Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Kim chcę być w przyszłości

Kim chcę być w przyszłości

Każdy nastolatek wie bardzo dobrze, jakie są dwa najczęstsze tematy rozmów z dorosłymi: szkoła i plany zawodowe. Niezależnie od tego, jak bardzo dorośli są zajęci swoim własnym życiem, zawsze korzystają z okazji, żeby zadać swoje ulubione pytania: „Jak tam w szkole?” i „Kim chcesz być w przyszłości?”. Większość nastolatków ma gotową odpowiedź na pierwsze pytanie, ale na drugie nie. Nie chcesz wydać się śmieszny czy głupi, więc mówisz coś w rodzaju: „Chcę być nauczycielem”. Mówisz tak, ale nie myślisz tego na serio. Masz szczęście, jeśli nie zapytają cię, dlaczego. Większość nastolatków marzy o tym, aby być bogata i sławna jak modelki, gwiazdy muzyki pop, mistrzowie sportu albo biznesmeni, którym udało się odnieść sukces.

Ja nie mam kłopotu z odpowiedzią na takie pytania, bo wiem dokładnie, co chcę robić w przyszłości. Chcę być lekarzem, bardzo szczególnym lekarzem. Chcę ratować życie ludzi, którzy są ofiarami wypadków na drogach.

Każdego dnia słyszymy o licznych wypadkach na polskich drogach. Ich liczba wzrasta zwłaszcza w weekendy. Rodzice często zabierają mnie samochodem za miasto. Czasem widzimy ludzi, którzy czekają na pomoc na poboczu drogi. Kiedy zostanie się rannym w wypadku drogowym, bardzo ważne jest, aby szybko otrzymać pomoc. Czasem boli całe ciało albo jest się w szoku lub nieprzytomnym. Wypadki drogowe są bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia i życia i zazwyczaj natychmiast potrzebujemy pomocy lekarskiej.

Chciałbym zostać lekarzem, który jeździ karetką albo lata helikopterem do ludzi, którzy potrzebują pomocy po wypadku drogowym. W przyszłości chciałbym posiadać helikopter i kilka świetnie wyposażonych karetek i mieć zespół wspaniałych lekarzy, którzy pracowaliby dla mnie. Marzę o tym, aby mieć karetki dostępne o różnych porach, aby móc ratować życie.

Jeśli spełni się moje marzenie i odniosę sukces, zainwestuję część swoich pieniędzy w projekty, które zwiększą bezpieczeństwo na polskich drogach. Myślę, że Polska będzie miała w przyszłości wiele autostrad. Kierowcy, którzy pokonują samochodem duże odległości, zawsze ryzykują, że zasną z powodu monotonii. W niektórych krajach na poboczach ustawia się rzeźby z niezwykłych elementów, mających pobudzać umysł kierowców, aby nie zasypiali. W przyszłości chciałbym zobaczyć takie obiekty na poboczach dróg i autostrad w moim kraju. Poza tym na poboczach ustawiłbym wielkie tablice z napisami „Życie jest bezcenne”.

What I want to be in the future

Every teenager knows very well what are the two most common topics of conversation with adults: his or her school and ambition. No matter how busy adults are with their own life, they always get an opportunity to ask their favourite questions: ”How’s school?” and “What do you want to be in the future?”. The majority of teenagers have a ready answer to the first question but not to the second. You don’t want to appear funny or stupid so you say something like: “I want to be a teacher”. You say this but you don’t mean it. You’re lucky if they don’t ask you the why question. Most teenagers dream about being rich and famous like top models, pop stars, champion sportsmen or successful business people.

I don’t have a problem with answering such questions because I know exactly what I want to do in the future. I want to be a doctor, a very special doctor. I want to save the lives of people who are victims of road accidents.

Every day we hear about a lot of accidents on Polish roads. The number goes up especially at weekends. My parents often take me in our car outside the city. Sometimes we can see people who are waiting for help on the side of the road. When you’re injured in a road accident it’s very important to get help quickly. Sometimes your whole body hurts or you are in a shock or lying unconscious. Road accidents are very dangerous for our health and life and we usually need doctor’s help immediately.

I’d like to be a doctor who goes in an ambulance or a sanitary helicopter to the people who call for emergency from the road. In the future, I’d like to own a helicopter and several high tech ambulances and have a team of excellent doctors work for me. It’s my dream to have ambulances available in different in time to save someone’s life.

If my dream comes true and if I’m successful, I’ll invest some of my money in projects that can improve safety on Polish roads. I think Poland will have a lot of motorways in the future. People driving long distances are always in danger of falling asleep because of the monotony of driving. In some countries they line the side of the motorway with sculptures of unusual elements to stimulate the brain and keep drivers awake. I’d like to see such objects along the roads and motorways in my country in the future. I’d also put huge billboards on the side of the roads with the words: “You can’t put a price on life”.

Słowniczek

common - powszechny, popularny

conversation - rozmowa

adult - dorosły

ambition - ambicja

no matter how... - niezależnie od tego, jak...

busy - zajęty

always - zawsze

opportunity - okazja

favourite - ulubiony

majority - większość

ready - gotowy

to appear - wydawać się

funny - zabawny, śmieszny

stupid - głupi

something like... - coś w rodzaju...

to dream about - marzyć o

rich - bogaty

famous - sławny

champion sportsman - mistrz sportu

exactly - dokładnie

to save - ratować, ocalać

victim - ofiara

road accident - wypadek drogowy

especially - zwłaszcza, szczególnie

injured - ranny

quickly - szybko

whole - cały

to hurt - boleć

to be in a shock - być w szoku

unconscious - nieprzytomny

dangerous - niebezpieczny

usually - zazwyczaj

immediately - natychmiast

ambulance - karetka

emergency - nagły wypadek

several - kilka

team - zespół, drużyna

excellent - świetny, znakomity

available - dostępny

to improve - ulepszyć, udoskonalić

safety - bezpieczeństwo

motorway - autostrada

to fall asleep - zasnąć

monotony - monotonia

sculpture - rzeźba

to stimulate - pobudzać

driver - kierowca

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Kim chcę być w przyszłości

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.