Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Znaczenie turystyki dla mojej ojczyzny

Znaczenie turystyki dla mojej ojczyzny

Podróże są nie tylko wypoczynkiem, lecz mogą także kształcić. Odgrywają ważną rolę dla lepszego zrozumienia różnych narodowości i ludów. Kto podróżuje, ten widzi nie tylko nowe miejsca, miasta, krainy, zabytki, ale przede wszystkim poznaje nowych ludzi, ich zwyczaje, mentalność, tradycję, historię, język, a więc ich całą kulturę. Problemy innych narodowości i ludów można lepiej zrozumieć, gdy się rozmawia o tym z tymi ludźmi w ich ojczystym języku i w ich ojczyźnie. Dzięki podróżom można także zawrzeć osobiste przyjaźnie z obcokrajowcami.

Dobrze rozwinięta turystyka jest ważną gałęzią każdej gospodarki. Może przynieść państwu duży dochód, jak np. w Hiszpanii lub Grecji. U nas w Polsce turystyka także się rozwija. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie zagranicznych turystów Polską i jednocześnie wzrasta z tego dochód. Dużym problemem naszej dzisiejszej gospodarki jest bezrobocie. Dzięki dalszemu rozwojowi turystyki wielu bezrobotnych może znaleźć pracę.

W naszej ojczyźnie mamy bardzo piękne okolice i regiony, które zagraniczni turyści powinni podziwiać. Moim zdaniem najlepszymi krainami dla rozwoju turystyki są: Tatry Wysokie, Mazury i wybrzeże Morza Bałtyckiego. Te regiony mają piękne krajobrazy, świeże powietrze i czystą wodę. Nie ma tam przemysłu ciężkiego, który zanieczyszcza środowisko. Uprawiając różne sporty można tam dobrze odpocząć.

Uważam, że w Polsce nie tylko przyroda jest godna podziwiania, lecz także wiele miast. Można tam zwiedzić wiele zabytków, muzeów, dzieł sztuki, pałaców, zamków, starych kościołów. Te dzieła sztuki są ważną częścią naszej kultury.

Rozwój turystyki jest ważny z ekonomicznego punku widzenia. Przynosi państwu dochody, pozwala zrozumieć obcokrajowców, ale może także nieść ze sobą problemy. Zbyt masowa turystyka może prowadzić do degradacji środowiska naturalnego, np. do zanieczyszczenia poprzez spaliny.

Die Bedeutung des Tourismus fÜr mein Heimatland

Die Reisen sind nicht nur Erholung, sondern sie kÖnnen auch bilden. Sie spielen eine große Rolle fÜr ein besseres Verständnis der verschiedenen Nationalitäten und VÖlker. Wer reist, der sieht nicht nur neue Orte, Städte, Gegenden, SehenswÜrdigkeiten, aber vor allem, lernt er neue Leute, ihre Sitten, Mentalität, Tradition, Geschichte, Sprache, also ihre ganze Kultur kennen. Die Probleme der anderen Nationalitäten und VÖlker kann man besser verstehen, wenn man mit den Leuten in ihrem Heimatland und in ihrer Sprache darÜber spricht. Dank dem Reisen kÖnnen die Menschen auch persÖnliche Freundschaften schließen.

Der gut entwickelte Tourismus ist ein wichtiger Zweig jeder Wirtschaft. Er kann ein großes Einkommen dem Staat wie z.B. in Spanien oder in Griechenland bringen. Bei uns in Polen entwickelt sich noch der Tourismus. Von Jahr zu Jahr nimmt das Interesse der ausländischen Touristen fÜr Polen zu und gleichzeitig steigern sich die Einkommen daraus. Ein großes Problem unserer heutigen Wirtschaft ist die Arbeitslosigkeit. Dank der weiteren Entwicklung des Tourismus kÖnnen viele Arbeitslose Arbeit finden.

Wir haben in unserem Heimatland sehr schÖne Gegenden und Regionen, die die ausländischen Touristen bewundern sollen. Meiner Meinung nach sind die besten Gegenden fÜr die Entwicklung des Tourismus: Hohe Tatra, Masuren und die OstseekÜste. Diese Regionen haben schÖne Landschaften, frische Luft und reines Wasser. Es gibt dort keine schwere Industrie, die die Umwelt verschmutzt. Verschiedene Sporte treibend kann man sich dort gut erholen.

Ich bin der Meinung, dass in Polen nicht nur die Natur bewunderswert ist, sondern auch viele Städte. Man kann dort viele SehenswÜrdigkeiten, schÖne, alte Architektur, viele historische Denkmäler, Museen,

Kunstwerke, Paläste, Burgen, alte Kirchen und Theater besichtigen. Diese materiellen Kunstwerke sind ein wichtiger Teil unserer Kultur.

Die Entwicklung des Tourismus ist seht wichtig vom Ökonomischen Standpunkt aus. Er bringt dem Staat Einkommen, lässt das Verständnis der verschiedenen Nationalitäten und VÖlker verstehen, aber er kann auch große Schwierigkeiten mit sich bringen. Zu maßenhafter Tourismus kann zu vielen Schäden in der Natur, z.B. zur Verschmutzung durch die Abgase, fÜhren.

Słowniczek

bilden, bildete, gebildet - kształcić

das Verständnis, die Verständnisse - zrozumienie

die Sitte, die Sitten - zwyczaj

die Freundschaft schließen - zawrzeć przyjaźń

der Zweig, die Zweige - gałąź

die Wirtschaft, die Wirtschaften - gospodarka

von Jahr zu Jahr - z roku na rok

zunehmen, nahm zu, zugenommen - zwiększać się

arbeitslos - bezrobotny

die Gegend, die Gegenden - okolica, kraina

verschmutzen, verschmutzte, verschmutzt - zanieczyszczać

treibend - uprawiając

das Kunstwerk, die Kunstwerke - dzieło sztuki

das Einkommen, die Einkommen - dochód

maßenhaft - masowy

die Abgase - spaliny

der Standpunkt, die Standpunkte - punkt widzenia

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Znaczenie turystyki dla mojej ojczyzny

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.