Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Republika Federalna Niemiec przedstawia się

Republika Federalna Niemiec przedstawia się

Rzut oka na mapę wskazuje, że Niemcy leżą w centrum Europy. Ten kraj zajmuje powierzchnię 357 tyś. km2. Żadne inne europejskie państwo nie ma tak wielu sąsiadów. Niemcy graniczą z dziewięcioma państwami: Polską, Czechami, Austrią, Szwajcarią, Francją, Luksemburgiem, Belgią, Holandią i Danią. Najwyższą górą Niemiec jest Zugspitze (2962 m n.p.m.), najdłuższą rzeką jest Ren (865 km).

Niemcy składają się z 16 krajów związkowych (tzw. landów). Największy kraj związkowy to Bawaria, najmniejszy Brema. Republika Federalna Niemiec liczy 80,1 miliona mieszkańców. 86% wszystkich Niemców zamieszkuje w miastach. Największym miastem Niemiec jest Berlin (stolica kraju) z 3,4 milionami mieszkańców. Społeczeństwo Niemiec jest stare. Ponad 16 milionów obywateli liczy więcej niż 60 lat, natomiast jest mniej niż 13 milionów dzieci poniżej 15 roku życia.

Po drugiej wojnie światowej Niemcy zostały podzielone na dwa państwa. Pierwszym kanclerzem federalnym w zachodniej części został Konrad Adenauer.

W 1961 r. Niemiecka Republika Demokratyczna rozpoczęła budowę muru w Berlinie, który runął dopiero w 1989 r. Pomimo podziału Niemiec na NRD i Republikę Federalną oba państwa łączyło wiele wspólnego: historia, kultura, język i związki pokrewieństwa. One chroniły poczucie wspólnoty Niemców we wschodniej i zachodniej części. Od 3 października 1990 r. Niemcy są zjednoczone. 3 października jest od tego czasu świętem narodowym, „Dniem jedności Niemiec”.

Republika Federalna Niemiec jest demokracją parlamentarną. Głową państwa jest prezydent federalny, który reprezentuje kraj na zewnątrz. W kraju rządzi kanclerz federalny, który wraz z ministrami tworzy rząd.

Republika Federalna Niemiec należy do wiodących gospodarczo państw świata, jest członkiem Narodów Zjednoczonych, NATO, Grupy G-7 oraz jest członkiem założycielskim EWG, dzisiejszej Unii Europejskiej.

Bundesrepublik Deutschland stellt sich vor

Der Blick auf die Karte zeigt die Lage Deutschlands inmitten Europas. Das Land hat eine Fläche von rund 357 000 Quadratkilometern. Kein anderer europäischer Staat hat so viele Nachbarn. Deutschland grenzt an neun Länder: Polen, Tschechien, österreich, die Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Niederlande und Dänemark. Der grÖßte Berg Deutschlands ist Zugspitze (2962 m), der längste Fluss ist der Rhein (865 km).

Deutschland besteht aus 16 Bundesländern. Das grÖßte Bundesland heißt Bayern, das kleinste Bremen. Die Bundesrepublik Deutschland hat 80,1 Millionen Einwohner. 86% aller Deutschen sind in Städten zu Hause. Deutschlands grÖßte Stadt ist Berlin (Hauptstadt) mit 3,4 Millionen Einwohner. Die bundesdeutsche Gesellschaft ist Überaltert. Über 16 Millionen BundesbÜrger sind älter als 60 Jahre, dagegen gibt es nur wenig mehr als 13 Millionen Kinder unter 15 Jahren.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland in zwei Staaten geteilt. Der erste Bundeskanzler in der westlichen Teil wurde Konrad Adenauer.

1961 begann die DDR (Deutsche Demokratische Republik) mit der Einrichtung der Mauer in Berlin, die erst im November 1989 fiel. Trotz der Teilung Deutschlads in die DDR und die Bundesrepublik blieben Gemeinsamkeiten: Geschichte, Kultur, Sprache und verwandschaftliche Bindungen. Sie bewahrten das ZusammengehÖrigkeitsgefÜhl der Deutschen in Ost und West. Seit dem 3. Oktober 1990 ist Deutschland eins. Der 3. Oktober ist seit dieser Zeit als „Tag der Deutschen Einheit“ ein Nationalfeiertag.

Die Bundesrepublik Deutschland ist eine parlamentarische Demokratie. Staatsoberhaupt der BRD ist der Bundespräsident, der das Land nach außen vertritt. Im Land regiert der Bundeskanzler, der mit den Ministren die Regierung bildet.

Die Bundesrepublik Deutschland gehÖrt zu den fÜhrenden Wirtschaftsnationen der Erde, ist Mitglied der Vereinten Nationen, der NATO, der G-7-Staaten und GrÜndungsmitglied der EWG, der heutigen Europäischen Union.

Słowniczek

der Blick, die Blicke - spojrzenie, rzut oka

inmitten - w środku

die Fläche, die Flächen - powierzchnia

der Staat, die Staaten - państwo

86% aller Deutschen sind in Städten zu Hause - 86% wszystkich Niemców mieszka w miastach

die Gesellschaft, die Gesellschaften - społeczeństwo

überaltert - przestarzały, tu: stary

dagegen - natomiast

die Einrichtung, die Einrichtungen - urządzenie, założenie

die Mauer, die Mauern - mur

die Gemeinsamkeit, die Gemeinsamkeiten - wspólność

verwandtschaftlich - pokrewny

bewahren, bewahrte, bewahrt - zachowywać, chronić

das Zusammengehörigkeitsgefühl - poczucie wspólnoty

das Staatsoberhaupt - głowa państwa

nach außen - na zewnątrz

vertreten, vertrat, vertreten - zastąpić, reprezentować

das Gründungsmitglied, die Gründungsmitglieder - członek założycielski

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Republika Federalna Niemiec przedstawia się

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.