Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Jaki powinien być współczesny człowiek?

Jaki powinien być współczesny człowiek?

Każdy człowiek powinien wyznawać idee humanizmu. Humanizm oznacza te wartości, które odróżniają nas od innych istot. Człowiek powinien walczyć przeciwko egoizmowi i nieuczciwemu dążeniu do zysków. Wielkimi humanistami w przeszłości byli Dante, Petrarka, Lessing, Herder, Goethe, Schiller. Próbowali oni zrozumieć człowieka i ukazywali piękno życia i świata.

W dzisiejszych czasach, w czasach techniki, człowiek zapomina o wielu wartościach. Ludzie dążą do pieniędzy i dla wielu jest to jedyny cel życia. Najważniejsze dla nich są kariera zawodowa, pomnażanie pieniędzy, zdobywanie władzy i prowadzenie interesów. Wielu z nich stwierdza później, że te wartości są przemijające i nie są szczęśliwi. Bardzo często nie są również tolerancyjni, np. wobec osób innego wyznania. Ludzie są również bezwzględni, małostkowi, bezczelni, zarozumiali i działają z wyrachowaniem. Często są zamknięci w sobie. Czasami nie chcą pomóc biednym i potrzebującym. Nie chcą nic z siebie dać ani dla innych, ani dla środowiska. To nie jest dobre. Na szczęście są ludzie wrażliwi, dobrzy, którzy pomagają osobom będącym w potrzebie.

Ludzie powinni być przyjaźni wobec siebie i środowiska. Powinni być otwarci na świat i tolerancyjni.

Dla mnie najważniejsze są: miłość, przyjaźń, wolność, sprawiedliwość, uczciwość i inne wartości moralne. To uszczęśliwia człowieka i daje mu spokój sumienia.

Wie soll der gegenwärtige Mensch sein?

Jeder Mensch soll von Ideen des Humanismus erfÜllt werden. Der Humanismus bedeutet diese Werte, die uns von den anderen Wesen unterscheiden. Der Mensch sollte gegen den Egoismus und unehrliches Profitstreben kämpfen. Große Humanisten waren in der Vergangenheit Dante, Petrarca, Lessing, Herder, Goethe, Schiller. Sie versuchten den Menschen zu verstehen und zeigten die SchÖnheit des Lebens und der Welt.

Heutzutage, in der Zeit der Technik vergisst der Mensch viele Werte. Die Menschen streben nach Geld und fÜr viele ist das Lebensziel. Das Wichtigste fÜr sie sind Berufskarriere, Geldvermehrung, Machtergreifung und GeschäftsfÜhrung. Viele von ihnen stellen später fest, dass diese Werte vergänglich sind und sie sind unglÜcklich. Sehr oft sind sie auch nicht tolerant, z.B. gegen Andersgläubigen. Die Leute sind auch rÜcksichtslos, kleinlich, frech, eingebildet und handeln berechend. Sie sind oft in sich verschlossen. Manchmal wollen sie den Armen und BedÜrftigen nicht helfen. Sie wollen nichts von sich geben weder fÜr andere noch fÜr die Umwelt. Das ist nicht gut. Zum GlÜck gibt es sensible, gute Leute, die den Personen, die in Not sind, helfen.

Die Menschen sollen menschenfreundlich, umweltfreundlich werden. Sie sollten weltoffen und tolerant sein.

FÜr mich sind das Wichtigste: Liebe, Freundschaft, Freiheit, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit und andere Moralwerten. Das beglÜckt den Menschen und gibt ein ruhiges Gewissen.

Słowniczek

erfüllen - wypełniać

sich entfalten - rozwijać się

kämpfen - walczyć

versuchen - próbować

die Schöncheit - piękno

vergessen - zapominać

streben nach - dążyć do

die Andersgläubigen - innowiercy

rücksichtslos - bezwzględny

kleinlich - małostkowy

frech - bezczelny

eingebildet - zarozumiały

berechend handeln - działać z wyrachowaniem

verschlossen - zamknięty w sobie

feststellen - stwierdzać

ein ruhiges Gewissen - spokój sumienia

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Jaki powinien być współczesny człowiek?

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.