Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Igrzyska olimpijskie - sport staje się coraz bardziej komercjalny i coraz częściej jest igraszką polityki

Igrzyska olimpijskie - sport staje się coraz bardziej komercjalny i coraz częściej jest igraszką polityki

Zawody olimpijskie są dzisiaj największą imprezą sportową świata. Zostały ponownie zorganizowane w 1896 r. przez Pierre’a de Coubertin jako święto pokojowego współzawodnictwa sportowców i narodów. Co cztery lata organizowane są olimpiady letnie i zimowe.

Niektórzy ludzie twierdzą, że zawody olimpijskie popadły w kryzys. Uważam, że to twierdzenie jest słuszne. Myślę, że znaczenie sportu, szczególnie osiągnięć sportowych, jest zbyt duże w naszym dzisiejszym świecie. Sportowcy ryzykują często swoim zdrowiem, aby osiągnąć sukces. Obecnie sport zawodowy jest także ogromnym przemysłem. Duża rywalizacja istnieje dzisiaj nie tylko między sportowcami, lecz także między zakładami, które wytwarzają sprzęt sportowy i między laboratoriami medycznymi, które poszukują różnych lekarstw dla sportowców. Walka o to, aby osiągnąć sukces za wszelką cenę, oddziałuje na atmosferę między kibicami sportowymi. Coraz częściej dochodzi np. do skandalicznych bijatyk na stadionach piłkarskich.

Polityka i sport mieszają się obecnie coraz bardziej. Między wyborem miejsca zawodów olimpijskich a polityką istnieje ścisły związek.

Coraz częściej zawody olimpijskie są nie tylko współzawodnictwem sportowców, ale także widowiskiem. Olimpiadom i mistrzostwom świata towarzyszą różne imprezy kulturalne, które w ten sposób popularyzują kraj i jego kulturę. Ludzie chcą oglądać te imprezy, dlatego różne firmy finansują częściowo zawody olimpijskie. W ten sposób robią sobie samym reklamę. Oczywiście cała baza sportowa, np. stadiony sportowe, hotele dla sportowców itp. po olimpiadzie jest nadal eksploatowana. Uważam więc za uzasadnione, że duże sumy pieniędzy są wydawane na przygotowanie i przeprowadzenie zawodów olimpijskich.

Z ekonomicznego punktu widzenia znaczenie zawodów olimpijskich nie jest dzisiaj tak ważne jak wcześniej. Jest wiele imprez sportowych, które oferują sportowcom cenniejsze nagrody. Ale medal olimpijski pozostanie nadal dla każdego sportowca najbardziej pożądaną, prestiżową nagrodą.

Die Olympischen Spiele - der Sport wird immer kommerzieller und immer mehr zum Spielball der Politik

Die Olympischen Spiele sind heute die grÖßte Sportveranstaltung der Welt. Sie wurden 1896 von Pierre de Coubertin wieder als ein Fest des friedlichen Wettstreits der Athleten und VÖlker begrÜndet. Die Olympiaden im Sommer und im Winter sind alle vier Jahre organisiert.

Manche Leute behaupten, dass die Olympischen Spiele in eine Krise geraten sind. Ich finde diese Behauptung richtig. Ich meine, dass die Bedeutung des Sports, besonders der sportlichen Leistungen, in unserer heutigen Welt zu groß ist. Die Sportler riskieren oft ihre Gesundheit um den Erfolg zu leisten. Der Berufsport ist auch zur Zeit eine riesige Industrie. Die große Rivalität gibt es heute nicht nur zwischen den Sportlern, sondern auch zwischen den Betrieben, die die Sportgeräte herstellen und zwischen den medizinischen Laboratorien, die nach den verschiedenen Arzneimitteln fÜr die Sportler forschen. Der Kampf, um den Erfolg um jeden Preis zu erreichen, wirkt sich auf die Atmosphäre zwischen den Sportfanen. Immer häufiger kommt es z.B. zu wÜsten Schlägereien auf den Fußballstadien.

Die Politik und der Sport vermischen sich jetzt immer stätker. Zwischen der Auswahl des Ortes von den Olympischen Spielen und der Politik besteht ein enger Zusammenhang.

Immer wieder sind die Olympischen Spiele nicht nur die Wettstreite der Athleten und VÖlker, aber sie sind auch ein Schauspiel. Olympiaden oder Weltmeisterschaften begleiten verschiedene kulturelle Veranstaltungen, die auf diese Weise ihr Land und ihre Kultur bekannt machen. Die Leute wollen solche Veranstaltungen sehen, deshalb finanzieren teils verschiedene Firmen die Olympischen Spiele. Auf diese Weise machen sie fÜr sie die Werbung. NatÜrlich wird die ganze Sportbasis z.B. die Sportstadien, Hotels fÜr die Sportler u.a. nach der Olympiade weiter benutzt. Also, ich halte es fÜr gerechtfertig, dass die großen Summen Geldes in die Vorbereitung und DurchfÜhrung von Olympischen Spielen gesteckt sind.

Von dem Ökonomischen Standpunkt aus ist die Bedeutung der Olympischen Spiele heute nicht so wichtig als frÜher. Es gibt viele Sportveranstaltungen, die den Sportlern kostbarere Preise anbieten. Aber die olympische Medaille ist fÜr jeden Sportler weiter der begehrterte, prestigewerte Preis.

Słowniczek

der Spielball, die Spielbälle - przenośnie: igraszka

friedlich - pokojowy

der Wettstreit - współzawodnictwo

alle vier Jahre - co cztery lata

behaupten, behauptete, behauptet - twierdzić

in eine Krise geraten - popaść w kryzys

die Veranstaltung, die Veranstaltungen - impreza

den Erfolg leisten - osiągnąć sukces

wüst - skandaliczny

die Schlägerei, die Schlägereien - bijatyka

begleiten, begleitete, begleitet - towarzyszyć

auf diese Weise - w ten sposób

halten für - uważać za

der Zusammenhang - związek

begehrt sein - być pożądanym

forschen, forschte, geforscht - badać

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.