Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Funkcje miast

Funkcje miast

Miasto to intensywnie zabudowany obszar zamieszkiwany przez ludność wykonującą zawody pozarolnicze.

Głównymi cechami miasta są:

- zwarta zabudowa,

- duża gęstość zaludnienia,

- zatrudnienie ludności w zawodach pozarolniczych (mogą być odstępstwa od tej reguły),

- zazwyczaj dobrze rozwinięta infrastruktura komunalna (wodociągi, gazociągi, kanalizacja, drogi, sieć tramwajowa itp.),

- posiadanie praw miejskich nadanych przez władze państwowe (w niektórych krajach nie nadaje się praw miejskich, a miastem automatycznie staje się jednostka osadnicza, która ma określoną liczbę mieszkańców).

Urbanizacja to proces przemian w sieci osadniczej prowadzący do zwiększania się roli miast w stosunku do osiedli niemiejskich.

Urbanizacja może zachodzić poprzez:

- rozbudowę miast istniejących,

- zakładanie nowych miast,

- przekształcanie się wsi w miasta,

- upodabnianie się wsi do miast pod względem wyglądu i warunków bytowych ludności określane jest to jako semiurbanizacja.

W geografii osadnictwa istnieje pojęcie funkcji miastotwórczej. Jest to dział gospodarki narodowej, który prowadzi do powstania i rozwoju miasta. Duże skupienie ludności stwarza warunki do rozwoju innych działów gospodarki, określanych jako funkcje uzupełniające. Głównymi funkcjami miastotwórczymi są:

1. Funkcja przemysłowa - powstanie wielu miast związane było z wydobyciem surowców mineralnych lub rozwojem przemysłu przetwórczego. W mniejszych miastach funkcję przemysłową może pełnić rzemiosło.

2. Funkcja usługowa, z której można wydzielić:

- funkcję transportową - szczególnie widoczną w miastach portowych, miastach nadgranicznych oraz tradycyjnych węzłach komunikacyjnych;

- funkcję handlową - w każdym mieście dobrze rozwinięty jest handel detaliczny i hurtowy, pierwsze miasta powstawały jako ośrodki wymiany handlowej;

- funkcję kulturalną, naukową i oświatową - prawie w każdym mieście istnieją instytucje kulturalne (teatry, kina, muzea), szkoły, uczelnie lub instytuty badawcze;

- funkcję medyczną - ze względu na istniejące szpitale i ośrodki medyczne o znaczeniu wykraczającym poza miasto;

- funkcję turystyczną - miasta w atrakcyjnych regionach turystycznych, miasta zabytkowe i pielgrzymkowe;

- funkcję administracyjną - wiekszość miast jest siedzibą władz państwowych lub samorządowych (wojewódzkich, powiatowych lub gminnych).

Większość miast posiada na swoich peryferiach użytki rolne. W związku z tym pełni również funkcję rolniczą. W niektórych małych miastach mieszka duża liczba osób zajmujących się rolnictwem.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Funkcje miast

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.