Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czy feminizm wywarł wpływ na nasze życie?

Czy feminizm wywarł wpływ na nasze życie?

Feminizm można zdefiniować jako ruch zmierzający do większej wolności dla kobiet. Nie sposób zaprzeczyć, że przyniósł on wiele pozytywnych rezultatów. Nie umiem sobie wyobrazić naszego życia w obecnych czasach bez wszystkich tych osiągnięć ruchu na rzecz wyzwolenia kobiet w przeszłości.

Naprawdę doceniam, że dzięki niemu kobiety w wielu krajach otrzymały takie same prawa jak mężczyźni. Obecnie obie płci mogą cieszyć się równymi szansami (możliwościami) w niemal każdej dziedzinie (np. edukacji, polityce i życiu rodzinnym). Bez wątpienia, kobiety przestały być traktowane jako gorsza kategoria istot ludzkich.

Aby to docenić, powinno się pamiętać, że nie tak dawno temu kobiety były uważane za niemądre, intelektualnie niedorozwinięte osoby. Nie posiadały prawa do studiowania na uniwersytetach. Gdyby idee feministyczne nie powstały w tamtych czasach, świat nie usłyszałby o tak mądrych kobietach jak Maria Skłodowska-Curie lub Virginia Woolf.

Przyznanie kobietom równych możliwości oznaczało danie im prawa do wyboru zawodu, co czyniło je niezależnymi od ich ojców i mężów. Kobiety udowodniły, że mogą być przedsiębiorcami, prawnikami, nauczycielkami, astronautkami i politykami.

Ponadto, w tym czasie miały miejsce zmiany w pozycji kobiety w rodzinie. Kobieta przestała być traktowana jak służąca i stała się prawdziwą partnerką swojego męża. Obecnie kobiety mogą decydować o swoim życiu. Same wybierają, czy wolą żyć same, wyjść za mąż czy się rozwieść. W końcu, udowadniają, że potrafią pracować zawodowo, być szczęśliwymi matkami i żonami.

Has feminism influenced our lives?

Feminism can be defined as the movement towards greater freedom for women. You cannot deny that it has brought a lot of positive results. It is impossible for me to imagine our lives nowadays without all the achievements of women’s liberation movement in the past.

I really appreciate the fact that thanks to it, in many countries women have been given the same rights as men. Nowadays both sexes can enjoy equal opportunities in almost every field (for example education, politics or family life). No doubt that women have stopped to be treated as inferior category of human beings.

To appreciate it, you should remember that not so long ago women were considered to be silly, intellectually underdeveloped creatures. They did not have the right to study at universities. If feministic ideas hadn’t come into being at that time the world wouldn’t have heard of such wise women as Maria Skłodowska-Curie or Virginia Woolf.

Giving women equal opportunities meant the right to choose a career, which made them independent of their fathers and husbands. Women have proved that they can be businesswomen, lawyers, teachers, astronauts or politicians.

What’s more, the changes in a woman’s position in the family took place at that time. A woman has stopped to be a servant and has become a real partner of her husband. Nowadays women can decide about their lives. They choose whether they prefer to be single, get married or even get divorced. Finally, they prove they are able to work professionally and be successful mothers and wives.

Słowniczek

movement - ruch

freedom - wolność

achievements - osiągnięcia

liberation - wyzwolenie

appreciate - doceniać

equal opportunities - równe możliwości, szanse

inferior - gorszy

be considered - być uważanym

underdeveloped - niedorozwinięty

wise - mądry

independent of - niezależny od

prove - udowodnić

servant - służący

get divorced - rozwodzić się

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.