Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Mój ulubiony artysta z przeszłości

Mój ulubiony artysta z przeszłości

Jednym z moich ulubionych przedmiotów w szkole jest sztuka. Lubię ten przedmiot z dwóch powodów. Po pierwsze, nasza nauczycielka sztuki pokazuje nam, jak wyrażać uczucia poprzez rysowanie i malowanie. Mamy dużo zabawy i dużą swobodę podczas tworzenia naszych własnych dzieł sztuki. Po drugie, nauczycielka mówi nam, jak patrzeć na obrazy zawodowych artystów. Często opowiada nam o życiu artystów, których obrazy oglądamy w książkach w klasie albo podczas wycieczek do muzeum. Podczas jednej z lekcji pokazała nam katalog z kolorowymi reprodukcjami obrazów Gauguina. W domu mam inny katalog z reprodukcjami obrazów Gauguina i van Gogha. Kilka lat temu moi rodzice kupili je na wystawie obrazów tych malarzy. Zainteresowałam się tymi dwoma artystami i zaczęłam od studiowania ich życia. To pomaga mi zrozumieć ich sztukę.

Paul Gauguin urodził się w 1848 r. w Paryżu. Rok później jego rodzina wyemigrowała do Peru, aby uciec przed rewolucją. Ojciec Gauguina zmarł w czasie podróży. Przez następnych sześć lat, od 1849 do 1855, matka i dzieci mieszkały u zamożnych i wpływowych krewnych w Limie. Babka Gauguina, Flora, pochodziła z hiszpańskiej rodziny arystokratycznej, a jej ojciec był potomkiem bogatych kolonistów. Wczesne dzieciństwo spędzone w Peru musiało być najszczęśliwszym i najważniejszym okresem w życiu Gauguina. To być może wyjaśnia, dlaczego nie mógł znaleźć spokoju i szczęścia nawet w życiu rodzinnym w Paryżu i Kopenhadze.

Od kiedy jego matka wróciła z dziećmi do Paryża w 1855 roku, Gauguin wciąż uciekał z Francji i odrzucał cywilizację zachodnią. W latach 1861-1865 służył w marynarce handlowej, a potem we francuskiej flocie. W roku 1886 mieszkał w Bretanii, rok później wyjechał do Panamy, a potem na Martynikę. W następnym roku powrócił do Bretanii i został tam aż do 1891 roku. W tym roku odwiedził swoją rodzinę w Kopenhadze i wyjechał na Tahiti. Jeszcze raz powrócił do Paryża w 1893 roku i urządził wystawę swoich prac z Tahiti. Ale dwa lata później opuścił Paryż i Francję na zawsze. Dwa lata przed śmiercią przeniósł się z Tahiti na Markizy, gdzie zmarł 8 maja 1903 r.

Gauguin często brał udział w wystawach impresjonistów od 1879 do 1886 roku, ale rozczarował się impresjonizmem i rozwinął własną technikę malarską. Jego długi pobyt na Tahiti, umiłowanie pierwotnej kultury i dzikiego krajobrazu zmieniły jego życie i ukształtowały go jako artystę. Znajomość biografii Gauguina jest bardzo ważna, aby móc zrozumieć i docenić jego obrazy - ich kolory, atmosferę, kształty i postacie.

My favourite artist of the past

One of my favourite school subjects is Art. I like this subject for two reasons. Firstly, our Arts teacher shows us how to express ourselves through drawing and painting. We have much fun and freedom creating our own works of art. Secondly, our Arts teacher tells us how to look at a painting of a professional artist. She often tells us about the lives of artists whose paintings we study from our books in class or on a trip to a museum. In one of the classes our teacher showed us a catalogue with colour reproductions of the paintings by Gaugain. I have another catalogue with reproductions of Gauguin’s and van Gogh paintings at home. A few years ago my parents bought it at the van Gogh and Gauguin exhibition. I became interested in the two artists and started by studying their lives. It helps me understand their art.

Paul Gauguin was born in Paris in 1848. One year later the family emigrated to Peru to escape the revolution. Gauguin’s father died on the journey.

For the next six years, between 1849 and 1855, Gauguin’s mother and the children stayed with her wealthy and powerful relatives in Lima. Gauguin’s grandmother, Flora, was of Spanish aristocratic origin and her father was a descendant of wealthy Peruvian settlers. Gauguin’s early childhood in Peru must have been the happiest and most important time of his life. This perhaps explains why Gauguin could not find peace and happiness even in his family life in Paris and Copenhagen.

Ever since his mother returned with her children to Paris in 1855, Gauguin continually escaped from France and rejected Western civilisation. From 1865 to 1871 he served in merchant marine and then in French navy. In 1886 he lived in Britanny and a year later left for Panama, then Martinique. He returned to Britanny the next year and remained there until 1891. That year he visited his family in Copenhagen and went to Tahiti. The returned to Paris once again in 1893 where he exhibited his Tahitan work. But two years later he left Paris and France forever. Two years before his death, Gauguin moved from Tahiti to the Marquesas Islands where he died on the 8th of May, 1903.

Gauguin often exhibited at Impressionist exhibitions from 1879 till 1886 but became disappointed with Impressionism and developed his own technique. His long stay in Tahiti and his love of primitive culture and wild landscape changed his life and shaped him as an artist. It is very important to know Gauguin’s biography to understand and appreciate his paintings - their colours, atmosphere, forms and figures.

Słowniczek

favourite - ulubiony

art - sztuka

to express - wyrazić

drawing - rysowanie

painting - malowanie

freedom - wolność, swoboda

to create - tworzyć

own - własny

work of art - dzieło sztuki

to look at - patrzeć na

painting - obraz

Professional - zawodowy

often - często

catalogue - katalog

reproduction - reprodukcja

a few years ago - kilka lat temu

exhibition - wystawa

to understand - rozumieć

to escape - uciekać

revolution - rewolucja

on the journey - w drodze

to stay - przebywać

wealthy - bogaty

powerful - potężny

relative - krewny

aristocratic - arystokratyczny

origin - pochodzenie

descendant - potomek

settler - osadnik

childhood - dzieciństwo

perhaps - być może

to explain - wyjaśniać

continually - wciąż, stale

to reject - odrzucać

to serve - służyć

merchant marine - marynarka handlowa

navy - flota

to leave - zostawić, opuścić (coś, kogoś)

to leave for - wyjechać do

to remain - pozostać

until - aż do jakiegoś momentu)

from... till... - od... do...

disappointed - rozczarowany

stay - pobyt

primitive - pierwotny

wild - dziki

landscape - krajobraz

to change - zmieniać

to shape - kształtować

to apreciate - doceniać

form - kształt, forma

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Mój ulubiony artysta z przeszłości

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.