Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czy politykom można jeszcze wierzyć?

Czy politykom można jeszcze wierzyć?

Nie ma na świecie kraju, w którym politycy byliby uczciwi. Gdy mamy do czynienia z krajem demokratycznym, politycy są przyjaźni i mili wobec swoich wyborców, gdy wybory mają się odbyć.

Polityka to najczęściej nieuczciwa gra dorosłych, która jest prowadzona w ich własnym interesie. W każdym zawodzie, a szczególnie w takich zawodach, w których ludzie mają do wypełnienia zadania publiczne, powinno się swoją rolę, swoją pracę traktować jako służbę dla dobra innych. Ludzie sami powinni się zmienić i codziennie stawiać sobie pytanie o prawdę: „komu właściwie służę? Czy byłbym w stanie powiedzieć komuś: nie, tego nie uczynię, ponieważ to nie służy prawdzie. Albo, być może, pieniądze są dla mnie najważniejsze w życiu i ja mógłbym zataić prawdę, gdybym otrzymał dużo pieniędzy”.

Wielu ludzi nie chce potwierdzić, że działa przeciwko prawdzie. Ich jedynym wyjaśnieniem jest: „Działam tak, ponieważ to jest moja praca”.

Gdy przysłuchujemy się politycznej debacie, musimy stwierdzić: To jest podłe. Podłe, bo politycy mówią ciągle o tym samym i nie przechodzą do rzeczy. Nie przechodzą do sedna sprawy, ponieważ nie są uczciwi. Bardzo rzadko dotrzymują tego, co obiecali przed wyborami. Często są także zależni od innych członków swojej partii, a także zależni od firm, które finansują ich wybory.

Zaufać politykom? Z pewnością nie! Polityka i uczciwość nie pasują do siebie!

Kann man Politikern noch vertrauen?

Es gibt kein Land auf der Welt, in dem Politiker ehrlich wären. Wenn wir mit einem demokratischen Land zu tun haben, dann sind Politiker freundlich und nett zu ihren Wählern, wenn die Wahlen stattfinden sollen.

Politik - das ist meistens ein unehrliches Spiel der Erwachsenen, das in ihrem eigenen Interesse gefÜhrt wird. In jedem Beruf und besonders in solchen Berufen, in denen die Leute Öffentliche Aufgaben zu erfÜllen haben, sollte man seine Rolle, seine Arbeit als Dienst fÜr das Wohl der anderen betrachten. Die Leute selbst sollten sich ändern und sich jeden Tag die Frage nach der Wahrheit stellen: Wem diene ich eigentlich? Wäre ich in der Lage, jemandem zu sagen: Nein, das tue ich nicht, weil das nicht der Wahrheit dient. Oder vielleicht ist Geld fÜr mich das Wichtigste im Leben und ich kÖnnte die Wahrheit verleugnen, wenn ich Geld bekommen wÜrde?

Viele Leute wollen nicht zugeben, dass sie gegen Wahrheit handeln. Ihre einzige Erklärung ist: Ich handle so, weil das meine Arbeit ist.

Wenn man einer politischen Debatte zuhÖrt, muss man feststellen: Das ist miserabel. Miserabel, weil die Politiker immer um den heißen Brei herum reden und nicht zur Sache kommen. Sie kommen nicht zum Kern der Sache, weil sie nicht ehrlich sind. Sehr selten halten sie, was sie vor der Wahl versprochen haben. Oft sind sie auch von anderen Mitgliedern in ihrer Partei abhängig oder von den Firmen, die ihre Wahl finanzieren.

Politikern vertrauen? Bestimmt nicht! Politik und Ehrlichkeit passen nicht zusammen!

Słowniczek

die Wahl, die Wahlen - wybór

der Wähler - wyborca

wählen, wählte, gewählt - wybierać

ehrlich - uczciwy

die Ehrlichkeit - uczciwość

unehrlich - nieuczciwy

der Erwachsene, die Erwachsenen - dorosły

führen, führte, geführt - prowadzić

öffentlich - publiczny

erfüllen, erfüllte, erfüllt - wypełniać

das Wohl - dobro, pomyślność

betrachten, betrachtete, betrachtet - traktować

die Wahrheit, die Wahrheiten - prawda

eigentlich - właściwie

in der Lage sein - być w stanie

die Wahrheit verleugnen - zataić prawdę

handeln, handelte, gehandelt - działać

feststellen, stelle fest, festgestellt - stwierdzać

miserabel - marny, podły, lichy

um den heißen Brei herum reden - mówić ciągle o tym samym

zur Sache kommen - przejść do rzeczy

halten, hielt, gehalten - trzymać, dotrzymać

abhängig sein von - być zależnym od

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Czy politykom można jeszcze wierzyć?

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.