Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Przedmiot badań nauk geograficznych

Przedmiot badań nauk geograficznych

Słowo „geografia” wywodzi się ze starożytnego języka greckiego. W języku tym ge to ziemia, a graphein - piszę, opisuję. Dosłownie więc geografia to opis Ziemi. Tak też pojmowano geografię od starożytności do XVIII wieku. Geografowie byli podróżnikami, którzy wędrując przez różne kraje opisywali później przyrodę, ludzi oraz ich zwyczaje. Najbardziej znanymi geografami starożytności i średniowiecza byli Strabon, Herodot i Ibrahim ibn Jakub. Jako pierwszy słowa „geografia” użył Eratostenes z Cyreny - Grek żyjący w Aleksandrii w III w p.n.e. Od XVIII wieku geografia zaczęła się gwałtownie rozwijać obejmując swym zakresem nowe dziedziny. Dzisiaj często zamiast geografia używa się pojęcia nauki geograficzne.

Geografia to nauka o powłoce ziemskiej i jej przestrzennym zróżnicowaniu pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym oraz o związkach, jakie zachodzą między jej elementami, a także pomiędzy środowiskiem geograficznym a działalnością człowieka.

Powłoka ziemska to zewnętrzna część naszej planety, jej głębokość i wysokość zależą od zasięgu działalności człowieka. Każdy element środowiska geograficznego tworzy odrębną powłokę (sferę). Sfery te wzajemnie się przenikają i wpływają na siebie. Są to:

- litosfera - powłoka skalna,

- atmosfera - powłoka powietrzna,

- hydrosfera - powłoka wodna,

- pedosfera - powłoka glebowa,

- biosfera - powłoka organizmów żywych.

Nauki geograficzne ze względu na przedmiot badań można podzielić na geografię fizyczną i geografię społeczno-ekonomiczną.

Twórcą nowożytnej geografii fizycznej jest niemiecki uczony Aleksander Humboldt (1769-1859). Geografia fizyczna zajmuje się przyrodniczym zróżnicowaniem powłoki ziemskiej.

Poszczególnymi komponentami powłoki ziemskiej zajmują się następujące nauki:

- geologia - nauka o skałach i budowie wnętrza Ziemi,

- geomorfologia - nauka o ukształtowaniu powierzchni Ziemi,

- meteorologia i klimatologia - nauki o pogodzie i klimacie,

- hydrologia - nauka o wodach,

- pedologia lub gleboznawstwo - nauka o glebach,

- biogeografia - nauka o szacie roślinnej i świecie zwierząt.

Pamiętaj, że wyżej wymienione nauki nie są działami geografii fizycznej. Geografia fizyczna korzystając z wyników badań wyżej wymienionych nauk, zajmuje się powłoką ziemską całościowo, znajdując powiązania między jej elementami.

Geografia społeczno-ekonomiczna zajmuje się przestrzennym zróżnicowaniem ludzkiej działalności społeczno-gospodarczej. Ojcem nowożytnej geografii społeczno-ekonomicznej jest niemiecki uczony Karol Ritter (1779-1859).

Ze względu na przedmiot badań wyróżniamy następujące działy geografii społeczno-ekonomicznej:

- geografia ludności,

- geografia polityczna,

- geografia osadnictwa,

- geografia przemysłu,

- geografia rolnictwa,

- geografia komunikacji,

- geografia turystyki,

- geografia handlu.

Ze względu na zakres badań geografię dzielimy na ogólną i regionalną.

Geografia ogólna zajmuje się wykrywaniem prawidłowości, które rządzą środowiskiem geograficznym lub działalnością społeczeństw ludzkich.

Geografia regionalna zajmuje się opisem oraz porównaniem poszczególnych regionów i krain pod względem przyrodniczym lub społeczno-gospodarczym.

Nauki geograficzne wchodzą w skład nauk o Ziemi. Oprócz geografii należą do nich:

- geologia - nauka badająca litosferę, jej budowę oraz czynniki i procesy w niej zachodzące;

- geofizyka, geodezja.

Bardzo ważną dla geografii nauką jest kartografia, czyli nauka o mapach, bez których badania geograficzne w wielu przypadkach nie byłyby możliwe.

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Geografia
  • Geografia fizyczna
  • Liceum
  • Geografia
  • Geografia fizyczna
  • Liceum
  • Geografia
  • Geografia fizyczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.