zawsze pozwalają mi zrozumieć i zapamiętać treść.

Tak samo jest z uczeniem się angielskiego jako obcego języka. Lubię zapisywać obce słowa, a zwłaszcza niezwykłą wymowę obok pisowni. Czytanie i pisanie po angielsku nigdy mnie nie złości ani nie nudzi, bo podoba mi się niezwykły wygląd angielskich słów.

Uważam, że najlepiej uczymy się, kiedy nauka sprawia nam przyjemność. Mam wiele sposobów, które pomagają mi zapamiętać słowa. Jeden z nich to stwarzanie zaskakujących skojarzeń. Na przykład rysuję ogień w morzu albo stół na niebie. W ten sposób rysunki i słowa: ogień, stół stają się szczególne, niezwykłe i łatwe do zapamiętania. Kiedy widzę nowe słowo, natychmiast porównuję je ze słowem, które już znam. Pierwsza myśl, jaka przychodzi mi do głowy to: „To słowo wygląda jak tamto słowo”. Jeśli umiem wyobrazić sobie słowo, nie mam kłopotów z jego pisownią, nawet jeśli dwa słowa różnią się tylko jedną literą, np. „a horse” i „a house”. Najtrudniejsze są dla mnie takie słowa, jak „również” czy „ale”, bo nie da się ich narysować.

Kiedy muszę uczyć się wyrażeń albo kilku długich zdań, zapisuję je różnymi kolorami. W życiu codziennym bardzo lubię i często zauważam kolory. Pamiętam kolory przedmiotów znajdujących się w miejscach, w których byłem dawno temu. Kolory są bardzo ważne, kiedy się uczę. Na przykład zapisuję rzeczowniki w jednym kolorze, a czasowniki w innym.

Kolory są dla mnie jak kategorie i ułatwiają naukę. Mój umysł również woli tworzenie różnych rzeczy niż samo zapamiętywanie.

Uważam, że bardzo ważne jest, aby wiedzieć, co lubi twój umysł, i umieć wykorzystać jego mocne strony.

How I learn English

My mum says I’m a right brain learner, just like her. She loves pictures and imagining things. I also look for illustrations in the books I read and they always help me understand and remember the contents.

It’s the same with learning English as a foreign language. I enjoy the writing of strange words, especially the unusual pronunciation next to the spelling. I never get angry or bored with reading or writing English words because I like the look of unusual spellings.

I believe that we learn best when we are having fun while we’re learning. I’ve got a lot of techniques which help me memorize words. One of them is about creating shocking associations. For example, I draw a fire in the sea or a table in the sky. In this way the images and the words: fire, table become very special, unusual and easy to remember. When I see a new word I immediately compare it with another word that I already remember. The first thing that comes to my mind is: “This word looks like that word”. If I can visualise the word, I have no problem with its spelling, even though there’s only one letter different in the two words, for example: “a horse” and “a house”. The most difficult words for me are words like “also” or “but” because there are no images for them.

When I have to learn expressions or a sequence of long sentences, I write them down in colours. I enjoy and notice colour a lot in everyday life. I remember the colour of single objects in places where I was a long time ago. Colours are very important when I learn. For example, I write nouns is one colour and verbs in another. Colours are like categories for me and they make learning easier. My brain also prefers creating things to just remembering them.

I think it’s very important to know what your brain likes doing and to use its strong points.

Słowniczek

brain - mózg, umysł

learner - osoba ucząca się

contents - treść

strange - obcy, dziwny

next to - obok

angry - zły

bored - znudzony

to have fun - dobrze się bawić

to memorize - zapamiętać

shocking - szokujący, zaskakujący

association - skojarzenie

easy to remember - łatwy do zapamiętania

immediately - natychmiast

to compare - porównywać

visualize - wyobrazić sobie, przedstawić sobie

already - już

even though - chociaż

also - również, także

image - obraz, obrazek

expression - wyrażenie

sequence - sekwekcja

sentence - zdanie

to write (something) down - zapisać (coś)

to enjoy (something) - cieszyć się (czymś)

everyday life - codzienne życie

object - przedmiot

easy - łatwy

easier - łatwiejszy

strong points - mocne strony

 

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Jak uczę się angielskiego

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.