Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Malownicza Szwajcaria

Malownicza Szwajcaria

Szwajcaria, wybitnie górski kraj, leży w Europie zachodniej i ma pięciu sąsiadów: Austrię, Niemcy, Lichtenstein, Włochy i Francję. 60% powierzchni kraju zajmują Alpy. Na terenie Szwajcarii znajduje się ponad 20 czterotysięczników alpejskich, z których Dufour w masywie Monte-Rosa liczący 4634 m n.p.m. jest najwyższą górą. Alpy Wysokie i góry widokowe pogórza alpejskiego przyciągały w XIX wieku Anglików jako pierwszych turystów. Angielscy alpiniści uczynili ten kraj ulubionym celem podróży dla wspinaczy. Należy dodać, że od XVIII stulecia także literatura przyczyniła się do ożywienia turystyki zagranicznej w Szwajcarii. Za ojca szwajcarskiej turystyki można uznać Jean-Jacquesa Rousseau. On sam nazywał siebie chętnie „obywatelem Genewy”. Szwajcarskie Alpy zaliczają się obecnie do najbardziej znaczących obszarów turystyki zagranicznej świata. W tej części Alp zostały uruchomione pierwsze koleje linowe i zębate, jak również wyciągi narciarskie.

Wysoką pozycję w światowej gospodarce gwarantuje Szwajcarii niezawodny przemysł produkcji zegarków i farmaceutyczny. Także szwajcarskie rolnictwo jest bardzo dobrze rozwinięte. Swoim mlecznym produktom zawdzięcza Szwajcaria opinię kraju rolniczego, chociaż zaledwie 6% zatrudnionych pracuje w rolnictwie. Czekolada, ser szwajcarski i żywność dla dzieci znajdują koneserów na całym świecie.

W Szwajcarii są cztery oficjalne języki urzędowe. Około 75% Szwajcarów mówi po niemiecku, 20% po francusku, 4% po włosku i 1% posługuje się językiem retoromańskim. Niemieckojęzyczni Szwajcarzy posługują się zazwyczaj lokalnymi dialektami, które określa się pojęciem „SchytzerdÜtsch”.

Szwajcaria ma strukturę federacyjną i dzieli się na 26 kantonów (20 pełnych kantonów i 6 półkantonów).

Stolicą Szwajcarii jest Berno, jedno z najpiękniejszych średniowiecznych miast Europy. Starówka w Bernie wygląda tak, jak gdyby czas się tutaj zatrzymał. Szczególnie piękne są arkady, które otaczają uliczki starego miasta na długości ponad 6 kilometrów. Godne zobaczenia są także: gotycki ratusz, najpiękniejsza późnogotycka świątynia Szwajcarów - MÜnster St. Vinzenz i dzwonnica - stary i często przebudowywany symbol Berna. Zwierzęciem, będącym symbolem miasta jest niedźwiedź. Berno uchodzi także za najpiękniejsze w Europie miasto kwiatów.

W Bernie żył i pracował słynny fizyk - Albert Einstein. Tutaj opracował swoją teorię względności. Z Berna wywodzi się także malarz, Paul Klee.

Gdy zwiedzi się Szwajcarię, nie można już zapomnieć tego kraju. Gdybym mogła sobie na to pozwolić, pojechałabym tam jeszcze raz.

Die malerische Schweiz

Die Schweiz, ein ausgesprochenes Gebirgsland, liegt im Westeuropa und hat fÜnf Nachbarländer: österreich, Deutschland, Liechtenstein, Italien und Frankreich. 60% der Landesoberfläche entfällt auf die Alpen. Auf Schweizer Staatsgebiet befinden sich Über 20 Viertausender der Alpen, von denen die Dufour-Spitze im Monte-Rosa-Massiv mit 4634 Metern Über dem Meeresspiegel der hÖchste Berg ist. Die Hochalpen und die Aussichtsberge des Alpenvorlands hatten im 19. Jahrhundert vor allem die Engländer als erste Touristen angelockt. Englische Alpinisten machten das Land zum bevorzugten Reiseziel der Kletter. Es muss hier erwähnt werden, dass seit dem 18. Jahrhundert auch die Literatur dazu beigetragen hat, den Fremdenverkehr in der Schweiz zu beleben. Als Vater des Schweizer Tourismus kann Jean-Jacques Rousseau angesehen werden. Er selbst nannte sich gern „BÜrger von Genf“. Die Schweizer Alpen zählen heutzutage zu den bedeutendsten Fremdenverkehrsgebieten der Erde. In diesem Alpenteil wurden die ersten Seil- und Zahnradbahnen sowie Skilifte in Betrieb genommen.

Einen hohen Rang in der Weltwirtschaft garantieren der Schweiz die schweizer Uhren- und Pharmaindustrie. Auch die schweizer Landwirtschaft ist sehr gut entwickelt. Ihren Milchprodukten verdankt die Schweiz den Ruf, ein Agrarland zu sein, obwohl lediglich 6% der Berufstätigen in der Landwirtschaft arbeiten. Schokolade, schweizer Käse und Babynahrung finden ihre Liebhaber auf der ganzen Welt.

In der Schweiz sind vier offizielle Amtssprachen anerkannt. Rund 75% der Schweizer sprechen Deutsch, 20% FranzÖsich, 4% Italienisch und 1% Rätoromanisch als Muttersprache. Die Deutschschweizer sprechen gewÖhnlich ihre lokalen Dialekte, die unter dem Begriff „SchwytzerdÜtsch“ zusammengefasst sind.

Die Schweiz hat fÖderative Struktur und gliedert sich in 26 Kantone (20 Vollkantone und 6 Halbkantone).

Die Hauptstadt der Schweiz ist Bern, eine der schÖnsten mittelalterlichen Städte Europas. Die Altstadt Berns sieht aus, als wäre hier die Zeit stehen geblieben. Besonders schÖn sind die Arkaden, die Über sechs Kilometer die Gassen der Altstadt säumen. Sehenswert sind auch: das gotische Rathaus, das schÖnste spätgotische Gotteshaus der Schweizer - MÜnster St. Vinzenz und der „Zytgloggeturm“ (Glockenturm) - das alte, oft umgebaute Wahrzeichen Berns. Das Wappentier der Stadt ist der Bär. Bern gilt auch als die schÖnste Blumenstadt Europas.

In Bern lebte und arbeitete der berÜhmte Physiker Albert Einstein. Hier verfasste er seine Relativstheorie. Aus Bern ist auch der Maler Paul Klee hervorgegangen.

Wenn man die Schweiz besichtigt hat, kann man das Land schon nicht vergessen. Wenn ich mir das leisten kÖnnte, wÜrde ich gerne noch einmal dorthin fahren.

Słowniczek

verfassen, verfasste, verfasst - zredagować, napisać

hervorgehen, ging hervor, hervorgegangen (s) - wynikać, wywodzić się

säumen, säumte, gesäumt - otaczać

entfallen auf, entfiel, entfallen - przypadać na

erwähnen, erwähnte, erwähnt - wzmiankować

beleben, belebte, belebt - ożywić, pobudzić

ausgesprochen - wybitny

der Meeresspiegel - poziom morza

der Aussichtsberg, die Aussichtsberge - góra z widokiem

anlocken, lockte an, angelockt - nęcić

bevorzugt - ulubiony, uprzywilejowany

beitragen zu, trug bei, beigetragen - przyczyniać się do

die Seilbahn, die Seilbahnen - kolejka linowa

die Zahnradbahn - kolej zębata

der Skilift - wyciąg narciarski

in Betrieb nehmen - uruchomić

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Malownicza Szwajcaria

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.