Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Hobby na całe życie

Hobby na całe życie

Drodzy Ratownicy Górscy,

Jestem polskim uczniem gimnazjum. Interesuję się sportami zimowymi. Mam szczęście, bo w mojej rodzinie jest kilkoro świetnych narciarzy. Są to mój tata, moja ciocia i mój wujek. Prawie przez całe życie jeżdżą na nartach w Tatrach polskich i słowackich. Od pięciu lat jeżdżą też na narty w Alpy francuskie i włoskie. Dwa lata temu uznali, że mój kuzyn Darek i ja umiemy jeździć na nartach na tyle dobrze, że możemy pojechać z nimi na 10 dni w Alpy francuskie. Zaczęliśmy jeździć na stoku ćwiczebnym, ale po kilku dniach dołączyliśmy do starszych i aż do końca ferii jeździliśmy razem z nimi. Ostatniego dnia poprosiliśmy jednego z instruktorów o fachową ocenę. Powiedział, że jeździmy bardzo dobrze. Załączam jego opinię.

Poza feriami w Alpach Darek i ja od grudnia do marca ćwiczymy jazdę na nartach w Polsce. W każdy weekend jeździmy na Jaworzynie Krynickiej. Wspaniale jest oglądać doświadczonych instruktorów i zawsze korzystamy z ich wskazówek. W przyszłym roku chcemy tam wziąć udział w kursie dla instruktorów narciarstwa. Kiedy dorosnę, chciałbym prowadzić lekcje jazdy na nartach dla osób, które spędzają ferie w górach. Wstąpiliśmy też do grupy ratowników-amatorów. Jesteśmy grupą ochotników, którzy pomagają zawodowym ratownikom górskim w chwilach, kiedy potrzeba wielu osób i wyposażenia. Organizowanie wielkich wypraw idących z pomocą ofiarom lawin w polskich górach nie jest tak popularne jak we francuskich, włoskich czy austriackich Alpach. Pomimo to coraz więcej młodych ludzi w Polsce zaczyna się interesować sportami zimowymi i zajmuje się snowboardem. Mogą być prawdziwym zagrożeniem dla narciarzy i innych snowboardzistów. Przez cały rok moja grupa ochotników pomaga informować młodych ludzi o niebezpieczeństwach wynikających z nieodpowiedzialnego zachowania w górach. Rozdajemy egzemplarze podręczników przetrwania i spotykamy się z naszymi równieśnikami w szkołach i rozmawiamy z nimi. Nie chcemy zniechęcić ich do robienia czegoś, co sprawia im przyjemność i w czym są dobrzy. Dlatego zazwyczaj opowiadamy im o naszych własnych przeżyciach w górach i o tym, czego nas one nauczyły.

W zeszłym roku w Alpach jeden z wczasowiczów, którzy jechali tym samym autobusem co my, w połowie ferii został złapany przez małą lawinę. Spędził noc na stoku góry w jamie, którą sam wykopał w śniegu. Na szczęście jego przyjaciele znaleźli go następnego dnia, zanim centrum ratowników mogło wysłać zespół ratowników. Tego dnia w Alpach była jedna duża i kilka małych lawin. Ten człowiek przeżył w krańcowo złych warunkach pogodowych, ponieważ wiedział, co zrobić, żeby uniknąć ryzyka. Cieszę się, że nasz podręcznik przetrwania zapewnia informację o tym, jak być czujnym na zmieniające się warunki pogodowe, jak wysyłać sygnały SOS, jak używać zestawu pierwszej pomocy - i wiele innych przydatnych wskazówek.

Przeżycie tego człowieka było dla mnie punktem zwrotnym. Teraz lepiej rozumiem, dlaczego mieszkańcy tamtych terenów nazywają lawiny „białą śmiercią”. Teraz jestem jeszcze bardziej zdecydowany, że chcę być świetnym narciarzem i snowboardzistą, ale chcę używać tych umiejętności, aby ratować ludzi, których porwała lawina albo którzy są uwięzieni w śniegu.

Chciałbym skontaktować się z innymi entuzjastami narciarstwa i snowboardingu. Mam pomysł na program wymiany dla młodych ochotników, którzy chcą zostać zawodowymi ratownikami. Rozmawiałem o tym z ratownikami z Krynicy, a oni zaproponowali swoją pomoc i wsparcie. Będę wdzięczny za dalsze informacje albo rady, jakie moglibyście mieć w związku z tym pomysłem.

