Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

W każdej epoce młodzież musiała pokonywać własne problemy i konflikty. Które wydają ci się obecnie szczególnie znaczące i trudne?

W każdej epoce młodzież musiała pokonywać własne problemy i konflikty. Które wydają ci się obecnie szczególnie znaczące i trudne?

Problemy, które ludzie muszą w swoim życiu pokonywać są różnorodne i zależą od ich wieku. Można powiedzieć, że są problemy typowe dla dzieci, młodzieży, rodziców itd.

Coraz częściej młodzież ma u nas problemy z alkoholem, narkotykami, nikotyną. Niestety sięganie po alkohol czy narkotyki jest u nas modne wśród młodzieży. Wielu chłopców i dziewcząt nie wie, jak trudne lub czasami niemożliwe jest zerwanie z nałogiem. Te problemy mogą mieć niekorzystne następstwa, np. mogą stać się powodem konfliktów z prawem. To zjawisko jest tak duże, że budzi poważne obawy. Przyczyny sięgania po alkohol i narkotyki są oczywiście różnorodne, np. rosnące bezrobocie, „zła moda”, negatywne przykłady, złe towarzystwo.

Obecnie młodzież jest w szczególnie trudnym położeniu. Jej problemem jest także samotność. Rodzice troszczą się o pieniądze, o to, aby lepiej żyć. Mają coraz mniej czasu dla własnych dzieci. Nie mają w ogóle czasu, aby rozmawiać z dziećmi. Zatraca się kontakt między dziećmi a rodzicami. Dzieci poznają życie w szkole, na ulicy, ale nie w domu, od rodziców. Młodzież szuka innych kontaktów, aby tę lukę wypełnić. Tak powstają czasami najniebezpieczniejsze problemy: młodzież zaczyna przyjmować narkotyki.

Czasami zdarza się, że młodociani mają problemy i konflikty wśród rówieśników. Brakuje im akceptacji kolegów. Te problemy wynikają często stąd, że ktoś ma inny wygląd lub inne zainteresowania. Brak akceptacji odczuwa się szczególnie boleśnie. Dlatego młodzi ludzie chcieliby imponować swoim kolegom. Nierzadko rozumieją słowo „imponować” w fałszywym sensie, tzn. chcieliby zrobić coś niezwykłego, najczęściej negatywnego. Sięgają po narkotyki lub alkohol, aby rzeczywistość uczynić znośniejszą. Po kilku próbach są już uzależnieni.

Problemy młodzieży są nie tylko jej problemami. Rodzice, nauczyciele, wychowawcy także politycy są częściowo za nie odpowiedzialni i powinni postarać się je rozwiązać, ponieważ przyszłość młodzieży zależy od wszystkich.

Zu jeder Zeit hat die Jugend ihre eigenen Probleme und Konflikte bewältigen mÜssen. Welche erscheinen dir heute besonders bedeutsam und schwierig?

Die Probleme, die Leute in ihrem Leben bewältigen mÜssen, sind natÜrlich unterschiedlich und von ihrem Alter abhängig. Man kann sagen, dass es typische Probleme fÜr die Kinder, Jugendlichen, Eltern usw. gibt.

Immer häufiger hat die Jugend bei uns viele Probleme mit Alkohol, Drogen und Nikotin. Leider ist es bei uns mode unter den Jugendlichen, zu Alkohol oder Drogen zu greifen. Viele Jungen und Mädchen wissen nicht, wie es schwierig oder manchmal unmÖglich ist, mit diesen SÜchten aufzuhÖren. Diese Probleme kÖnnten ungÜnstige Folgen haben, z.B. sie kÖnnten verschiedene gesellschaftliche Konflikte mit dem Gesetz hervorrufen. Das ist bei uns beunruhigend, wie groß diese Erscheinung ist.

Die Ursachen sind natÜrlich verschieden, z.B. zunehmende Arbeitslosigkeit, „schlechte Mode“, „schlechte Vorbilder“, „schlechte Gesellschaft”.

Heutzutage ist die Jugend in einer besonders schwierigen Lage. Ihr Problem ist auch die Einsamkeit. Die Eltern kÜmmern sich um das Geld, um besser zu leben. Sie haben immer weniger Zeit fÜr ihre eigenen Kinder. Sie haben gar keine Zeit mit den Kindern zu sprechen. Der Kontakt zwischen den Kindern und den Eltern ist oft verloren. Die Kinder lernen das Leben in der Schule, auf der Straße kennen, aber nicht zu Hause, von den Eltern. Die Jugendlichen suchen nach anderen Kontakten, um die LÜcke auszufÜllen. So entstehen manchmal die gefährlichsten Probleme: sie nehmen Drogen.

Manchmal passiert es so, dass die Jugendlichen Probleme und Konflikte unter den Gleichaltrigen haben. Es fehlt ihnen an Akzeptanz von Kollegen. Diese Probleme kommen häufig daher, dass jemand ein anderes Äußeres hat, oder seine Interesse sind anders. Mangel an Akzeptanz spÜrt man besonders schmerzlich. Deshalb mÖchten die Jugendlichen ihren Kollegen imponieren. Nicht selten verstehen sie das Wort „imponieren“ im falschen Sinn d.h. sie wollen etwas UngewÖhnliches, meistens Negatives machen. Sie greifen zu Drogen oder Alkohol, um sich die Realität erträglicher zu machen. Nach einigen Versuchen sind sie schon abhängig.

Probleme der Jugend sind nicht nur ihre Probleme. Die Eltern, Lehrer, Erzieher auch Politiker sind teilweise fÜr sie verantwortlich und sie sollen sich MÜhe geben, um sie zu lÖsen, weil die Zukunft der Jugendlichen von allen abhängig ist.

Słowniczek

bewältigen, bewältigte, bewältigt - pokonać

erscheinen, erschien, erschienen - wydawać się

abhängig sein von - być zależnym od

greifen zu, griff, gegriffen - sięgać po

aufhören, hörte auf, aufgehört - zaprzestać, skończyć

das Gesetz, die Gesetze - prawo, ustawa

die Ursache, die Ursachen - powód, przyczyna

das Vorbild, die Vorbilder - wzór, przykład, model

die Arbeitslosigkeit - bezrobocie

teilweise - częściowo

die Einsamkeit - samotność

gefährlich - niebezpieczny

der Gleichaltrige, die Gleichaltrigen - rówieśnik

fehlen an, fehlte, gefehlt - brakować czegoś

das Äußere - wygląd zewnętrzny

der Mangel, die Mängel - brak, niedostatek

etwas Ungewöhnliches - coś niezwykłego

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.