Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Mój ulubiony dzień w szkole

Mój ulubiony dzień w szkole

Bardzo lubię swoją szkołę, ale czasami zdarzają się złe dni w moim szkolnym życiu. Mam zły dzień w szkole, gdy spóźniam się na lekcję, zostawiam zeszyt w samochodzie taty lub gdy nie mam zadania domowego. Taka sytuacja jest niedobra, ponieważ nie lubię, gdy nauczyciele są rozgniewani. Boję się ich, kiedy się złoszczą.

Lekcje w szkole także mogą sprawić, że mój dzień jest dobry lub zły. Jest zły, kiedy mam matematykę lub historię, ponieważ te przedmioty są dla mnie naprawdę trudne.

W tym roku moim ulubionym dniem w szkole jest piątek. Tego dnia nie mamy zbyt wiele lekcji i są one dla mnie łatwe. Najpierw mam informatykę, następna lekcja to angielski, a ostatnia to wf. Bardzo lubię te lekcje.

Pierwszą lekcję mamy w pracowni komputerowej. W czasie tej lekcji jest dużo interesujących zajęć, bo nasz nauczyciel ma znakomite oprogramowanie. Na przykład możemy rysować obrazki, tworzyć świąteczne kartki na Boże Narodzenie lub zaproszenia na urodziny. Pod koniec lekcji nasz nauczyciel daje nam około dziesięciu minut na sprawdzenie naszych specjalnych skrzynek elektronicznych na listy po angielsku. Potem rozmawiamy o tych listach na lekcji angielskiego.

W piątki mamy dwie lekcje angielskiego. Jedna z nich jest poświęcona śpiewaniu. Co tydzień wybieramy jedną spośród czterdziestu piosenek w języku angielskim i rozmawiamy o niej oraz śpiewamy ją w klasie. Objaśniamy tekst piosenki, ćwiczymy nowe słowa i wyrażenia. Kiedy tekst jest łatwy, rozmawiamy o zespole lub wykonawcy. Interesujące informacje o popularnych wykonawcach można znaleźć w czasopismach muzycznych oraz w Internecie. Odwiedzamy także strony internetowe najpopularniejszych zespołów i piosenkarzy. Nasza nauczycielka zawsze chce wiedzieć, dlaczego podoba nam się dana piosenka. To bardzo trudne pytanie. Zawsze odpowiadamy tak samo: „Lubię tę piosenkę, bo jest fajna” albo „wprawia mnie w radosny nastrój”. Na koniec słuchamy naszej ulubionej piosenki i śpiewamy ją w klasie w stylu karaoke.

Co miesiąc wybieramy ulubioną piosenkę miesiąca. Tytuły naszych dziesięciu przebojów od września do czerwca zamieszczamy na specjalnej tablicy. Kiedy patrzymy na nie kilka miesięcy później, jesteśmy zdziwieni widząc, że one nie są już naszymi ulubionymi piosenkami!

Ostatnią lekcją w piątek jest lekcja wychowania fizycznego, a to oznacza granie w siatkówkę. Trudno jest nie lubić wf-u!

Jest piątek rano. Mój ulubiony dzień tygodnia. Jestem w klasie. Mamy lekcję angielskiego. Patrzę na koleżanki i kolegów. Nie odrabiają zadania pod ławkami, nie żują gumy i nie są niegrzeczni! Nasza nauczycielka nie złości się. Nawet się uśmiecha!

Czy jest tak dlatego, że po piątku jest sobota i niedziela?

My favourite day at school

I like my school very much, but there are bad days in my school life sometimes. I have a bad day at school when I am late for a lesson, leave a notebook in my Dad’s car or when I do not have my homework. That is a bad situation because I do not like it when my teachers are angry. I am afraid of them when they get angry.

My lessons at school can also make my day good or bad. It is a bad day when I have Maths or History because these subjects are difficult for me.

My favourite day at school this year is Friday. We do not have too many lessons on this day and Friday lessons are easy. I have got Computer Studies first, English is my next lesson and P.E. (Physical Education) is my last lesson. I like these lessons very much.

We have got the first lesson in our computer room. There are a lot of interesting activities in this lesson because our teacher has got some brilliant software. For example, we can draw pictures, make Christmas cards or invitations to a birthday party. At the end of the lesson our teacher allows us about ten minutes to check our special e-mail boxes for letters in English. Then we can talk about the letters in our English lesson.

We have two English lessons on Fridays. One of them is a singing lesson. Every week we choose an English song from our list of forty songs to talk about and sing in class. We explain the lyrics and practise new words and phrases. When the lyrics are easy, we talk about the band or the singer. We can find interesting information about popular singers in music magazines and on the Internet. We also visit web pages of the most popular bands and singers. Our teacher always wants to know why we like a particular type of song. This is a very difficult question. We always give the same answer: “I like the song because it’s cool” or “because it makes me happy”. Finally, we listen to our favourite song and sing it in class in a Karaoke style. Every month we choose our favourite song of that month. We put the titles of the top ten songs from September to June, on a special noticeboard. When we look at them a few months later we are surprised to see that they aren’t our favourite songs any more.

The last lesson on Friday is P.E. and this means playing volleyball. It’s difficult not to like P.E.!

It is Friday morning. My favourite day of the week. I am in class. We are having an English lesson. I’m looking at my friends. They are not doing homework under their desks, they are not chewing gum and they are not being naughty! Our teacher is not angry. In fact, she is smiling!

Is it so because after Friday it is Saturday and Sunday?

Słowniczek

bad - zły

late - spóźniony

leave - zostawić

angry - zły, rozgniewany

be afraid of - bać się czegoś / kogoś

really difficult - naprawdę trudny

last - ostatni

activities - zajęcia

brilliant - znakomite

software - oprogramowanie

draw - rysować

invitation - zaproszenie

check - sprawdzić

box for letters - skrzynka na listy

choose - wybierać

talk about - rozmawiać

explain - wyjaśniać

lyrics - słowa piosenki

practise - ćwiczyć

phrase - wyrażenie

easy - łatwe

band - zespół

web pages - strony internetowe

particular type - konkretny rodzaj

popular - popularne

answer - odpowiedź

month - miesiąc

title - tytuł

top ten - dziesięć najlepszych

surprised - zdziwieni

are not ... any more - nie są już

volleyball - siatkówka

mean - znaczyć

now - teraz

under - pod

chew gum - żuć gumę

naughty - niegrzeczny

smile - uśmiechać się

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Mój ulubiony dzień w szkole

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.