Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Przemoc w telewizji

Przemoc w telewizji

Dzieci i młodzież poznają dzięki telewizji świat przemocy. Czy przemoc w telewizji powinna być zabroniona?

Dzikie pościgi, strzelaniny, branie zakładników... - jesteśmy przyzwyczajeni od dawna do tego, że w telewizji płynie krew. O upodobania dorosłych telewidzów nie da się, jak wiadomo, spierać. Problematyczne staje się jednak, gdy brutalne sceny przemocy są nadawane właśnie w programie przedwieczornym - a więc w czasie, w którym także wiele dzieci siedzi przed telewizorem. Przeciwnicy takiego układu programu twierdzą, że codzienne „przedstawianie” przemocy powoduje wzrost przemocy w naszej rzeczywistości.

W świecie, który pokazuje nam telewizja, rządzi przemoc. Codziennie na ekranie telewizora można obejrzeć morderstwa, strzelaniny, pokazane o wiele bardziej krwawo niż kiedyś. W parze z przemocą w wyimaginowanej rzeczywistości telewizyjnej idzie wzrost agresywnych tendencji, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży. Nie tylko telewizja jest za to odpowiedzialna, ale „wspiera” to zjawisko. Dramatyczne, szczególnie spektakularne przedstawianie aktów przemocy zachęca do użycia siły.

Co fascynuje młodzież w telewizji? Telewizja przemawia do uczuć młodzieży. Dzieje się tak szczególnie u tych młodych ludzi, którzy są pozostawieni samym sobie. Szukają oni w postaciach i sytuacjach, które telewizja pokazuje silnych emocji i wrażeń. Poza tym telewizja dla wielu młodych ludzi jest po prostu interesująca.

Przemoc w telewizji to przemoc przeciwko dzieciom i młodzieży. Coraz częściej naukowcy i lekarze ostrzegają, że przemoc, seks, brutalne reality-show mogą spowodować szkody psychiczne, powodują, że coraz częściej dzieci i młodzież „dziczeją”.

Tak więc nowe media niszczą dzieciństwo.

Gewalt im Fernsehen

Kinder und Jugendliche lernen im Fernsehen eine Welt der Gewalt kennen. Soll Gewalt im Fernsehen verboten werden?

Wilde Verfolgungsjagden, Schießereien, Geiselnahmen... - dass im Fernsehen Blut fließt, daran sind wir längst gewÖhnt. Über Geschmack des erwachsenen Fernsehpublikums lässt sich zwar bekanntlich nicht streiten. Problematisch wird es allerdings, wenn brutale Gewaltszenen bereits im Vorabendprogramm gesendet werden - also zu einer Zeit, in der auch sehr viele Kinder vor dem Fernseher sitzen. Gegner dieser Programmgestaltung behaupten, die tägliche Inszenierung von der Gewalt im Wohnzimmer hätte eine Zunahme der Gewalt auch in der Realität zur Folge.

In der Welt, die uns das Fernsehen zeigt, regiert die Gewalt. Täglich kann man im Bildschirm Morde, Schießereien ansehen, die in einer weitaus blutigeren Darstellung als frÜher sind. Mit der Gewalt zusammen geht die Zunahme der aggressiven Tendenzen, vor allem unter den Kindern und Jugendlichen. DafÜr ist das Fernsehen nicht allein verantwortlich, aber es fÖrdert sie. Dramatische, besonders spektakuläre Gewaltdarstellung ermutigt zu Gewaltanwendung.

Was fasziniert Kinder am Fernsehen? Das Fernsehen spricht die GefÜhle der Kinder an. Das ist besonders bei diesen jungen Menschen so, die zuviel sich selbst Überlassen sind. Sie suchen bei den Figuren, und Situationen, die das Fernsehen zeigt, starke Emotionen und EindrÜcke. Außerdem ist Fernsehen fÜr viele Jugendliche einfach spannend.

Die Gewalt im Fernsehen ist die Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Immer häufiger warnen Wissenschaftler und Ärzte vor den Folgen. Die Gewalt, Sex, brutale Reality-Shows kÖnnen psychische Schäden verursachen, lassen immer mehr Kinder verrohen.

Also, die neuen Medien vernichten die Kindheit.

Słowniczek

die Gewalt, die Gewalten - przemoc

verbieten, verbot, verboten - zabronić

wild - dziki

die Verfolgungsjagt, die Verfolgungsjagten - pościg

die Schießerei, die Schießereien - strzelanina

die Geiselnahme, die Geiselnahmen - wzięcie zakładnika

das Blut - krew

fließen, floss, geflossen - płynąć

die Darstellung, die Darstellungen - przedstawienie

gewöhnt an etw. sein - być przyzwyczajonym do czegoś

der Geschmack, die Geschmäcke - smak, gust, upodobanie

lassen, ließ, gelassen - zostawić, zaniechać, dać coś zrobić

senden, sendete, gesendet - wysyłać

die Gestaltung, die Gestaltungen - postać

behaupten, behauptete, behauptet - twierdzić

zur Folge haben - spowodować, pociągnąć za sobą

flimmern, flimmerte, geflimmert - migotać

der Bildschirm, die Bildschirme - ekran

weitaus - o wiele znaczniejszy

grassieren, grassierte, grassiert - grasować, panować

die Scheinwirklichkeit - rzeczywistość nierealna

die Zunahme, die Zunahmen - powiększenie, wzrost

offensichtlich - widoczne, jawne

verantwortlich sein - być odpowiedzialnym

fördern, förderte, gefördert - wspierać

ansprechen, sprach an, angesprochen - przemawiać do

die Kinder sind zuviel sich selbst überlassen - dzieci są za bardzo zdane na siebie

der Ausgleich, die Ausgleiche - wyrównanie

warnen, warnte, gewarnt - ostrzegać

verrohen, verrohte, verroht - zdziczeć

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Przemoc w telewizji

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.