Z poważaniem

Jarek Górski

A hobby for life

Dear Mountain Rescuers,

I am a Polish secondary school student interested in winter sports. I am lucky to have a few expert skiers in my family. They are: my dad, my aunt and my uncle. They have been skiing almost all their life in Polish and Slovak Tatras. For the past five years they have skied in the French and Italian Alps, too. Two years ago, they decided that my cousin Darek and I could ski well enough to go and stay with them for ten days in the French Alps. We started on a nursery slope but after a few days we joined the elders and skied with them for the rest of our holidays. On the last day we asked one of the local instructors for an expert opinion. He said we were very good at skiing. I am enclosing his opinion.

Apart from occasional holidays in the Alps, Darek and I practise skiing in Poland from December to March. Every weekend we go skiing on Jaworzyna in Krynica. It is great to watch expert instructors there and we always pick up some tips. Next year we want to do a course for skiing instructors there. I would like to run classes for holidaymakers when I grow up. We have also joined a group of amateur rescuers. We are a group of volunteers who help professional Mountain Rescue people at times when a lot of people and equipment is involved. Organizing a big mountain rescue for victims of avalanches in Polish mountains is not as common as it is in the French, Italian or Austrian Alps. Nevertheless, more and more young people in Poland are becoming keen on winter sports and take up snowboarding. They can create a real danger to skiers and other snowboarders. All year round my group of volunteer rescues help educate young people on the dangers of irresponsible behaviour in the mountains. We distribute copies of survival guides and meet our peers at schools and talk to them. We do not want to put them off doing something enjoy are good at. That is why we usually tell them about our own experiences in the mountains and what we learned from them.

Last year in Alps, one of the holidaymakers who travelled with us on the same bus got caught in a mini avalanche half-way through his holiday. He spent the night on a mountain-side in a snow hole which he made himself. Fortunately, his friends found him the next morning before the Mountain Rescue Centre could send a rescue team. There was one big and several smaller avalanches across the Alps on that day. The man survived in extremely bad weather conditions because he knew what to do to avoid and minimize the risk. I am glad that our survival guide provides information on staying alert to changing weather conditions, on sending distress signals, using first aid kit and many other useful tips.

That man’s experience was a turning point for me. Now I can better understand why local people call avalanches the “white death”. Now I am even more determined to become an excellent skier and snowboarder but I want to use my skills to rescue people who are caught in avalanches or trapped in snow.

I would like to get in touch with other skiing and snowboarding enthusiasts. I have an idea for an Exchange Program for young volunteers willing to become professional rescuers. I have talked about that with Mountain Rescue people in Krynica and offered their help and support. I will be grateful for any further information or advice you might have regarding this idea.

Yours faithfully,

Jarek Górski

Słowniczek

rescuer - ratownik

winter sports - sporty zimowe

a few - kilka

skier - narciarz

almost - prawie

Slovak - słowacki

past five years - minione 5 lat

to decide - zadecydować

well enough - wystarczająco dobrze

slope - stok

local - miejscowy

to be good at something - być dobrym w czymś

to enclose - załączyć

apart from - poza, oprócz

occasional - zdarzający się od czasu do czasu

to pick up - nauczyć się, przyswoić

tip - wskazówka

to run classes - prowadzić lekcje

holidaymaker - wczasowicz

volunteer - ochotnik

equipment - wyposażenie

involved - zaangażowany

rescue - akcja ratunkowa

avalanche - lawina

common - powszechny

nevertheless - niemniej jednak

to be keen on something - pasjonować się czymś

irresponsible - nieodpowiedzialny

copy - egzemplarz

survival - przetrwanie, przeżycie

peer - równieśnik

mountain-side - zbocze góry

fortunately - na szczęście

rescue team - grupa ratowników

extremely - bardzo, niezwykle

to minimize - zminimalizować

risk - ryzyko

glad - zadowolony

alert - czujny

distress signal - sygnał SOS

first aid kit - zestaw pierwszej pomocy

turning point - punkt zwrotny

determined - zdecydowany

caught - złapany

trapped - uwięziony

to get in touch - skontaktować się

support - poparcie

grateful - wdzięczny

regarding - w związku z

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Hobby na całe życie

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.