Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Szkoły przyszłości

Szkoły przyszłości

Dzieci niezbyt lubią chodzić do szkoły. Nie znoszą sprawdzianów i zadań domowych. Kiedy mówimy o idealnych szkołach w klasie, na przerwach lub po lekcjach, to nasze pomysły na lepsze szkoły w przyszłości są bardzo podobne.

Sądzimy, że w takich szkołach nie powinno być nauczycieli. To oznacza, że nie będzie sprawdzianów ocenianych przez nauczycieli. Dzieci wszystkiego nauczą się od komputerów. Lekcje nie będą trudne, gdyż lekcje z komputerem są łatwe. Dzieci nie decydują o swojej edukacji, ale są ważne powody, aby się uczyć w domu.

Nauka przy komputerze może przynieść lepsze efekty, bo program edukacyjny jest bezstronny i ma tylko jednego „ucznia”. W szkole nauczyciel poświęca czas kilkunastu uczniom naraz. Poza tym szkoły nie zawsze są bezpieczne, a w domu nic nam nie grozi.

Podoba mi się pomysł uczenia się w domu, ale lubię także spotykać się z ludźmi. Myślę, że rację mają także ci dorośli, którzy uważają, że szkoły powinny być przygotowaniem do życia w przyszłości. W takim wypadku duże szkoły, a szczególnie szkoły integracyjne są bardzo ważne. Mój kolega chodzi do dużej szkoły integracyjnej i bardzo ją lubi. Może w przyszłości dzieci będą mogły wybrać między chodzeniem do szkoły a nauczaniem w domu?

Schools of the future

Children do not like going to school very much. They hate tests and homework. When we talk about our ideal schools in class, in breaks or after lessons, we have very similar ideas for better schools in the future.

We think that there should not be teachers in such schools. This means that there will not be tests marked by teachers. Children will learn everything from computers. Lessons will not be difficult because computer lessons are easy. Children do not make decisions about education but there are some important reasons for children to study at home.

Learning from a computer may have better effects, because educational software is impartial and it has only one “student”. In a school a teacher devotes his attention to several students at the same time. Besides, schools are not always safe, and at home there is no danger for us.

I like the idea of learning at home but I also like meeting people. I think that adults are right when they say that schools should be a preparation for future life. In that case big schools and especially integrated schools are very important. My friend goes to a large integrated school and he likes it very much. Perhaps in the future children will be able to choose between going to school and learning at home?

Słowniczek

ideal - idealny

similar - podobny

idea - pomysł

think - myśleć

there should not be - nie powinno być

mean - znaczyć

mark - poprawiać

everything - wszystko

stop - przestać

important - ważny

reason - powód

educational software - program edukacyjny

impartial - bezstronny

at the same time - jednocześnie

besides - poza tym

safe - bezpieczny

be right - mieć rację

preparation - przygotowanie

integrated school - szkoła integracyjna

choose - wybierać

between - między

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Szkoły przyszłości

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.